Czym są pozostałe przychody w KPIR?

W podatkowej książce przychodów i rozchodów, przychody można ewidencjonować w dwóch kolumnach. Podstawową kolumną do ewidencji przychodów jest kolumna dotycząca wartości sprzedanych towarów i usług. Czym są pozostałe przychody w KPiR? 

  • Pozostałe przychody są związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa a nie świadczeniem usług lub sprzedażą towaru
  • Przedsiębiorca ewidencjonuje pozostałe przychody w kolumnie 8

Data powstania przychodu

Prawidłowa ewidencja przychodów ma wpływ na rzetelność oraz prawidłowość prowadzenia KPiR zgodnie z przepisami. W praktyce często dochodzi do błędnej kwalifikacji rodzaju przychodu. Na początku warto zastanowić się nad definicją przychodu. Zgodnie z art. 14 ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Za przychód z działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług

Datą powstania przychodu jest natomiast dzień wydania rzeczy, zbycia praw majątkowych lub usługi nie później niż dzień:

  • wystawienia faktury;
  • uregulowania należności.

Na przykład jeżeli przedsiębiorca wystawi fakturę 29 kwietnia a fakturę wystawi 2 maja, wówczas przychód powstanie w dacie „wcześniejszej.” czyli w kwietniu. Oznacza to, że przedsiębiorca nie ma prawa do wybrania daty powstania przychodu.

Pozostałe przychody

Czym są pozostałe przychody w KPIR?

Na podstawie kodów PKD przedsiębiorca określa czynności jakie będzie wykonywał w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Przychody osiągnięte z tych czynności określa się mianem podstawowych przychodów księgowanych w kolumnie 7. Natomiast do pozostałych przychodów zalicza się przychody, które nie są związane z podstawowym zakresem czynności jakie wykonuje przedsiębiorstwo. Są to przychody generowane związane z samym „istnieniem” przedsiębiorstwa.

Do pozostałych przychodów zaliczamy przychody:

  • z odsetek bankowych;
  • z naliczonych i otrzymanych odsetek od kontrahentów np. z uwagi na nieterminowe regulowanie zobowiązań;
  • dodatnie różnice kursowe
  • przychody związane z zbycie składników majątku np. sprzedaż środka trwałego
  • wynagrodzenie płatnika

Pozostałe przychody należy wykazywać w kolumna 8 KPiR.