Kiedy mając działalność nie opłaca się składek społecznych?

Aneta Socha-Jaworska

Ustawodawca określił, że działalność gospodarcza stanowi tytuł do ubezpieczenia społecznego. Natomiast w tym artykule przedstawię sytuacje, kiedy mając działalność nie opłaca się składek społecznych?

Konieczność opłacania składek ZUS z działalności

Ustawodawca określił, że osoby prowadzące działalność gospodarczą obowiązkowo podlegają ubezpieczeniom społecznym. W temacie podstaw do opłacania składek ZUS przedsiębiorcy mają określone przedziały, z których mogą zadeklarować podstawę i od niej regulować składki. W odniesieniu do 2018 osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą opłacać składki od kwot z przedziału:

Kiedy mając działalność nie opłaca się składek społecznych

Kiedy mając działalność nie opłaca się składek społecznych?

Poniżej na przykładach przedstawię sytuacje, kiedy mając działalność nie opłaca się składek społecznych.

Przykład 1 – Zawieszenie działalności gospodarczej

W czasie zawieszenie działalności przedsiębiorca nie ma obowiązku opłacania składek społecznych. Odnosi się to zarówno do pełnych miesięcy zawieszenia działalności gospodarczej, jak i tych pojedynczych dni nieprowadzenie działalności, w miesiącu zawieszenia.

Przykładowo osoba, która zawiesza działalność gospodarczą od dnia 14 marca 2018 do 30 maja 2018 roku, nie opłaca składek za okres 14.03 do 30 maja. Wysokość składek składek za marzec przeliczana jest proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności gospodarczej.

Przykład 2 – Zasiłek chorobowy

W czasie otrzymywania zasiłku chorobowego, z tytułu działalności gospodarczej nie opłaca się składek społecznych, nie można też prowadzić działalności czyli np. wystawić faktur, zawierać umów. Warte podkreślenia jest, że ubezpieczony najpierw musi nabyć prawo do tego świadczenie, czyli faktycznie otrzymać środki i dopiero to, pozwala mu na pomniejszenie proporcjonalnie składek za dany okres choroby.

Zatrzymam się chwilkę przy tym przykładzie i rozpatrzę konkretną sytuację. Przedsiębiorca w okresie 14 marca do 19 marca przebywał na zwolnieniu lekarski, złożył w ZUS wszystkie dokumenty do uzyskania zasiłku. Jeśli dana osoba otrzyma zasiłek chorobowy przed terminem opłacenia składek za marzec, to składki społeczne podlegające wpłacie są pomniejszone o okres niezdolności do pracy. W sytuacji natomiast jeśli wypłata świadczenia, będzie po terminie zapłaty składek za marzec, przedsiębiorca powinien dokonać wpłaty składek za marzec w pełnej wysokości, a po otrzymaniu zasiłku skorygować ZUS DRA i będzie miał nadpłatę, która może być przeksięgowana na kolejny okres lub na wniosek zwrócona.

Przykład 3 – Zasiłek macierzyński

Podobnie, jak przy zasiłku chorobowym, za okres pobierania świadczenia przedsiębiorca nie opłaca składek z tytułu prowadzonej działalności. Dodatkowo pobierając zasiłek można prowadzić działalność gospodarczą, ale w takim stopniu aby umożliwiała opiekę nad dzieckiem.

Przypomnę, że aby pobierać z ZUS zasiłek z ubezpieczenia społecznego trzeba opłacać dobrowolną dla przedsiębiorcy składkę chorobową przez okres przynajmniej 90 dni

Przykład 4 – Działalność gospodarcza i etat

Przepisy określają, że w przypadku gdy mamy do czynienia ze zbiegiem tytułów do ubezpieczeń z tytułu działalności gospodarczej i umowy o pracę na kwotę przynajmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, składki obowiązkowo są opłaca z etatu, natomiast z działalności nie ma takiego obowiązku. Oczywiście przedsiębiorca może zgłosić się do dobrowolnego ubezpieczenia emerytalne, rentowego i wypadkowa, natomiast do chorobowego już nie. Składka zdrowotna natomiast z działalności musi być opłacana.

Przykład 5 – Działalność gospodarcza i przychody zagraniczne

Osoba prowadząca działalność gospodarczą, dodatkowo opłacająca za granicą składki z tytułu osiąganych przychodów może w Polsce nie opłacać składek, w tym społecznych. Aby było to możliwe, to jednostki ZUS w Polsce musi zostać dostarczony druk A1.