Kogo można zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego? Na jakim druku dokonać zgłoszenia?


28 czerwca 2017 2 min. czytania

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze  środków publicznych precyzuje kto ma obowiązek i kto może podlegać pod ubezpieczenie zdrowotne. Jak wygląda zgłoszenie członków rodziny pracownika do ubezpieczenia zdrowotnego?

Zgłoszenie członków rodziny pracownika do ubezpieczenia zdrowotnego

Pracownik który obowiązkowo podlega pod ubezpieczenie zdrowotnego, powinien wiedzieć o obowiązku zgłoszenia do tego ubezpieczenia uprawnionych członków rodziny. Zgodnie z:

Art 67 ust 3. Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 5 i 6. Osoby, które nie zgłaszają się do ubezpieczenia zdrowotnego same, informują podmiot właściwy do dokonania zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego o członkach rodziny podlegających zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności powodujących konieczność dokonania zgłoszenia. Członkowie rodziny uzyskują prawo do świadczeń opieki zdrowotnej od dnia zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego.

Zgłoszenie członków rodziny pracownika do ubezpieczenia zdrowotnego
Pomimo, że ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wymienia że, to pracownika jet odpowiedzialny za zgłoszenie członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego, to jednak pracodawca dokonuje przedmiotowego zgłoszenia. Zgłoszenie członków rodziny należy dokonać na druku ZUS ZCNA. Pracownik natomiast ma obowiązek poinformowania pracodawcy o konieczności zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego w ciągu 7 dni od zaistnienia zdarzenia powodujących dokonanie takiego zgłoszenia.Pod ubezpieczenie podlegają osoby o których mowa w  Art. 3 ust 2 pkt 5 i 6 ww. ustawy.
Za członków rodziny osoby ubezpieczonej uważa się:

  • dziecko własne, dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, albo dla którego ustawiono opiekę
  • wnuka do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 26 roku życia w przypadku gdy dalej uczy się w szkole, zakładzie kształcenia nauczycieli, uczelni lub jednostce naukowej prowadzącej studia doktoranckie,
  • małżonka
  • wstępnych pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym

W przypadku gdy dzieci posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi nie występuje ograniczenie wieku.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu