Jak wygląda kontrola skarbowa?


9 stycznia 2019 4 min. czytania

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą posiada prawa i obowiązki, które musi wypełniać względem instytucji Państwowych. W przypadku kontroli skarbowej urzędnik może skontrolować ostatnie okresy rozliczeniowe lub np. dokumentacje z lat ubiegłych. Jak wygląda kontrola skarbowa?
Kontrola skarbowa może dotyczyć każdego przedsiębiorcy, bez względu na rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej. Celem przeprowadzenia kontroli skarbowej jest sprawdzenie czy podatnik wywiązuje się z obowiązków nałożonych przepisami prawa podatkowego. Kontrola skarbowa może okazać się pozytywna lub negatywna. Negatywna kontrola nie nakłada na podatnika żadnych obowiązków i oznacza, że kontrolowany dopełnił wszystkich obowiązków.
Natomiast pozytywna kontrola skarbowa, powoduje , że kontrolowany jest zobowiązany do podjęcia określonych działań. Działania pokontrolne mają na celu poprawy wskazanych nieprawidłowości.
Jak wygląda kontrola podatkowa

Kontrola skarbowa – podstawowe informacje

Kontrola ma na celu sprawdzenie czy dany podatnik wywiązuje się z obowiązków wynikających z  przepisów podatkowych. Podczas kontroli zostają zabezpieczone wszystkie dokumenty w celu potwierdzenia informacji wykazanych w księgach podatkowych. Wszystkie czynności kontrolne prowadzone są w obecności kontrolowanego, osoby upoważnionej lub świadka. Natomiast miejscem kontroli co do zasady ogólnej jest miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Zakres kontroli skarbowej

Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej w art. 54. ust. 1, określa zakres kontroli celno-skarbowej. Zgodnie z przytoczonym artykułem, głównym zakresem kontroli należy przestrzeganie przepisów:

 • prawa podatkowego;
 • prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów w obrocie między obszarem celnym Unii Europejskiej a państwami trzecimi;
 • regulujących urządzanie i prowadzenie gier hazardowych, a także zgodność tej działalności ze zgłoszeniem, udzieloną koncesją lub zezwoleniem oraz zatwierdzonym regulaminem;
 • w zakresie posiadania automatów do gier hazardowych;
 • prawa dewizowego w zakresie ograniczeń i obowiązków określonych dla rezydentów i nierezydentów oraz warunków udzielonych na ich podstawie zezwoleń dewizowych, a także warunków wykonywania działalności kantorowej;
 • o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Jak przebiega kontrola skarbowa?

Kontrola skarbowa rozpoczyna się doręczeniem zawiadomienia o wszczęciu kontroli. Przesłane zawiadomienie informuje podatnika o planowanej kontroli oraz o jej zakresie, czyli czego będzie dotyczyć. Następnie nie wcześniej niż 7 dni i nie później niż 30 dni od daty doręczenia zawiadomienia kontrola jest wszczynana z urzędu. W praktyce można się spotkać s sytuacją, w której kontroler będzie się kontaktował w celu umówienia się na konkretny dzień. W takim przypadku podatnik ma czas na przygotowanie dokumentacji objętej kontrolą.W przypadku znalezienia błędów w prowadzonej dokumentacji, podatnik ma czas do rozpoczęcia kontroli na złożenie korekt, które zwalniają go z odpowiedzialności karnej.
Podczas kontroli podatnik powinien wykazywać inicjatywę oraz aktywne uczestnictwo. W przypadku wątpliwości kontrolerów odnośnie dowodów księgowych, prowadzonej księgowości warto składać wyjaśnienia w wersji pisemnej. Pozwoli to podatnikowi na przedstawienie i zachowania swojego stanowiska odnośnie wątpliwego dokumentu, które może być przydatne przy ewentualnym odwołaniu.

Zakończenie kontroli skarbowej

Zgodnie z artykułem 24 ust 1 ustawy o kontroli skarbowej, kontrola skarbowa kończy się wydaniem decyzji, gdy:

 • ustalenia dotyczą podatków, których określanie lub ustalanie należy do właściwości naczelników urzędów skarbowych, podatku akcyzowego oraz podatku od wydobycia niektórych kopalin,
 • ustalenia dotyczą opłat i niepodatkowych należności budżetu państwa, których określanie lub ustalanie należy do właściwości naczelników urzędów skarbowych,
 • w trakcie toczącego się postępowania kontrolnego zobowiązanie podatkowe uległo przedawnieniu,

Lub wydaniem wyniku kontroli gdy:

 • ustalenia dotyczą nieprawidłowości w zakresie, kontroli celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej i międzynarodowych instytucji finansowych, z wyłączeniem kontroli celowości wykorzystania środków zaliczanych do dochodów własnych i subwencji ogólnej jednostki samorządu terytorialnego lub kontroli wywiązywania się z warunków finansowania pomocy z tych środków,
 • ustalenia dotyczą nieprawidłowości innych niż wymienionych wyżej, a w szczególności w zakresie oświadczeń o stanie majątkowym, albo gdy nieprawidłowości nie stwierdzono,

Podatnikowi przysługuje prawo odwołania od decyzji pokontrolnej. Z odwołaniem można się zapoznać w tym artykule.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu