Podatek u źródła to ciągle jeszcze temat, który dla wielu osób jest zupełnie nieznany. Dzisiaj zapraszam do analizy przypadku szwedzkiego żużlowca, który osiągnął przychód z tytułu swojej sportowej aktywności na terytorium Polski. Czy na podmiocie wypłacającym wynagrodzenie spoczywa obowiązek zapłaty podatku u źródła? Czy certyfikat rezydencji będzie miał wpływ na wysokość pobranego podatku? Sprawdźmy.

podatek u źródła

Podatek u źródła – czynności opodatkowane

Z treści art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że od przychodów uzyskanych na terytorium Polski przez osoby posiadające w Polsce ograniczony obowiązek podatkowy, pobiera się w Polsce podatek u źródła.
Podatek ten pobiera się w przypadku uzyskania przez te osoby przychodów z opłat za usługi m.in. w zakresie działalności sportowej, wykonywanej przez osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania za granicą, a organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Podatek pobierany jest w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu.
Co ważne, powyższe regulacje stosuje się z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. W przypadku, gdy umowa taka przewiduje niższą stawkę podatku niż wskazana w ustawie można ją zastosować, jeżeli cudzoziemiec udokumentuje miejsce swojego zamieszkania certyfikatem rezydencji.
Podatek u źródła – kompendium wiedzy

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

Z treści art. 17 konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu wynika, że dochód uzyskany przez sportowca posiadającego miejsce zamieszkania na terytorium Szwecji z działalności sportowej wykonywanej na terytorium Polski może być opodatkowany w Polsce.
W konsekwencji, podmiot wypłacający wynagrodzenie z tego tytułu powinien pobrać oraz odprowadzić podatek u źródła.

Certyfikat rezydencji

Co do zasady, w opisanym przypadku certyfikat rezydencji nie będzie miał znaczenia. Podmiot wypłacający wynagrodzenie bez względu na to, czy dysponuje certyfikatem rezydencji, czy też nie, powinien pobrać podatek u źródła w wysokości 20% wypłacanego wynagrodzenia.
Wyjątkowo, w przypadku jeżeli działalność sportowa żużlowca że Szwecji odbywa się w ramach wizyty, która w znacznej części jest przez Szwecję finansowana, wówczas polski przedsiębiorca wypłacający wynagrodzenie może nie pobrać podatku u źródła powołując się na zwolnienie z art. 17 ust. 3 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, jeżeli dysponuje certyfikatem rezydencji sportowca.

Obowiązki dokumentacyjne

Podmiot pobierający podatek u źródła powinien pamiętać  o sporządzeniu i przesłaniu formularza IFT-1/IFT-1R oraz deklaracji PIT-8AR. Pamiętać należy, że formularz IFT-1/IFT-1R należy sporządzić również w przypadku, jeżeli ze względu na wskazane powyżej zwolnienie podatek u źródła nie zostanie pobrany.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu