Jakie istnieją formy opodatkowania? Kiedy i jak zmienić wybraną formę na inną?

Koniec roku podatkowego to czas, kiedy wielu przedsiębiorców decyduje się na zmianę formy opodatkowania w prowadzonej działalności. W dzisiejszym wpisie najistotniejsze informacje, jak ma wyglądać zmiana formy opodatkowania 2020.

Formy opodatkowania działalności

Podstawową formą opodatkowania działalności gospodarczej jest opodatkowanie na zasadach ogólnych. Przedsiębiorca może także wybrać inne formy opodatkowania takie jak:

  • opodatkowanie wg stawki 19% – podatek liniowy;
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych;
  • karta podatkowa.

W praktyce przedsiębiorca składa oświadczenie o wyborze formy opodatkowania na etapie rejestracji działalności na wniosku CEIDG – 1. Zmiana formy opodatkowania wiąże się z obowiązkiem złożenia pisemnego oświadczenia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego lub za pomocą przepisów ustawy o CEIDG.

Do kiedy zmiana formy opodatkowania?

Od 2019 obowiązują zmienione przepisy określające termin, do kiedy należy zmienić formę opodatkowania. Przedsiębiorca może dokonać ostatecznego wyboru formy opodatkowania wg stawki 19% lub ryczałtem ewidencjonowanym w terminie do:

  • 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym albo
  • do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego.

Zasadą jest, że wybrana forma opodatkowania obowiązuje przez cały rok podatkowy.

Jeżeli pierwszy przychód zostanie osiągnięty np. w marcu 2020 zmiana formy opodatkowania nastąpić musi w terminie do 20 kwietnia 2020.

Do tego czasu podatnik może dokonać zmiany decyzji o wyborze formy opodatkowania, co potwierdzone zostało w objaśnieniach podatkowych dotyczących zmian w zakresie zmiany formy opodatkowania, oraz innych uproszczeń dla podatników podatku PIT oraz CIT z dnia 27 września 2019:

Podatnik w styczniu danego roku podatkowego rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej. Za pomocą wniosku CEIDG-1 złożył świadczenie o wyborze ryczałtu dla przychodów osiąganych z rozpoczętej działalności. Pierwszy przychód osiągnął w lutym tego roku. Na podjęcie ostatecznej decyzji ma więc czas do 20 marca. Zatem przed upływem tego terminu może on zrezygnować z ryczałtu, co będzie równoznaczne z opodatkowaniem na ogólnych zasadach według skali podatkowej, albo może złożyć oświadczenie o wyborze opodatkowania według jednolitej 19% stawki podatku.

Karta podatkowa

Powyższe zasady nie dotyczą formy opodatkowania, jaką jest karta podatkowa. Wniosek o zmianę formy opodatkowania na kartę podatkową przedsiębiorca powinien złożyć w terminie do 20 stycznia roku podatkowego. Ten sam termin obowiązuje przy rezygnacji z tej formy opodatkowania lub zmiany na korzyść podatku liniowego czy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Dla przykładu przedsiębiorca może zrezygnować z karty podatkowej w nieprzekraczalnym terminie do 20 stycznia roku podatkowego a następnie w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód, podjąć ostateczną decyzję, czy chce być opodatkowany na zasadach ogólnych, podatkiem liniowym 19% lub ryczałtem ewidencjonowanym.

Najem prywatny

Podstawową formą opodatkowania najmu prywatnego jest skala podatkowa. Podatnik ma jednak możliwość wyboru opodatkowania najmu prywatnego na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego. Za równoznaczne z wyborem tej formy podatku uznaje się:

  • pierwszą w roku podatkowym wpłatę na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z tego tytułu;
  • jeżeli pierwszy taki przychód podatnik osiągnął w grudniu roku podatkowego – złożenie zeznania PIT-28.

W przypadku opodatkowania przychodów z najmu przez oboje współmałżonków dopuszcza się, by oświadczenie o opodatkowaniu dochodu/przychodu z najmu prywatnego przez jednego z małżonków oraz zawiadomienie z rezygnacji z takiego sposobu rozliczania podpisane było przez jednego z nich pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.