Jakie składki opłaca przedsiębiorca? Czy termin zapłaty zależy od zatrudniania pracowników?

Aneta Socha-Jaworska

Jakie są terminy opłacania składek ZUS? Po czyjej stronie jest obowiązek ich uregulowania? Co zrobić jeśli zostaną opłacone po terminie? Jaka jest forma dokonywania wpłat?

Terminy opłacania składek ZUS

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, płatnik składek przesyła w tym samym terminie deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłaca składki za dany miesiąc, nie później niż:

 1. do 10. dnia następnego miesiąca – dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie,
 2. do 5. dnia następnego miesiąca – dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
 3. do 15. dnia następnego miesiąca – dla pozostałych płatników.

Twórcy i artyści przesyłają deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za okres wykonywania działalności twórczej lub artystycznej przed dniem wydania decyzji Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców w terminie opłacania składek za miesiąc, w którym otrzymali decyzję – art. 47 ust. 1a ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Obowiązek uregulowania składek w terminie jest po stronie płatnika składek.

Jeżeli końcowy termin przypada w święto (dzień ustawowo wolny od pracy), sobotę lub niedzielę, to za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień roboczy.

Składki opłaca się na wskazane przez ZUS rachunki bankowe odrębnymi wpłatami, w podziale na:

 1. ubezpieczenia społeczne,
 2. ubezpieczenie zdrowotne,
 3. Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 4. Fundusz Emerytur Pomostowych.

Terminy opłacania składek ZUS

Rachunki bankowe dla składek

Płatnicy składek zobowiązani są do dokonywania wpłat należności z tytułu składek za dany miesiąc odrębnymi przelewami/wpłatami, na odpowiednio wydzielone w Narodowym Banku Polskim rachunki ZUS, tj.:

 • 83101010230000261395100000    –    w przypadku należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,
 • 78101010230000261395200000    –    w przypadku należności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne,
 • 73101010230000261395300000    –    w przypadku należności z tytułu składek na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP)
 • 68101010230000261395400000    –    w przypadku należności z tytułu składek na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP)

Forma wpłaty składek

Art. 47 ust. 4b ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych wskazuje na to, że płatnik składek jest obowiązany opłacać należności z tytułu składek w formie bezgotówkowej w drodze obciążenia rachunku bankowego płatnika składek lub obciążenia rachunku płatniczego płatnika w instytucji płatniczej. 

Za termin dokonania zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego.

Powyższy przepis nie ma zastosowania do płatników składek będących osobami fizycznymi, jeżeli nie prowadzą pozarolniczej działalności gospodarczej. Oznacza to, że mogą oni dokonywać wpłat w formie gotówkowej.

Ponadto płatnik składek będący mikroprzedsiębiorcą może opłacać należności z tytułu składek również w formie przekazu pocztowego lub w formie przekazu pieniężnego za pośrednictwem instytucji płatniczej lub biura usług płatniczych. Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

 1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
 2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro

– art. 104 ustawa z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Nieterminowe opłacenie składek 

Nieterminowe opłacenie składek ZUS może wiązać się z naliczeniem odsetek. Ponadto jeśli ubezpieczony ma opłacaną składkę chorobową (dobrowolną), to jej nie opłacenie lub opłacenie w zaniżonej wysokości skutkuje wyłączeniem z ubezpieczenia chorobowego od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który nie opłacono w terminie należnej składki. Taki ubezpieczony nie ma prawa do zasiłków z ubezpieczenie chorobowego. 

Rozwiązaniem w takiej sytuacji może być wniosek o przewrócenie terminu płatności. Jest to wniosek do dyrektora oddziału ZUS o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie.