Jak obecnie wygląda druk ZUS Z-3? W jakich sytuacjach ma zastosowanie? Jak wypełnić druk ZUS Z-3 wypełnić? Jakie dane trzeba w nim uzupełnić?

Druk ZUS Z-3 – zastosowanie

Formularz ZUS Z-3 to zaświadczenie płatnika składek dotyczące pracowników. Ostatnia aktualizacja formularza była 29 stycznia 2018 r. 

ZUS Z-3 wypełnia pracodawca, w sytuacji gdy jego pracownikowi przysługuje prawo do zasiłku chorobowego, zasiłku opiekuńczego, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, zasiłku wyrównawczego lub świadczenia rehabilitacyjnego i płatnikiem zasiłku jest ZUS.

Jak wskazano w instrukcji zamieszczonej na formularzu:

 • wypełniamy go wielkimi literami,
 • pola wyboru zaznaczamy znakiem X,
 • wypełniamy druk niebieskim lub czarnym długopisem (nie ołówkiem),
 • przed wypełnieniem dokumentu należy zapoznać się z pouczeniem.

Druk ZUS Z-3 – wypełnienie

W pierwszej części wpisywane są dane płatnika składek, czyli pracodawcy. Podawany jest :

 • NIP lub REGON lub PESEL lub rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • nazwę albo imię i nazwisko pracodawcy,
 • dane adresowe : ulica, nr domu, lokalu, kod pocztowy miejscowość, nazwa państwa – jeśli inna niż Polska.

Zrzut ekranu 2018-02-07 o 09.45.21

Kolejny krok, to wypełnienie danych osoby ubezpieczonej. Formularz wymaga podania:

 • numer PESEL lub rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość (jeśli dana osoba nie ma PESEL),
 • imię i nazwisko pracownika,
 • dane adresowe pracownika: ulica, nr domu, lokalu, kod pocztowy miejscowość, nazwa państwa – jeśli inna niż Polska.

Zrzut ekranu 2018-02-07 o 09.49.44

Następnie zamieszcza się informacji o tym, o jaki zasiłek występuje pracownik i za jaki okres.

Zrzut ekranu 2018-02-07 o 09.55.19

W następnej części są informacje o zaświadczeniach lekarskich – czy są dołączane i jeśli tak, to czy w formie papierowej, czy elektronicznej e-ZLA. Przypomnę tylko, że zgodnie z obecnymi przewidywaniami od 1 lipca 2018 r. będą funkcjonować wyłącznie zwolnienia elektroniczne e-ZLA Zrzut ekranu 2018-02-07 o 13.25.36

W kolejnym punkcie formularza wpisywane są informacje o pracowniku, takie jak:

 • od kiedy i ewentualnie do kiedy jest zatrudniony,
 • w jakim wymiarze czasu pracy jest zatrudniony,
 • czy jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę tymczasową,
 • czy wykonuje pracę za granicą,
 • powód niezdolności do pracy.

Zrzut ekranu 2018-02-07 o 13.28.48
Zrzut ekranu 2018-02-07 o 13.37.59

Następna cześć druku dotyczy informacji o wypłaconych świadczeniach. Pracodawca musi odpowiedzieć na pytania:

 • czy wypłacił wynagrodzenie za okresy orzeczonej niezdolności do pracy w danym roku kalendarzowym na podstawie art. 92 Kodeksu pracy?
 • czy wypłacił zasiłek chorobowy/ świadczenie rehabilitacyjne?
 • czy wypłacił zasiłek macierzyński?

Oczywiście te pytania dotyczą tego pracownika, za którego przesyłany jest druk.

Zrzut ekranu 2018-02-07 o 13.51.49

Pracodawca musi uzupełnić też dodatkowe informacje, czy zgłaszał do ubezpieczenia chorobowego do 20 ubezpieczonych, czy powyżej

Zrzut ekranu 2018-02-07 o 13.56.11

Kolejne dane to informacje o składnikach wynagrodzenia miesięcznych, kwartalnych, rocznych i za inne okresy.

Zrzut ekranu 2018-02-07 o 14.04.34

Zrzut ekranu 2018-02-07 o 14.06.00

Na końcu formularza jest miejsce na wpisanie uwag, rachunku bankowego pracownika do wypłaty świadczenia oraz oświadczenie o poprawności danych i zobowiązanie do zgłoszenia zmian.

Zrzut ekranu 2018-02-07 o 14.09.41

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu