Nadwyżka podatku VAT – jak otrzymać zwrot lub przenieść podatek na kolejny okres?


14 listopada 2018 4 min. czytania

W jakiej formie podatnik ma prawo uzyskać zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym? Kiedy może starać się o przyśpieszony zwrot podatki VAT?

Zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym

Przedsiębiorca ma prawo zdecydować w jaki sposób zostanie rozliczony zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. O sposobie rozliczenia, podatnik informuje urząd skarbowy, poprzez odpowiednie zdeklarowanie kwoty nadwyżki w deklaracji VAT za bieżący okres rozliczeniowy. Kwotę nadwyżki podatnik może rozliczyć w kolejnym okresie rozliczeniowym bądź wykazać jako kwotę do zwrotu na rachunek firmowy. Podatnik ma prawo uzyskać zwrot podatku w podstawowym terminie, który wynosi 60 dni (art. 87 ust.2 ustawy o podatku VAT), liczone od dnia złożenia deklaracji VAT w której ubiega się o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. W określonych sytuacjach, podstawowy termin zwrotu podatku może zostać skrócony lub wydłużony oraz może wymagać złożenia dodatkowych wniosków do deklaracji, w której wykazano nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym.
W przypadku gdy w bieżącym okresie rozliczeniowym, podatnik wykaże brak podatku należnego (brak sprzedaży opodatkowanej), dochodzi do sytuacji, w której najkorzystniej wykazać VAT naliczony, jako kwotę do rozliczenia w kolejnym okresie rozliczeniowym. A to za sprawą art. 87 ust. 5a ustawy o VAT, który określa termin zwrotu podatku w opisanej sytuacji. Zgodnie z wymienionym artykułem, podatnik, który w danym okresie rozliczeniowym nie wykonywał czynności opodatkowanych ma prawo uzyskać zwrot podatku w terminie 180 dni od dnia złożenia rozliczenia. Przeniesienie kwoty podatku VAT na kolejny okres rozliczeniowy jest korzystne w przypadku gdy podatnik w kolejnym okresie rozliczeniowym, dokona czynności opodatkowanym, dzięki czemu będzie miał prawo do uzyskania zwrotu podatku w podstawowym terminie 60 dni.

Przeniesienie nadwyżki podatku VAT

Aby przenieść nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym na kolejny okres rozliczeniowym, należy wykazać różnice podatku w deklaracji VAT za bieżący okres rozliczeniowy w pozycji 56, następnie wykazać w polu 61. Natomiast w kolejnej deklaracji rozliczeniowej, wykazaną wartość w rozliczonej, należy wykazać w polu 42 „Kwota nadwyżki z poprzedniej deklaracji” oraz dokonać rozliczenia bieżącego okresu rozliczeniowego.
zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym

Przyspieszony termin zwrotu podatku

Podstawowy termin zwrotu podatku, może zostać skrócony z 60 do 25 dni od dnia złożenia deklaracji na wniosek podatnika. Zgodnie z art. 87 ust. 6 ustawy o VAT, aby podatnik miał prawo do skrócenia okresu zwrotu podatku VAT, muszą zostać spełnione łącznie wnastępujące warunki:
1) kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, z wyłączeniem kwoty podatku naliczonego lub różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1, nierozliczonej w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazanej w deklaracji, wynikają z:
a) faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach,
b) faktur, innych niż wymienione w lit. a, dokumentujących należności, jeżeli łączna kwota tych należności nie przekracza 15.000 zł,
c) dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34, i zostały przez podatnika zapłacone,
d) importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji,
2) kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku, o której mowa w ust. 1, nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji nie przekracza 3.000 zł,

w celu uzyskania zwrotu podatnik:

3) podatnik złoży w urzędzie skarbowym dokumenty potwierdzające zapłatę podatku za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, o których mowa w ust. 2,
4) podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot w terminie 25 dni:
a) był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,
b) składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje, o których mowa w art. 99 ust. 1-3
– przy czym przepisy ust. 2 zdanie drugie i trzecie, ust. 2a-2c oraz ust. 4a-4f stosuje się odpowiednio.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu