Osoby osiągające przychody na terytorium Polski są zobowiązane do złożenia zeznania rocznego, po zakończonym roku podatkowym.

Kwestię druków, jakie należy złożyć określa rozporządzenie Ministra finansów z dnia 24 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rozporządzenie Ministra finansów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dwa nowe załączniki

Powyższe rozporządzenie wprowadza dwa nowe załączniki :

 • PIT/DS – zamieszczone są w nim informacji o wysokości dochodu (straty) z działów specjalnych produkcji rolnej,
 • PIT/BR – dotyczy informacji o odliczeniu od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojowej.

Są to załączniki do zeznań : PIT-37, PIT-36, PIT-38 i PIT-36L.

PIT - zeznania za 2016 rok

Wersje formularzy

Do rozliczenia za 2016 r. obowiązują formularze w następujących wersjach :

 • PIT-40 (22)
 • PIT-37 (23)
 • PIT-36 (23)
 • PIT-38 (11)
 • PIT-36L (12)
 • PIT-39 (7)
 • PIT-D (26)
 • PIT-O (22)
 • PIT-M (7)
 • PIT-B (14)
 • PIT-Z (6)
 • PIT-ZG (5)
 • PIT-DS (1)
 • PIT-BR (1)
uwaga

Załączniki są częścią zeznań rocznych, nigdy nie składamy ich osobno.

Terminy składania PIT-ów

Jeśli chodzi o PIT-40, to jest on składany przez płatnika, któremu podatnik złożył oświadczenie PIT-12 (w terminie do 10 stycznia roku następującego po rozliczanym roku podatkowym). Czas na złożenie druku uzależniony jest od formy, w jakiej przekaże go płatnik. Jeśli :

 • papierowo, to do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym,
 • elektronicznie, to do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

Do końca kwietnia roku następnego po roku, za który się rozliczamy należy złożyć formularze : PIT-36, PIT-37, PIT-36L, PIT-38, PIT-39.

Zgodnie z art. 12 § 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa, jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej. W 2016 roku 30 kwietnia wypada w niedzielę, zatem ostateczny termin na złożenie zeznań przypada na 2 maja.

Właściwość miejscowa

Zeznanie roczne należy złożyć do naczelnika US właściwego ze względu na :

 • miejsce zamieszkania osoby fizycznej (podatnika) w ostatnim dniu roku podatkowego,
 • ostatnie miejsca zamieszkania podatnika w Polsce, gdy zamieszkanie na terytorium RP ustało przed ostatnim dniem roku kalendarzowego.

Czyli dla podatnika istotne jest miejsce zamieszkania na dzień 31.12 danego roku lub na ostatni dzień zamieszkania na terytorium Polski. Zostało to uregulowane w  art. 45 ust. 1b ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zmiana adresu osoby fizycznej między 1 stycznia roku kolejnego, a datą złożenia deklaracji podatkowej nie wpływa na ustalenie właściwości urzędu skarbowego.

Uwaga – wspólne rozliczenie małżonków i różne US

Zgodnie z art. 45 ust. 1b ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zeznanie roczne składa się do naczelnika US właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika. Jeśli małżonkowie decydujący się na wspólne rozliczenie podatkowe, mają różne miejsca zamieszkania i podlegają pod różne urzędy skarbowe, to zeznanie roczne należy złożyć do US właściwego dla małżonka wpisanego na druku jako podatnik.

Korekty

Gdzie, do kiedy i na jakim formularzu należy złożyć korektę zeznania rocznego? Ustawa z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa w art. 18a. § 1. wskazuje na to, że jeżeli po zakończeniu roku podatkowego, nastąpi zdarzenie powodujące zmianę właściwości miejscowej organu podatkowego, organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach dotyczących poprzednich lat podatkowych lub innych okresów rozliczeniowych jest organ właściwy po zaistnieniu tych zdarzeń. Oznacza to, że jeżeli przykładowo podatnik za rok 2015 złożył zeznanie roczne do naczelnika urzędu skarbowego w Krakowie, a w 2016 roku przeprowadził się do Warszawy i za 2015 musi skorygować zeznanie roczne, to składa je do właściwego naczelnika US w Warszawie.

Podatnika ma ograniczony czas na skorygowanie błędów w zeznaniu rocznym. Ogólne zasady stanowią, że korekty można dokonać tylko do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Jak wskazano w art. 70. § 1. ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa – zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Z dniem 1 stycznia 2017 roku przedawniają się zobowiązania za 2011 rok.

Korektę zeznania składa się na takim samym formularzu (wersji druku), na jakim składano pierwotny druk. Wynika, to z art. 70. § 1. ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu