Rząd opublikował projekt ustawy zawierający zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych. Przygotowywane zmiany zasadniczo zmienią sposób rozliczania w wielu przypadkach. We wpisie przedstawiam zestawienie najważniejszych propozycji zmian oraz ich krótki opis.

Zmiany w podatku dochodowym – obrót kryptowalutami

Nowością jest wprowadzenie definicji waluty wirtualnej, a w zasadzie odesłanie do obowiązującej już definicji zawartej w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Zasadniczą zmianą w stosunku do obecnie obowiązującej ustawy jest uznanie, że przychód z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej  zostanie zaliczony do przychodów z kapitałów pieniężnych i opodatkowany stawką 19%. Konsekwencją tej zmiany jest fakt, że obrotu kryptowalutami nie będzie już można rozliczyć w ramach działalności gospodarczej. Skorzystają na tym osoby, które uzyskują wysokie dochody z obrotu kryptowalutami i wpadały w drugi próg podatkowy. Zmiana ta nie jest jednak jednoznacznie korzystna, bowiem znacznie zostaną ograniczone koszty jakie można będzie rozliczać w związku z uzyskiwaniem takiego przychodu.
W projekcie nowelizacji doprecyzowane zostało również pojęcie odpłatnego zbycia waluty wirtualnej i przez takie będzie rozumiana wymiana kryptowaluty na środek płatniczy, towar, usługę lub prawo majątkowe inne niż krytowaluta oraz regulowanie innych zobowiązań walutą wirtualną. Obojętna w związku z tym dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych pozostanie wymiana jednej kryptowaluty na inną.
zmiany w podatku dochodowym

Ulga na własne cele mieszkaniowe

Nowelizacja przewiduje, że okres na wydatkowanie środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości (poza działalnością gospodarczą) na własne cele mieszkaniowe – skutkujące zwolnieniem z opodatkowania takiego przychodu z opodatkowania – zostanie przedłużony do trzech lat.
Co ciekawe, w przypadku nabycia nieruchomości w drodze spadku, pięcioletni okres w którym sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu liczony będzie od końca roku podatkowego, w którym nieruchomość została nabyta przez spadkodawcę. W konsekwencji w przypadku nabycia spadku w najbliższej rodzinie będzie możliwość szybkiego spieniężenia nieruchomości bez obowiązku zapłaty jakiegokolwiek podatku.

Wprowadzenie „podatku od przeprowadzki”

Nowym źródłem przychodu podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych będzie przychód z niezrealizowanych zysków. Podatek od tego przychodu dotknie jednak wyłącznie podatników będących przedsiębiorcami, nie dotknie osób fizycznych nieprowadzących działalności zmieniających miejsce zamieszkania w poszukiwaniu korzystniejszej pracy. Warto również pokreślić, że podatek nie będzie naliczany, jeżeli wartość rynkowa składnika majątku nie przekracza 2.000.000 zł.
Podatek od przychodu z niezrealizowanych zysków będzie wynosił:

  • 19% podstawy opodatkowania – gdy ustalana jest wartość początkowa składnika majątku,
  • 3% podstawy opodatkowania – gdy nie jest ustalana wartość początkowa składnika majątku.

Opodatkowaniu podlegać będzie:

  • przeniesienie składnika majątku poza terytorium Polski, w wyniku którego Polska traci przynajmniej częściowo prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia tego składnika majątku,
  • zmiana miejsca rezydencji podatkowej podatnika, w wyniku której Polska utraci przynajmniej częściowo prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia składnika majątku.

Wspólne rozliczenie małżonków

Po wejściu w życie nowelizacji małżonkowie, którzy złożyli zeznanie podatkowe po terminie nie utracą już prawa do wspólnego rozliczenia. Z uprawnienia tego będzie można skorzystać już przy rozliczaniu przychodów osiągniętych za rok 2018.

Zmiany w rozliczaniu samochodów w działalności

Jeżeli projektowane zmiany w podatku dochodowym wejdą w życie, wzrośnie limit wartości początkowej samochodu dla celów amortyzacyjnych z 20.000 euro do 150.000 zł. Limit będzie taki sam dla samochodów będących pojazdami elektrycznymi oraz pozostałych.
Rewolucyjnym podejściem będzie na pewno rezygnacja z obowiązku prowadzenia kilometrówki dla celów podatku dochodowego. Koszty związane z eksploatacją samochodu osobowego niebędącego składnikiem majątku będzie można rozliczać w wysokości 20% poniesionych wydatków, jeżeli samochód ten jest wykorzystywany również dla celów działalności gospodarczej.

Samochody w leasingu

Kolejna rewolucyjna propozycja to możliwość rozliczania jedynie 50% kosztów używania samochodu osobowego w leasingu, w przypadku, jeżeli samochód ten będzie wykorzystywany w ramach działalności gospodarczej, jak i poza nią. Jeżeli przedsiębiorca nie prowadzi ewidencji przebiegu pojazdu dla celów podatku VAT (na podstawie art. 86a ustawy o podatku od towarów i usług) uznaje się, że samochód wykorzystywany jest również dla celów osobistych przedsiębiorcy.
Warto również zwrócić uwagę na to, że rozliczanie kosztów uzyskania przychodów w zakresie opłat leasingowych przez okres przejściowy przebiegać będzie w dwóch różnych trybach.
Dla samochodów, dla których umowa leasingu została zawarta przed dniem 1 stycznia 2019 r. będzie możliwe rozliczanie kosztów na dotychczasowych zasadach, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r. Natomiast dla umów podpisanych po dniu 1 stycznia 2019 r. rozliczanie będzie możliwe wyłącznie na nowych zasadach. Nowe zasady będą dotyczyć również umów zmienionych lub odnowionych po dniu 31 grudnia 2018 r.
W przypadku jeżeli umowa leasingu zostanie zawarta po ogłoszeniu nowelizacji w Dzienniku Ustaw, a przed dniem 31 grudnia 2018 r.:

  • koszty ponoszone do dnia 31 grudnia 2018 r. rozliczane będą na dotychczasowych zasadach,
  • koszty ponoszone po dniu 31 grudnia 2018 r. rozliczane będą na nowych zasadach.

Zmiany w podatku – prace nad ustawą

Projekt ustawy nie został jeszcze wniesiony do Sejmu, obecnie znajduje się na etapie opiniowania, i można się z nim zapoznać tutaj. Wejście w życie ustawy, z pewnymi wyjątkami, przewidywane jest na dzień 1 stycznia 2019 r.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu