Zerowy spis z natury – jak go sporządzić i ująć w KPiR?

Adam Pietrzak

Przedsiębiorcy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów muszą na koniec roku sporządzić spis z natury. Nawet jeśli nie posiadają żadnych towarów handlowych czy materiałów do ich produkcji. W takim przypadku spis z natury będzie zerowy.

Kogo dotyczy zerowy spis z natury?  

Osoby prowadzące działalność typowo usługową, a nie handlową (np. programiści, prawnicy czy brokerzy), nie mają zazwyczaj towarów czy materiałów do ich produkcji. W takim przypadku i tak jednak muszą sporządzić na koniec roku spis z natury. Nie można go po prostu pominąć, ani zastosować żadnego zwolnienia z jego sporządzenia.

box-icon

Ważne

Spis z natury w takich sytuacjach będzie po prostu zerowy i trzeba go wykazać w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Nie wpłynie to w żaden sposób na roczne rozliczenie podatkowe.

Jak sporządzić zerowy spis z natury? 

Zerowy remanent (spis z natury) to prosty dokument. Najszybciej sporządzisz go, korzystając z gotowego szablonu przygotowanego przez inFakt. Wystarczy, że pobierzesz poniższy wzór zerowego spisu z natury, wpiszesz swoje dane i złożysz podpis.  


Co zawiera zerowy spis z natury?

Jakie elementy powinien zawierać zerowy spis z natury? Wszystkie obowiązkowe elementy spisu opisuje paragraf 25 rozporządzenia w sprawie prowadzenia KPiR. Chodzi m.in. o takie dane jak:  

  • imię i nazwisko właściciela firmy, 
  • datę sporządzenia spisu, 
  • łączną wartość spisu z natury. 

Na końcu spisu musi się znaleźć klauzula „Spis zakończono na pozycji …”,  a także podpisy osób sporządzających spis oraz podpis właściciela firmy. Jeśli przedsiębiorca nie posiada żadnych składników majątku, które powinny znaleźć się w spisie (towary handlowe, materiały podstawowe i pomocnicze, półwyroby, produkcja w toku, wyroby gotowe, braki i odpady), wówczas jako wartość spisu wpisuje 0

Spis z natury obowiązkowy dla prowadzących KPiR

Spis z natury jest obowiązkowy dla wszystkich przedsiębiorców, którzy prowadzą podatkową księgę przychodów i rozchodów, a więc są opodatkowani na zasadach ogólnych (12% i 32% procent) lub podatkiem liniowym (19% procent). Ten obowiązek wynika wprost z paragrafu 24 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

§ 24 1. Podatnicy są obowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów, zwanego dalej „spisem z natury”, na dzień 1 stycznia, na koniec każdego roku podatkowego, na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, a także w razie utraty w ciągu roku podatkowego prawa do opłacania podatku na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 43, 1495, 1649 i 2200), zmiany wspólnika, zmiany proporcji udziałów wspólników lub likwidacji działalności.

Jak ująć zerowy spis w KPiR?

Gdzie należy wykazać  zerowy spis z natury? Wartość spisu z natury, także tego zerowego, to ostatni wpis w KPiR za dany rok. Zamyka on tym samym KPiR pod datą 31 grudnia.  

Zdarza się, że przedsiębiorcy pytają, czy muszą sporządzać oddzielny, zerowy spis z natury na początek nowego roku podatkowego? Nie ma takiego obowiązku. Z rozporządzenia w sprawie prowadzenia KPiR wynika jasno, że obowiązek sporządzenia spisu z natury na dzień 1 stycznia roku podatkowego nie dotyczy podatników, którzy sporządzili spis z natury na koniec poprzedniego roku podatkowego

W tym przypadku zamiast spisu z natury na dzień 1 stycznia roku podatkowego do księgi wpisuje się wartość spisu z natury sporządzonego na dzień 31 grudnia poprzedniego roku podatkowego. Innymi słowy pod datą 1 stycznia znajdzie się także wartość 0 zł. Nie ma jednak potrzeby sporządzania nowego, zerowego spisu opatrzonego datą 1 stycznia.

box-icon

Ważne

Jeśli spis z natury sporządzasz na koniec roku podatkowego, nie musisz sporządzać nowego, zerowego spisu opatrzonego datą 1 stycznia.