Zmiany w ustawie o podatku CIT

Od początku 2019 roku przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zostały znowelizowane siedmiokrotnie. Jakie kolejne zmiany zakłada ustawodawca w zakresie ustawy o CIT?

Najbliższe zmiany w ustawie o CIT

Powrót do papierowych deklaracji CIT-8

Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r, o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, część podatników będzie mogła powrócić do składania deklaracji CIT-8 w postaci papierowej.

Jak wskazano w art. 3 ust. 3 zmieniającej art. 27a ustawy o CIT, od 25 października 2019 podatnicy, którzy osiągają dochody zwolnione od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o CIT oraz nie zatrudniają pracowników, mogą składać deklaracje CIT-8 w postaci papierowej. Warto zaznaczyć, że możliwość złożenia deklaracji CIT-8 w wersji papierowej obowiązuje także dla dochodów uzyskanych w 2018 roku.

Ustawa o uchyleniu specjalnego podatku węglowodorowego zakłada także uchylenie art. 16 ust. 67a na podstawie, którego specjalny podatek węglowodorowy nie stanowił kosztów uzyskania przychodu.

Definicja małego podatnika od 2020 roku

Od 2020 roku będzie obowiązywała nowa kwota limitu określającego małego podatnika. Za małego podatnika będzie się uważać podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2.000.000 euro. Kwotę należy przeliczyć według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

Biała lista podatników

Wprowadzenie regulacji w ustawie o VAT w zakresie tzw. białej listy podatników, niesie za sobą zmiany w ustawie o CIT. Od 1 stycznia 2020 w przypadku gdy podatnik, który na podstawie umowy zawartej z dostawcą towarów lub usługodawcą będącym czynnym podatnikiem VAT albo nabywcą towarów lub usługobiorcą jest obowiązany do pobrania należności od nabywcy towarów lub usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, i przekazania jej w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy, dokona zapłaty tej należności przelewem na rachunek inny niż zawarty na białej liście u podatnika ustala się przychód w dniu zlecenia przelewu. Przychód ustala się w takiej wysokości, w jakiej płatność została dokonana na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów.

Dodatkowo podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów, wydatku w tej części, w jakiej płatność na rzecz innego przedsiębiorcy jednorazowej transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł, pod warunkiem, że:

  • została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub
  • została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na białej liście w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, potwierdzonych fakturą, dokonanych przez dostawcę towarów lub usługodawcę zarejestrowanego na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny.

Jeżeli podatnik zaliczy do KUP te wydatki co nastąpi z naruszeniem przepisów, będzie zobowiązany do:

  • zmniejszają koszty uzyskania przychodów albo
  • w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów – zwiększają przychody

w miesiącu, w którym odpowiednio została dokonana płatność bez pośrednictwa rachunku płatniczego, został zlecony przelew albo płatność została dokonana z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności. Regulacji tych nie stosuje się do podatników, którzy złożą zawiadomienie do Naczelnika US o dokonaniu przelewu na rachunek spoza białej listy podatników.

Zmiany w ustawie o podatku CIT

Rozszerzenie katalogu wydatków NKUP

Od 2020 roku nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wpłat na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej oraz kwot, o których mowa w art. 8a ust. 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej

Ulga na złe długi

19 lipca 2019 roku została uchwalona ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych. Głównym celem wprowadzenia zmian jest ochrona wierzycieli poprzez wprowadzenie rozwiązań dotyczących rozliczania ulgi na złe długi. Od 2020 roku podatnik będzie miał prawo skorzystania z ulgi w podatku CIT. Ulga konstrukcyjnie zbliżone jest do ulgi na złe długi funkcjonującej w podatku VAT.

Zgodnie z ustawą o CIT, podatnik nabywa prawo do zmniejszenia podstawy opodatkowania lub zwiększenia straty o zaliczaną do przychodów wartość wierzytelności, która nie została uregulowana lub zbyta. Rozliczenia będzie mógł dokonać w zeznaniu rocznym składanym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonej na fakturze lub w umowie.

Warto zaznaczyć, że zmniejszenia będzie można dokonać także na etapie obliczania zaliczki na podatek CIT. Rozliczenia można dokonać w okresie rozliczeniowym, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze lub umowie. W momencie uregulowania zobowiązania dłużnik nabywa prawo do korekty zwrotnej. Korektę rozlicza się w deklaracji za okres, w którym uregulowano zobowiązanie .

Warto zaznaczyć, że nie są to tylko wybrane zmiany w ustawie o CIT, z którymi spotkamy się w najbliższym czasie.