Kiedy wystawia się fakturę zaliczkową? Czy można wystawić FV przed sprzedażą towaru lub wykonaniem usługi?

Każdy przedsiębiorca powinien wiedzieć, jakie najważniejsze informacje powinna zawierać faktura oraz do kiedy mamy czas, aby ją wystawić. Co do zasady fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca nastepującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Aby dowiedzieć się, kiedy występują wyjątki od tej zasady zapraszam do wpisu.

Obowiązek wystawienia faktury

Zgodnie z art. 106b ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

 1. sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem,
 2. sprzedaż wysyłkową z i na terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju,
 3. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów,
 4. otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury.

Terminy wystawiania faktur

Poza terminem ogólnym, obowiązują jeszcze zasady szczególne, które mówią, że fakturę należy wystawić nie później niż:

 • 30. dnia od dnia wykonania usługi – w przypadku świadczenia usług budowlanych lub budowlano – montażowych,
 • 60. dnia od dnia wydania towaru – w przypadku dostawy książek drukowanych z wyłączeniem map i ulotek oraz gazet, czasopism i magazynów,
 • 90. dnia od dnia wykonania czynności w przypadku czynności polegających na drukowaniu książek z wyłączeniem map i ulotek oraz gazet, czasopism i magazynów,
 • 7. dnia od określonego w umowie dnia zwrotu opakowania,
 • z upływem terminu płatności – w przypadku, dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego, świadczenia usług: telekomunikacyjnych, najmu, dzierżawy, leasingu, ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, stałej obsługi prawnej i biurowej, dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego – z wyjątkiem usług stanowiących import usług.

Szukasz biura rachunkowego?

Poznaj nowy standard biura rachunkowego

 • Bez dojazdów do Księgowego
 • Bez papierowych faktur
 • Bez marnowania Twojego czasu
Znajdź Księgowego Nie masz firmy? Załóż firmę z inFakt

Faktura na rzecz osoby fizycznej

W przypadku faktury na żądanie dla osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, jeżeli żądanie nastąpi w miesiącu w którym nastąpiła transakcja, fakturę należy wystawić najpóźniej do 15. dnia miesiąca po miesiącu w którym nastąpiła transakcja. Należy pamiętać, ze jeśli osoba zgłosi prośbę o wystawienie faktury pózniej niż w miesiącu, w którym nastąpiła transakcja – fakturę należy wystawić w terminie 15 dni od chwili zgłoszenia prośby.

Faktura zaliczkowa

Przy wystawianiu faktur zaliczkowych dokumentujących otrzymanie części lub całości zapłaty termin na wystawienie faktury, to nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano częściowej lub całościowej zapłaty.

Kiedy możemy najwcześniej wystawić fakturę?

Faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed:

 • dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi
 • otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu