Jeśli w ramach działalności zatrudnisz osobę bezrobotną, która ukończyła 50-ty rok życia możesz uzyskać z urzędu pracy dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie takiego pracownika. Przeczytaj i sprawdź jakie warunki musisz spełnić, by pozyskać takie środki!

Wysokość dofinansowania

W razie otrzymania tego typu wsparcia z urzędu pracy wysokość dotacji jest określona umową, jednakże nie może być wyższa niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu zawarcia umowy. Oznacza to, że w 2017 roku możesz otrzymać maksymalnie 1000 zł dofinansowania do wynagrodzenia dla zatrudnionego bezrobotnego.

Jak długo?

Długość trwania takiej umowy o dofinansowanie uzależniona jest od wieku zatrudnionego bezrobotnego.

Jeśli zatrudniona osoba ukończyła 50-ty rok życia, ale nie ukończyła 60 lat, wówczas dotację otrzymasz na okres 12 miesięcy. Jeśli jednak zatrudnisz osobę, która ukończyła 60 lat wówczas możesz korzystać z takiego wsparcia dwa razy dłużej, tj. 24 miesiące.

Czy w 2018 roku wzrośnie kwota wolna od podatku?

Dotacja nie dla każdego pracownika

Aby otrzymać dotację, która jest przedmiotem tych rozważań, nie wystarczy iż zatrudnisz osobę powyżej 50-go roku życia. Musi to być osoba bezrobotna skierowana do Ciebie przez Powiatowy Urząd Pracy. Ponadto musi to być bezrobotny, dla którego został ustalony II profil pomocy. Dla przypomnienia profil pomocy jest ustalany dla bezrobotnego tuż po rejestracji w urzędzie pracy na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez pracownika urzędu.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Jako osoba ubiegająca się o otrzymanie tego rodzaju wsparcia musi być podmiotem, który:

 1. w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie nie zalega z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem w terminie i w pełnej wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych,
 2. nie zalega z opłacaniem innych danin publicznych i nie posiada nieuregulowanych zobowiązań cywilnych,
 3. nie był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu,
 4. w ciągu ostatniego roku nie został ukarany lub skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie przepisów prawa pracy, a także nie jest objęty postępowaniem w tym zakresie,
 5. nie znajduje się w stanie upadłości lub likwidacji.

Człowiek z wąsem w kapeluszu

Warunki

 1. Jeśli zdecydujesz się w okresie zatrudnienia udzielić urlopu bezpłatnego, wówczas wymagany czas zatrudnienia wydłuża się o czas udzielonego urlopu.
 2. Urzędy pracy wymagają określonej ilości miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie – niektóre wymagają 3 miesięcznego prowadzenia działalności, inne półrocznego.
 3. Skierowanego przez urząd pracy bezrobotnego należy zatrudnić w terminie do 1 miesiąca od daty podpisania umowy o dofinansowanie.
 4. Korzystając z dotacji będziesz zobowiązany do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego po upływie okresu przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia, odpowiednio przez okres:
 • 6 miesięcy w przypadku, dofinansowania wynagrodzenia przez okres 12 miesięcy dla skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 lat, a nie ukończył 60 lat,
 • 12 miesięcy w przypadku dofinansowania wynagrodzenia przez okres 24 miesięcy dla skierowanego bezrobotnego, który ukończył 60 lat.

Zwrot dofinansowania

Będziesz musiał zwrócić w całości otrzymane dofinansowanie wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych środków od dnia wypłaty pierwszego dofinansowania wynagrodzenia, jeśli rozwiążesz umowę o pracę w trakcie przysługiwania dofinansowania lub nie wywiążesz się z warunku wymaganego okresu utrzymania zatrudnienia.

Jeśli natomiast utrzymasz zatrudnienie przez okres przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia oraz przez co najmniej połowę okresu wymaganego utrzymania zatrudnienia po upływie prawa do dofinansowania wynagrodzenia, będziesz wezwany do zwrotu 50 % otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi od całości kwoty otrzymanych środków, naliczonymi od dnia wypłaty pierwszego dofinansowania wynagrodzenia.

Termin na zwrot w obydwu przypadkach to 30 dni od dnia wezwania starosty.

Split payment – jakie zmiany czekają VATowców w 2018 roku?

Co jeśli bezrobotny rozwiąże umowę o pracę?

Może się zrodzić pytanie co w sytuacji, jeśli niewywiązanie się z warunków umowy o dofinansowanie nie będzie wynikiem Twojej decyzji lub będziesz zmuszony rozwiązać taką umowę z winy pracownika? Może mieć to miejsce w przypadku:

 • ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,
 • popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
 • zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Na szczęście wówczas nie wystąpi konieczność zwrotu dofinansowania. Na stanowisko pracy starosta skieruje wówczas innego bezrobotnego i będziesz w dalszym ciągu mógł kontynuować realizację umowy.

Co więcej, w przypadku braku odpowiedniego bezrobotnego, który mógłby objąć stanowisko pracy nie będziesz zobowiązany do zwrotu uzyskanego dofinansowania wynagrodzenia za okres zatrudniania skierowanego bezrobotnego.

Ograniczone środki = dodatkowe warunki

Zdarzają się sytuacje, w których ze względu na ograniczone środki finsnowe urząd pracy wprowadza dodatkowe kryteria, według których przyznaje dofinansowanie.

Przykładowo urząd może brać pod uwagę czy w ostatnim czasie nie nastąpił u Ciebie spadek netto ogólnej liczby pracowników, czy oferujesz miejsca zatrudnienia w zawodach deficytowych.

Załóż testowe konto i korzystaj za darmo!

 • Sięgaj po wsparcie naszych specjalistów w dogodnych godzinach, od poniedziałku do soboty.
 • Przekonaj się, jak proste jest wystawianie faktur i dbanie o porządek w dokumentach.
 • Wypróbuj naszą wielokrotnie nagradzaną aplikację mobilną do księgowości.
 • A gdy już nas docenisz – wybierz sprawdzoną zdalną księgową.

Załóż konto

Instrukcje dotyczące ujęcia zdarzeń gospodarczych w aplikacji inFakt znajdują się na naszej bazie wiedzy.