Jak wypełnić informację o wysokości przychodu IFT2 / IFT2R


30 grudnia 2017 4 min. czytania

Do końca marca niektóre osoby prawne, które wybrały rok kalendarzowy jako rok podatkowy, mają obowiązek przesłać informację o wysokości przychodu IFT2 / IFT2R.  Kto ma obowiązek sporządzania i jak wypełnić informację IFT2 / IFT 2R?
Kompendium wiedzy nt. podatku u źródła

Czym jest IFT2 / IFT2R?

IFT2 to informacja o wysokości przychodu uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Polski. Informację IFT2 / IFT2R składają zarówno osoby prawne, które faktycznie potrąciły podatek u źródła oraz osoby prawne, które na podstawie umowy o zapobieżeniu podwójnego opodatkowania skorzystały z zwolnienia z poboru podatku.  W przypadku osób prawnych, dla których rok podatkowy jest różny od roku kalendarzowego, obowiązek przesłania IFT2 / IFT2R pojawia się do końca trzeciego miesiąca po roku podatkowym.
Osoby prawne wypłacające wynagrodzenie obarczone podatkiem u źródła, są zobowiązaniu do konieczności sporządzenia informacji o wysokości przychodu uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium RP. Zgodnie z art. 21 ust 1 i art. 22 ust 1 ustawy o CIT, chodzi o wypłacane należności m.in. z tytułu:

 • odsetek,
 • z praw autorskich lub praw pokrewnych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych w tym ze sprzedaży tych praw,
 • usług doradczych, księgowych, prawnych, reklamowych, zarządzania i kontroli oraz przetwarzania danych, usług rekrutacji i pozyskiwania personelu oraz świadczeń o podobnym charakterze,
 • opłat za świadczenie usług w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej organizowanych za pośrednictwem osób fizycznych,
 • dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę w Polsce

Zgodnie z § 6. 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22.08.2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych, w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych dochodów z działalności gospodarczej uzyskiwanych przez będących nierezydentami podatników tego podatku właściwi miejscowo są, ustaleni według miejsca prowadzenia tej działalności. Rozporządzenie wymienia właściwe wyspecjalizowane urzędy skarbowe po jednym dla każdego z województwa.
IFT2

Obowiązki płatnika związane z rozliczeniem podatku u źródła

 • Osoby prawne mają obowiązek odprowadzić pobraną kwotę podatku u źródła do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpił pobór podatku.
 • Następnie należy przesłać deklarację CIT-10Z do właściwego Urzędu Skarbowego w terminie do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku.
 • Do końca trzeciego miesiąca następującego po roku podatkowym lub w razie zaprzestania działalności przed upływem zaprzestania wykonywania działalności, przesłać podatnikowi oraz US właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych informację IFT2R. Warto przypomnieć, że analogicznie jak z deklaracją IFT1R, osoba prawna nawet jeżeli skorzystała z przysługującego prawa do zwolnienia z obowiązku potrącenia podatku u źródła w dalszym ciągu ma obowiązek przesłania deklaracji IFT2R
 • Ewentualnie na żądanie podatnika należy przesłać mu oraz US właściwemu dla osób zagranicznych informację IFT2 w terminie 14 dnia od złożenia wniosku

Jak wypełnić IFT2 / IFT2R

Informacja IFT2 / IFT2R nie jest skomplikowana:

 • w części A należy określić miejsce i cel składania
 • część B oraz C zarezerwowana jest na dane płatnika (wypłacającego należności) oraz podatnika (odbiorcy należności)
 • część D tyczy się rozliczenia samego podatku, należy prawidłowo określić źródło przychodu i wprowadzić:
  • kwotę dochodu w kolumnie d, dla przychodów zwolnionych z opodatkowania (wartość transakcji)
  • kwotę dochodu w kolumnie e, dla przychodów podlegających opodatkowaniu zgodnie z ustawą o CIT (wartość transakcji)
  • stawki podatku w kolumnie f, należy wprowadzić wartość z uwzględnieniem umów międzynarodowych z umawiającym się krajem. Umowa może zawierać obniżenie podstawowych stawek 10%, 20% pod warunkiem spełnienia określonych wymogów
  • kwotę pobranego podatku w kolumnie g
 • część E wypełnia się jeżeli formularz jest sporządzany za cały rok podatkowy. Należy wyszczególnić kwotę dochodu podlegającego opodatkowaniu oraz wartość pobranego podatku z podziałem na źródła dochodów oraz miesiące
 • w części F należy określić ilość miesięcy, które składają się na rok podatkowy płatnika
 • część G i H należy uzupełnić wprowadzając daty złożenia wniosku i datę przekazania formularza podatnikowi. Dodatkowo podpisy płatnika lub osoby upoważnionej.

Kwoty wypłat i należnego podatku podaje się po zaokrągleniu do pełnych złotych.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu