Od 2019 r. mamy nowe rozporządzenie w sprawie zwolnienia z kas fiskalnych. Pojawiło się nowe zwolnienie z kas dla gospodyń wiejskich. Na jakiej zasadzie jest to nowe zwolnienie? Po dokładne wyjaśnienia zapraszam do wpisu.

Czym jest koło gospodyń wiejskich?

Jak wskazuje ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich, koło gospodyń wiejskich jest dobrowolną, niezależną od administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, samorządną społeczną organizacją mieszkańców wsi, wspierającą rozwój przedsiębiorczości na wsi i aktywnie działającą na rzecz środowisk wiejskich.
Koło gospodyń wiejskich reprezentuje interesy i działa na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich oraz ich rodzin, a także wspiera wszechstronny rozwój terenów wiejskich.
Koło gospodyń wiejskich podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Z chwilą dokonania wpisu do rejestru, koło gospodyń wiejskich nabywa osobowość prawną.

Kto może być w kole gospodyń?

Na terenie jednej wsi może mieć siedzibę jedno koło gospodyń wiejskich. Członkiem koła gospodyń wiejskich może być każda osoba, która ukończyła lat 18 i której miejscem zamieszkania jest wieś będąca terenem działalności koła.
Za zgodą przedstawicieli ustawowych w działalności koła mogą brać także udział osoby, które ukończyły lat 13. Osoby te mogą również tworzyć młodzieżowe i dziecięce organizacje wspomagające realizację celów koła.
Jednocześnie można być członkiem tylko jednego koła gospodyń wiejskich.
Szczegółowe zasady i warunki wstępowania do i występowania z kół gospodyń wiejskich określają statuty kół. Statut może przewidywać dodatkowe wymogi dla członków koła.
Z inicjatywą założenia koła gospodyń wiejskich może wystąpić co najmniej 10 osób które mają 18 lat i zamieszkują wieś będącą terenem działalności koła. Osoby te uchwalają statut koła gospodyń wiejskich oraz wybierają komitet założycielski.
Zwolnienie z kasy dla gospodyń wiejskich

Skąd koło wiejskie pozyska środki na działalność?

Majątek koła gospodyń wiejskich powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku koła oraz z ofiarności publicznej. Ponadto koło może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.
Dochód z działalności koła gospodyń wiejskich służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
Co więcej koło gospodyń wiejskich może prowadzić działalność zarobkową, w tym działalność gospodarczą oraz dotacje celowe na realizację swoich zadań.

Zwolnienie z kas dla gospodyń wiejskich

O 2019 r. mamy jedno nowe zwolnienie przedmiotowe z kas fiskalnych. Mianowicie ze zwolnienia może korzystać dostawa towarów i świadczenie usług przez koła gospodyń wiejskich, pod warunkiem że koło prowadzą uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów.

Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów koła

Koła gospodyń wiejskich prowadzą uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, w przypadku gdy:

 1. osiągają przychody wyłącznie z:
  • działalności statutowej z tytułu składek członkowskich, darowizn, zapisów, dotacji,
  • sprzedaży wyrobów sztuki ludowej, w tym rękodzieła i rzemiosła ludowego i artystycznego, lub żywności regionalnej,
  • tytułu sprzedaży, najmu lub dzierżawy składników majątkowych,
  • tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych lub rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością, w tym także odsetek od lokat terminowych oraz innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania tworzonych na tych rachunkach,
 2. nie posiadają statusu organizacji pożytku publicznego,
 3. w roku poprzedzającym rok podatkowy osiągnęły przychody wyłącznie z tytułów, o których mowa w pkt 1, w wysokości nieprzekraczającej 100 000 zł.

O wyborze prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów koło gospodyń wiejskich,

 • w terminie do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego, w którym rozpoczyna prowadzenie ewidencji,
 • a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności,

zawiadamia naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym, za pośrednictwem powiatowego biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zawiadomienie to jest wiążące także w latach kolejnych.

Jak zrezygnować w uproszczonej ewidencji?

Koło gospodyń w terminie w terminie 14 dni od końca ostatniego miesiąca roku podatkowego, w którym prowadzi uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym, o:

 • rezygnacji z prowadzenia tej ewidencji,
 • niespełnieniu warunków do skorzystania z tego rozwiązania.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu