Jak zgłosić się do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego? Ile wynosi opłata za przerwę w ubezpieczeniu?

Kiedy możemy zgłosić się do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego? Jak to zrobić? Od jakiej podstawy opłacać składkę na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne?

Warto zacząć od tego, po co opłaca się składkę zdrowotną? Mianowicie z tych środków finansowany jest NFZ, czyli między innymi dostęp do lekarzy, opieki medycznej i szpitalnej.

Dla kogo dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne?

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne, to rozwiązanie dla osób które nie mają żadnego tytułu do tego ubezpieczenia. Są to na przykład :

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

Jak ubezpieczyć się dobrowolnie?

Cały proces można opisać w następujących krokach :

 1. wypełnienie wniosku,
 2. przygotowanie dokument tożsamości oraz dokument potwierdzający ostatni okres ubezpieczenia,
 3. dostarczyć dokumenty do oddziału wojewódzkiego NFZ lub jednej z delegatur (dane tutaj),
 4. podpisanie umowy o dobrowolne ubezpieczenie z NFZ,
 5. wniesienie opłaty dodatkowej do wniosku – jej wysokość zależy od długości przerwy w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek i jest to warunek konieczny do objęcia tym ubezpieczeniem,
 6. złożenie dokumentów w ZUS – ubezpieczony powinien złożyć we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania ZUS-ie, druk ZUS ZZA z kodem tytułu ubezpieczenia 24 10 XX, w terminie 7 dni od zawarcia umowy,

Za każdy miesiąc podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu ubezpieczony ma obowiązek składać deklarację rozliczeniową ZUS DRA  oraz opłacać składki na konto ZUS.

Dowodem ubezpieczenia jest egzemplarz umowy wraz z dowodem opłacenia składki za ostatni miesiąc.

Objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym następuje z dniem określonym w umowie zawartej z NFZ – jednak nie wcześniej, niż z dniem złożenia wniosku, a ustaje z dniem rozwiązania tej umowy, albo po upływie miesiąca nieprzerwanej zaległości w opłacaniu składek.

Rozwiązać umowę o dobrowolne ubezpieczenie można:

 • na pisemny wniosek ubezpieczonego złożony w NFZ. W wypowiedzeniu umowy powinna być zawarta data, z którą następuje rozwiązanie oraz należy załączyć wszystkie dowody opłaconych składek (ewentualnie wydruk składek z ZUS) za okres trwania umowy, oraz dokument potwierdzający uzyskanie innego tytułu ubezpieczenia (w sytuacji zmiany tytułu ubezpieczenia). Powiadomienie jest skuteczne najwcześniej z dniem złożenia we właściwym oddziale NFZ.
 • w przypadku objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu (ubezpieczeniem obowiązkowym lub jako członek rodziny), należy złożyć wniosek o rozwiązanie umowy (pkt 1) w oddział NFZ.

Po rozwiązaniu umowy dobrowolnego ubezpieczenia w NFZ należy ją wyrejestrować we właściwym oddziale ZUS.

Opłaty dodatkowe

W uzasadnionych przypadkach, na wniosek zainteresowanego, istnieje możliwość ubiegania się o zwolnienie lub rozłożenie na raty opłaty dodatkowej, zgodnie z art. 68 ust. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dyrektor właściwego Oddziału Wojewódzkiego NFZ może wyrazić zgodę na odstąpienie od pobrania opłaty dodatkowej lub rozłożyć ją na raty miesięczne, jeżeli osoba znajduje się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

Jeżeli przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek wynosiła nieprzerwanie:

 • od 3 miesięcy do roku – opłata dodatkowa wynosi 20% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki.
 • powyżej roku do 2 lat – opłata dodatkowa wynosi 50% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki.
 • powyżej 2 lat do 5 lat – opłata dodatkowa wynosi 100% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki.
 • powyżej 5 lat do 10 lat – opłata dodatkowa wynosi 150% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki.
 • powyżej 10 lat – opłata dodatkowa wynosi 200% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki.

Podstawa i wysokość

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy jej wymiaru. Składka jest miesięczna i niepodzielna. Składkę w pełnej wysokości za miesiąc kalendarzowy, w którym podlegało się ubezpieczeniu, także za niepełny miesiąc, należy opłacić do 15 dnia następnego miesiąca. Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w miesiącach lipiec, sierpień, wrzesień 2017 r. wynosi 402,95 zł.
Kwotę tę obliczono na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2017 r., które wyniosło 4477,18 zł (Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 18 lipca 2017 r.).

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu