Zmiany ustawy PIT/CIT a ubezpieczenie pojazdu


18 września 2018 4 min. czytania

Wykorzystując pojazd w działalności gospodarczej przedsiębiorca ma prawo do rozliczania kosztów jego eksploatacji. W zależności od rodzaju pojazdu oraz sposobu jego wykorzystania, rozliczenia będą się od siebie różnić. Jednym z ponoszonych kosztów jest ubezpieczenie pojazdu. Jak będzie wyglądało rozliczenie polisy OC/AC w związku z projektem zmiany ustawy o PIT?

Rozliczenie polisy OC/AC na dotychczasowych zasadach

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 37 usługi ubezpieczeniowe są zwolnione z podatku od towarów i usług co oznacza, że  przedsiębiorca rozlicza poniesiony wydatek jedynie jako koszt uzyskania przychodu. Podatnik księguje polisę ubezpieczenie pojazdu do kolumny 13 KPiR. Natomiast jeżeli przedsiębiorca nie posiada polisy z uwagi na jej przedłużenia na kolejny rok, do kosztów należy zaliczyć jedynie opłaconą część polisy.
Oprócz obowiązkowego ubezpieczenia OC przedsiębiorca może zawrzeć dobrowolnie ubezpieczanie pojazdu (AC). Wówczas ubezpieczenie zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o PIT, będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu jedynie do limitu 20 000 euro (art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy PIT analogicznie art. 16 ust. 1 pkt 49 ustawy o CIT).
W praktyce  oznacza to, że przedsiębiorca ma prawo rozliczyć w kosztach uzyskania przychodu wydatki na polisę AC w określonej proporcji.

Przykład 1

Podatnik dokonał zakupu pojazdu osobowy o wartości 140 000 zł. Dodatkowo zapłacił 3060 zł za ubezpieczenie OC oraz 4800 zł za ubezpieczenie AC.
Przedsiębiorca ma prawo zaliczyć do kosztów pełną wartość ubezpieczenia OC. Natomiast w przypadku ubezpieczenia AC, przedsiębiorca ma obowiązek wyliczyć proporcję w celu ujęcia przysługującej wartości w KUP. Do przeliczenia prawidłowej wartości zostanie zastosowany przykładowy kurs euro z dnia zawarcia umowy tj. 4,07 zł,
20 000 * 4,07 = 81 400 zł, wartość ta stanowi 58,14 % wartości pojazdu. Do kosztów przedsiębiorca może zaliczyć więc 58,14% wartości polisy AC (tj. 2790,72 zł)

Projekt zmian ustawy o podatku PIT/CIT

24 sierpnia  został przedstawiony projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Na obecną chwilę warto zaznaczyć, że jest to w dalszym ciągu jedynie projekt ustawy. W art. 42. ust. 1 projektu widnieje informacja, że przepisy mogą obowiązywać do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2019 roku.
Projekt ustawy zakłada między innymi zmiany w rozliczaniu kosztów eksploatacji pojazdu. Ze wszystkimi najważniejszymi zmianami można zapoznać się tutaj.
ubezpieczenie pojazdu

Projekt ustawy a pojazdy w działalności

Zgodnie z nowym proponowanym brzmieniem art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy o PIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:

„poniesione wydatki z tytułu kosztów używania, stanowiącego własność podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, samochodu osobowego niebędącego składnikiem majątku, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, oraz składki na ubezpieczenie takiego samochodu; te wydatki i składki w wysokości 20% stanowią jednak koszty uzyskania przychodów pod warunkiem, że samochód ten jest wykorzystywany również do celów związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika;”

Oznacza to, że podatnik użytkujący pojazd osobowy, który nie jest „własnością przedsiębiorstwa” będzie miał prawo zaliczyć do kosztów jedynie 20% wydatków związanych z jego eksploatacją oraz składki na ubezpieczenie. Dodatkowo po pkt. 46 dodaje się pkt. 46a w brzmieniu:

 „50% poniesionych wydatków, z zastrzeżeniem pkt 36, z tytułu kosztów używania samochodu osobowego, innego niż określony w pkt 46, na potrzeby prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej – jeżeli samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów
niezwiązanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika;”

Dotychczasowy limit 20 tys. euro zostanie zastąpiony limitem do 150 tys. zł

Zmiany w praktyce

Przykład 2

Podatnik dokonał zakupu pojazdu osobowy o wartości 190 000 zł. Dodatkowo zapłacił 3560 zł za ubezpieczenie OC oraz 6200 zł za ubezpieczenie AC. Zgodnie z nowymi przepisami rozliczenie będzie wyglądało następująco:

Pojazd będący składnikiem majątku prywatnego:

Przedsiębiorca będzie miał prawo zaliczyć do kosztów maksymalnie 20% wartości poniesionych z tytułu ubezpieczenia OC i AC.

Pojazd osobowy wykorzystywany prywatnie, najem, leasing:

Przedsiębiorca, który dokonał zakupu pojazdu na firmę, który dodatkowo jest użytkowany prywatnie lub użytkuje pojazd na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub w oparciu o leasing operacyjny będzie miał prawo zaliczyć do kosztów jedynie 50% wydatków poniesionych na jego eksploatację oraz ubezpieczenie dobrowolne.
Bez względu na sposób wykorzystywania oraz na formę nabycia przedsiębiorca będzie miał prawo zaliczyć do kosztów np. za pośrednictwem rat leasingowych, rat za najem lub amortyzację kwotę nie większą niż 150 tys. zł

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu