Faktura RR – kto ją wystawia i w jakich przypadkach?

Adam Pietrzak

Jesteś czynnym podatnikiem VAT i kupujesz od rolnika ryczałtowego płody rolne? Musisz wystawić fakturę RR. Podpowiadamy, co warto wiedzieć o tym dokumencie.

Faktura RR to nietypowy dokument, potwierdzający transakcję handlową. Nietypowy, bo do jego wystawienia zobowiązany jest nabywca, a nie sprzedawca. I to przede wszystkim odróżnia fakturę RR od „zwykłej faktury”. 

Kto i kiedy wystawia fakturę RR?

Do wystawienia faktury RR zobowiązany jest czynny podatnik VAT, który kupuje towar (albo usługę) od tzw. rolnika ryczałtowego. Definicję rolnika ryczałtowego znajdziemy w ustawie o VAT. Zgodnie z nią jest to rolnik, który dokonuje dostawy produktów rolnych lub świadczy usługi rolnicze. Z kolei produkty rolne to nic innego jak towary wytworzone przez rolnika ryczałtowego, ale także towary opisane w art. 20 ust. 1c i 1d o podatku dochodowym od osób fizycznych. Chodzi m.in. o mąkę, kaszę, płatki, otręby, oleje i soki wytwarzane z surowców pochodzących z własnej uprawy.

box-icon

Warto wiedzieć

Faktura RR może być także wystawiona przez nabywcę, który kupił od rolnika ryczałtowego:

a) usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem usług weterynaryjnych (PKWiU ex 01.6), z wyłączeniem usług podkuwania koni i prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich (PKWiU ex 01.62.10.0),

b) usługi związane z leśnictwem (PKWiU ex 02.40.10), z wyłączeniem patrolowania lasów wykonywanego na zlecenie przez jednostki inne niż leśne (PKWiU ex 02.40.10.3),

c) usługi wspomagające rybactwo (PKWiU ex 03.00.7), z wyłączeniem usług związanych z rybołówstwem morskim (PKWiU 03.00.71.0),

d) wynajem i dzierżawę maszyn i urządzeń rolniczych, bez obsługi (PKWiU 77.31.10.0).

Jakie elementy musi zawierać faktura RR?

Faktura dokumentująca zakup produktów rolnych musi być oznaczona jako „Faktura VAT RR”. Jej niezbędne elementy to:

 • imię i nazwisko lub nazwa albo nazwa skrócona dostawcy i nabywcy oraz ich adresy,
 • numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL dostawcy i nabywcy,
 • data dokonania nabycia oraz data wystawienia i numer kolejny faktury,
 • nazwy nabytych produktów rolnych,
 • jednostka miary i ilość nabytych produktów rolnych oraz oznaczenie (opis) klasy lub jakości tych produktów,
 • cena jednostkowa nabytego produktu rolnego bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku,
 • wartość nabytych produktów rolnych bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku,
 • stawka zryczałtowanego zwrotu podatku,
 • kwota zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości nabytych produktów rolnych,
 • wartość nabytych produktów rolnych wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku,
 • kwota należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku, wyrażona cyfrowo i słownie,
 • czytelne podpisy osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury lub podpisy oraz imiona i nazwiska tych osób.
box-icon

Ważne

Faktura RR powinna zawsze zawierać oświadczenie dostawcy, czyli rolnika ryczałtowego: Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

Faktura RR musi być wystawiona w dwóch egzemplarzach. Oryginał otrzymuje dostawca płodów rolnych. Zgodnie z przepisami faktura RR może mieć także formę dokumentu elektronicznego, ale w tym przypadku i dostawca, i nabywca muszą podpisać ją kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Faktura RR a odliczenie VAT

Jako nabywca płodów rolnych od rolnika ryczałtowego masz obowiązek wykazać na fakturze zryczałtowany zwrot podatku VAT. Stawka to 7 proc. Jeśli więc np. jako właściciel restauracji kupujesz od rolnika ryczałtowego warzywa za kwotę 200 zł netto, to należność, którą przekażesz rolnikowi, musisz powiększyć właśnie o 7 proc. Zapłacisz mu więc 214 zł. Te dodatkowe 14 zł, które otrzyma rolnik, to nic innego jak zryczałtowany zwrot podatku VAT. 

Wytwarzając produkty rolne, rolnik ryczałtowy ponosi koszty związane z ich produkcją – nawozy, środki ochrony roślin etc. Mechanizm zryczałtowanego zwrotu VAT pozwala rolnikowi odzyskać – przynajmniej częściowo – zapłacony VAT.

Jako nabywca płodów rolnych i jednocześnie wystawca faktury RR możesz oczywiście odliczyć VAT, który zapłaciłeś(-aś) rolnikowi ryczałtowemu. Ustawa o VAT przewiduje warunki, które musisz spełnić, aby dokonać takiego odliczenia:

 • kupiłeś(-aś) produkty rolne, które wykorzystasz w działalności opodatkowanej VAT-em,
 • zapłaciłeś(-aś) za produkty rolne, dokonując wpłaty na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której ten rolnik jest członkiem,
 • w tytule przelewu podałeś(-aś) numer i datę wystawienia faktury potwierdzającej nabycie tych produktów albo na  samej fakturze RR są zawarte dane dokumentu, które potwierdzają dokonanie zapłaty.

Co do zasady naliczony na fakturze RR VAT możesz odliczyć w okresie, w którym zapłaciłeś(-aś) za fakturę RR.

Faktura RR a KSeF

Wystawianie faktur za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur nie jest w obecnym stanie prawnym obowiązkowe. Możesz korzystać z KSeF, ale nie musisz. Krajowy System e-Faktur daje przedsiębiorcom możliwość wystawiania i otrzymywania tzw. faktur ustrukturyzowanych.  Faktura ustrukturyzowana to z kolei faktura elektroniczna, wystawiona według określonego wzoru, zawierająca określone w przepisach  informacje i zapisana w konkretnym formacie elektronicznym. Zgodnie z obecnymi objaśnieniami Ministerstwa Finansów nie będzie możliwości wystawiania faktur RR za pośrednictwem KSeF.

Zleć księgowość swojej firmy

Przetestuj za darmo aplikację inFakt.

Hasło musi zawierać:
 • 8 znaków lub więcej
 • Małe i wielkie litery
 • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.

Adam Pietrzak
Doradca podatkowy, numer wpisu: 14234. Księgowy inFaktu. Robię wszystko, aby klient wiedział, że po stronie doradcy podatkowego i księgowego ma osobę, która gra w nim w jednej drużynie. Zawsze powtarzam przedsiębiorcom: nie bójcie się pytać. Nie wstydźcie się, że czegoś nie wiecie, czy nie rozumiecie. Jestem od tego, by pomóc i wytłumaczyć.