Czy warto mieć rachunek firmowy?


8 października 2019 3 min. czytania

Coraz częściej w rozliczeniach między kontrahentami oraz klientami przedsiębiorcy wykorzystują rachunki bankowe. Czy przedsiębiorca może stosować w rozliczeniach własny rachunek ROR czy też warto mieć rachunek firmowy?

 • Przedsiębiorcy jednoosobowych działalności nie mają obowiązku posiadania rachunku firmowego;
 • Rachunek firmowy jest dobrą alternatywą w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa
 • Jeżeli rachunek firmowy widnieje na białej liście podatników, wówczas przedsiębiorca może uniknąć sankcji, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2020

Czy rachunek firmowy jest obowiązkowy?

Zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa, zapłata podatków przez przedsiębiorców rozliczających się na podstawie KPiR zgodnie z art. 61 § 1 następuje w formie polecenia przelewu. Przepis ten nie ma zastosowania do zapłaty podatków niezwiązanych z prowadzoną działalnością[. W praktyce nie oznacza to jednak, że przedsiębiorca jest zobowiązany do posiadania rachunku firmowego. Przedsiębiorca może regulować zobowiązania podatkowe z rachunku prywatnego, ponieważ ustawa nie nakłada obowiązku posiadania rachunków firmowych. Przepis określa obowiązek regulowania zobowiązań podatkowych w formie przelewu.

Natomiast w ustawie Prawo przedsiębiorców zostały określone przypadki, w których przedsiębiorca jest zobowiązany do posiadania rachunku firmowego. I tak zgodnie z art. 19 dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:

 • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
 • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty

przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Czy warto mieć rachunek firmowy?

Reasumując przedsiębiorca jednoosobowej działalności gospodarczej nie jest musi posiadać rachunku firmowego (pomijając wyjątek)

Czy warto mieć rachunek firmowy?

Moim zdaniem, pomimo, że przedsiębiorca nie ma obowiązku posiadania rachunku bankowe, powinien założyć rachunek firmowy. Za rachunkiem bankowym przemawiają następujące argumenty:

 • kontrola wydatków firmowych – jednym z podstawowych argumentów, dla którego warto mieć rachunek firmowy to rozgraniczenie wydatków firmowych i prywatnych. W razie kontroli US nie będzie się interesował operacji prywatnymi;
 • koszty prowadzenia rachunku – w przypadku powstania różnic kursowych od zgromadzonych środków, odsetek od zgromadzonych wartości na rachunku bankowym lub opłat związanych z prowadzeniem rachunku, przedsiębiorca nie będzie miał prawa do rozliczenia kosztów w działalności gospodarczej,
 • uniknięcie blokad na rachunku prywatnym na wniosek US
 • biała lista podatników – od 1 stycznia 2020, w przypadku zapłaty faktury o wartości powyżej 15 tys. zł na rachunek, który nie widnieje w wykazie podatników przedsiębiorca naraża się na sankcje w postaci braku prawa do rozliczenia kosztów uzyskania przychodu oraz odpowiedzialności solidarnej za nierozliczony VAT. Białą lista będzie zawierać informacje jedynie w zakresie rachunków firmowych.
 • prawo do zwrotu nadpłaty podatku, który co do zasady ogólnej zwracany jest na rachunek firmowy

Więcej informacji o białej liście podatników można znaleźć tutaj.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu