Dorabiający rencista lub emeryt – jakie dokumenty musi złożyć do ZUS?


23 lutego 2018 4 min. czytania

Dorabiający rencista lub emeryt – jakie dokumenty musi złożyć do ZUS? Jaki jest termin jego złożenia? Jak go wypełnić? Jakich osób ten obowiązek nie dotyczy?

Emerytura, renta i dodatkowy zarobek

Warto zacząć od tego, że emeryt lub rencista jest zobowiązany zawiadomić organ rentowy o podjęciu działalności gospodarczej, zatrudnieniu, a także podjęciu służby lub innej pracy zarobkowej i o wysokości osiąganego z tego tytułu przychodu, a po upływie roku kalendarzowego o wysokości tego przychodu uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym.

Do zarobków wlicza się także pobrane zasiłki: chorobowy, macierzyński i opiekuńczy, wyrównawczy oraz świadczenie rehabilitacyjne i wyrównawcze, dodatek wyrównawczy oraz wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy.

Ważne jest też to, że dla świadczeniobiorcy prowadzącego pozarolniczą działalność za przychód uznawana jest kwota, która stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Dorabiający rencista lub emeryt – jakie dokumenty musi złożyć do ZUS_

Zawieszenie lub utrata prawa do świadczenia

Osiągany przychód ma to znaczenie dla celów zmniejszenia lub zawieszenia świadczenia. Prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, ulega zawieszeniu w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Natomiast w razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, nie wyżej jednak niż 130% tej kwoty, świadczenie ulega zmniejszeniu o kwotę przekroczenia, nie większą jednak niż kwota maksymalnego zmniejszenia.

Dorabiający rencista lub emeryt – jakie dokumenty musi złożyć do ZUS?

Dokumentem jaki należy obowiązkowo złożyć jest druk EROP. Termin na jego przekazanie do ZUS to do końca lutego po roku, w którym osiągany był dochód. 

Obowiązek powiadamiania ZUS o podjęciu pracy zarobkowej i składania oświadczenia o osiąganiu przychodu nie dotyczy osób, które mają prawo do:

 • emerytury oraz osiągnęły powszechny wiek emerytalny,
 • renty inwalidy wojennego z tytułu pobytu w obozie albo w miejscach odosobnienia lub renty rodzinnej po tych inwalidach,
 • renty inwalidy wojskowego w związku z odbywaniem czynnej służby wojskowej lub renty rodzinnej po żołnierzu, którego śmierć ma związek z tą służbą.

Natomiast druk EROP składają osoby uprawnione do:

 • wcześniejszej emerytury,
 • emerytury pomostowej,
 • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
 • renty z tytułu niezdolności do pracy,
 • renty rodzinnej

które podjęły pracę zarobkową z tytułu podlegającemu obowiązkowi ubezpieczeń społecznych, pracę w służbach mundurowych (np. w Policji) albo pracę lub działalność za granicą i w związku z tym powinny złożyć oświadczenie o osiąganiu przychodu. Za pomocą tego formularza ubezpieczony informuje też ZUS o zamiarze osiągania przychodu w innej wysokości niż ta, którą podałeś nam poprzednio.

Jakie dane należy wpisać do formularza EROP? 

Druk wypełniamy wielkimi literami, w polach wyboru wpisujemy X. Formularz wypełniany ręcznie uzupełniamy niebieskim lub czarnym długopisem. Na koniec najważniejsze – w formularzu należy wpisać adres do korespondencji.

Na wstępie dana osoba wypełnia swoje dane, takie jak :

 • PESEL lub jeśli nie ma numeru PESEL, podaje serię i numer innego dokumentu,
 • NIP, jeśli jest jej identyfikatorem,
 • imię, nazwisko,
 • oraz dane teleadresowe. 

Zrzut ekranu 2018-02-22 o 11.37.13

Następna część to oświadczenie o tym, z jakiego tytułu uzyskiwany jest przychód. Osoba zaznacza odpowiednie pola.

Zrzut ekranu 2018-02-22 o 11.41.28

W kolejnej części osoba zaznacza, czy uzyskiwany przychód wpływie na obecnie uzyskiwane świadczenie, czyli czy powoduje jego zawieszenie, zmniejszenie, czy pozostaje bez wpływu na nie.

Zrzut ekranu 2018-02-22 o 11.43.40

Kolejna część formularza dotyczy wyłącznie osób pobierających rentę z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, w zbiegu z prawem do:

 • emerytury, w tym do emerytury przyznanej przez inny niż jednostka ZUS organ rentowy,
 • renty z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego na własność Państwa,
 • uposażenia w stanie spoczynku przyznanego ze względu na wiek.

Zrzut ekranu 2018-02-22 o 11.45.01

Na koniec osoba określa, w jaki sposób chce otrzymać odpowiedź z ZUS. Ma do wyboru w placówce ZUS – osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika, pocztą na adres korespondencyjny wskazany we wniosku lub na PUE ZUS.

We wniosku należy wpisać też datę jego wypełnienia oraz złożyć czytelny podpis pod oświadczeniem o świadomości odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań.

Zrzut ekranu 2018-02-22 o 11.55.37

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu