Jak długo może trwać kontrola podatkowa w firmie? Czy można wnieść skargę na opieszałość urzędników?

Osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą liczyć się z możliwością wszczęcia wobec nich kontroli. Sprawdź co możesz zrobić w sytuacji, gdy przedłużające się postępowanie kontrolne utrudnia Ci prowadzenie biznesu.

Termin zakończenia kontroli

Celem kontroli jest sprawdzenie czy przedsiębiorca przestrzega przepisów prawa podatkowego.

Aktualnie przeprowadzane są dwa rodzaje kontroli:

  • kontrola podatkowa,
  • kontrola celno-skarbowa (w marcu 2017 roku zastąpiła dotychczasową kontrolę skarbową i celną).

Niezależnie od tego czy przedsiębiorca zostaje poddany kontroli podatkowej czy celno-skarbowej, urzędnicy mają obowiązek ją zakończyć bez zbędnej zwłoki, postępując zgodnie z zasadą szybkości. Organy podatkowe powinny bowiem realizować zadania sprawnie i wnikliwie, używając możliwie najprostszych środków. W odniesieniu do kontroli podatkowej maksymalny okres jej trwania to miesiąc, który jest liczony od dnia wszczęcia kontroli. W przypadku, gdy organ podatkowy uzna, że dane postępowanie jest szczególnie trudne do przeprowadzenia to okres ten wydłużony zostaje o kolejny miesiąc. Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, kontrola podatkowa nie może trwać dłużej niż 12, 18, 24 lub 48 dni roboczych w skali roku. Termin może zostać wydłużony, o czym przedsiębiorca jest informowany pisemnie.

Organ ma 3 miesiące czasu (liczone od dnia wszczęcia postępowania) na przeprowadzenie wszelkich czynności związanych z kontrolą celno-skarbową. Analogicznie jak w przypadku kontroli podatkowej, urzędnicy mogą wydłużyć również okres kontroli celno-skarbowej. Mają wówczas obowiązek poinformować o tym przedsiębiorcę na piśmie, równocześnie wskazując przyczyny przedłużenia wykonywania czynności kontrolnych i nowy termin zakończenia postępowania.

co zrobic gdy przedluza sie postepowanie kontrolne

Przedłużające się postępowanie kontrolne

Niestety nie zawsze urzędnicy odpowiadający za przeprowadzenie postępowania kontrolnego stosują się do wytycznych dotyczących maksymalnego okresu trwania takich czynności. Przedłużająca się kontrola może utrudniać prowadzenie biznesu. W przypadku, gdy organ podatkowy postępuje w sposób opieszały, podatnik jest chroniony przez przepisy. Przedsiębiorca ma wówczas prawo do złożenia ponaglenia oraz skargi.

Czym różni się kontrola podatkowa od kontroli celno-skarbowej?

Ponaglenie

Zgodnie z przepisami Ordynacji Podatkowej osobie prowadzącej działalność przysługuje ponaglenie do organu podatkowego wyższego stopnia. Ponaglenie za niezałatwienie sprawy we właściwym czasie można złożyć wtedy, gdy nie minął jeszcze termin do zakończenia postępowania kontrolnego, ale uznamy że organ postępuje w sposób opieszały. Podatnik ma czas na złożenie ponaglenia począwszy od momentu, w którym upłynął termin załatwienia sprawy aż do czasu załatwienia tej sprawy. Konieczne jest wówczas wskazanie konkretnych przyczyn opieszałości organu podatkowego i terminów, które nie zostały zachowane.

Jeżeli ponaglenie zostanie uznane za uzasadnione to będzie wyznaczony dodatkowy termin załatwienia sprawy. W takim wypadku organ podatkowy zarządza wyjaśnienie przyczyny i ustalenie osób odpowiedzialnych za opóźnienie, a w razie potrzeby podejmuje też środki mające zapobiec niedotrzymywaniu terminów i załatwiania spraw w przyszłości.

Skarga

Zdarza się, że ponaglenie nie pomoże, a kontrola w dalszym ciągu się wydłuża i utrudnia sprawne funkcjonowanie firmy. W takim wypadku osoba prowadząca działalność może wnieść skargę (przepisy nie przewidują ograniczeń czasowych) do sądu administracyjnego na bezczynność organu podatkowego lub przewlekłe prowadzenie postępowania. Trzeba mieć na uwadze, że warunkiem koniecznym wniesienia skargi jest wcześniejsze złożenie ponaglenia. Podobnie jak w przypadku ponaglenia również skargę na bezczynność organu podatkowego należy odpowiednio uargumentować oraz udokumentować opieszałość urzędników przeprowadzających kontrolę.

W przypadku, gdy sąd uzna skargę, zobowiązuje organ podatkowy do wydania aktu, interpretacji lub dokonania czynności w określonym terminie. Jeżeli jednak czynności kontrolne zostaną wcześniej zakończone to postępowanie sądowo-administracyjne będzie umorzone.

Przy poprzedniej kontroli (skarbowej) przedsiębiorca mógł wnieść również sprzeciw, jednak znowelizowana ustawa nie wskazuje już tej możliwości.

Zmiany w zakresie kontroli podatkowych

Przetestuj bezpłatnie aplikację inFakt!

  • Kontaktuj się z księgowymi od poniedziałku do soboty w godzinach 7-22
  • Używaj aplikacji www i mobilnej 24h na dobę
  • Udostępniaj faktury księgowemu

Załóż konto

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących artykułu zachęcamy do pozostawienia komentarza. Odpowiedzi udzieli autor wpisu.

Instrukcje dotyczące ujęcia zdarzeń gospodarczych w aplikacji inFakt znajdują się na naszej bazie wiedzy.