Oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi – Obywateli których państw
dotyczy ten dokument i gdzie można go złożyć?


13 listopada 2018 4 min. czytania

Coraz bardziej powszechne wśród przedsiębiorców jest zatrudnianie obywateli spoza UE. Wielu księgowych OBR spotyka się z pytaniami, jakie warunki należy spełnić aby legalnie zatrudnić cudzoziemca spoza UE. W poniższym wpisie postaram się przybliżyć zagadnienie powierzenia pracy nie-sezonowej cudzoziemcowi na podstawie oświadczenia.

Jakie dokumenty pozwalają na legalną pracę cudzoziemca spoza UE?

Obywatele krajów spoza UE, który przebywają w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE nie potrzebują dodatkowych dokumentów aby podjąć pracę w Polsce.

Cudzoziemcy, których podstawą pobytu jest praca powinni uzyskać w Polsce zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Pozostali cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce na podstawie wizy lub zezwolenia na pobyt czasowy przed podjęciem jakiejkolwiek pracy muszą ubiegać się o zezwolenie na pracę.

Bez zezwolenia na pracę przez okres 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy mogą pracować obywatele 6 następujących państw:

 • Republika Armenii;
 • Republika Białorusi;
 • Republika Gruzji;
 • Republika Mołdawii;
 • Federacja Rosyjska;
 • Ukraina.
Jak uzyskać zaświadczenie A1

Oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi

Pracodawca który zamierza zatrudnić obywatela jednego z 6 wymienionych państw składa do właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce stałego pobytu podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi powiatowego urzędu pracy oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Dokument musi zawierać dane dotyczące m.in.:

 • podmiotu powierzającego pracę;
 • cudzoziemca np. ważnego dokumentu podróży, wizy lub karty pobytu , podstawy prawnej pobytu na terenie RP a także sposobu wykorzystania oświadczenia;
 • pracy oferowanej cudzoziemcowi np. nazwę zawodu, podklasę działalności wg klasyfikacji PKD, stanowisko lub rodzaj pracy, okres lub okresy wykonywania pracy, rodzaj umowy, najniższe wynagrodzenie jakie może otrzymywać cudzoziemiec określone stawką miesięczną lub godzinową, wymiar czasu pracy.

Powiatowy urząd pracy wpisuje oświadczenie do ewidencji oświadczeń w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia, co równoznaczne jest z tym, iż cudzoziemiec może legalnie pracować w Polsce na warunkach wskazanych w oświadczeniu.

Starosta może wydać decyzję o odmowie wpisania oświadczenia do ewidencji oświadczeń na warunkach wskazanych w art. 88z ust 5 oraz 6 ustawy z dnia 20.04.2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Pracodawca ma obowiązek pisemnie powiadomić powiatowy urząd pracy o:

 • podjęciu pracy przez cudzoziemca najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy;
 • niepodjęciu pracy przez cudzoziemca w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy określonego w ewidencji oświadczeń.

W przypadku nie powiadomienia urzędu pracy o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemca uważa się, że wykonywał pracę w okresach określonych w oświadczeniu.

Przykład

Obywatel Ukrainy podjął pracę w dniu 05.11.2018 na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi na okres 01.10.2018 – 31.12.2018 wpisanego do ewidencji oświadczeń. Pracodawca nie wypełnił obowiązku poinformowania powiatowego urzędu pracy o niepodjęciu pracy przez cudzoziemca a z okoliczności nie wynika, że cudzoziemiec podjął pracę w późniejszym terminie. W przypadku kontroli legalności zatrudnienia uważa się, że cudzoziemiec wykonywał pracę w okresie wskazanym w oświadczeniu.

Nowy sposób na kontynuację legalnego zatrudnienia

Pracodawcy często spotykają się z sytuacją kiedy okres 6 miesięcy zatrudnienia na podstawie oświadczenia kończy się a nie jest jeszcze wydane zezwolenie na pracę lub zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, na które okres oczekiwania w niektórych miastach Polski wynosi ponad rok. Do końca 2017 roku praca w tym okresie przerwy była nielegalna. Obecnie ustawodawca ułatwił kontynuację legalnego zatrudnienia wprowadzając z dniem 01 stycznia 2018 art. 88za do wspomnianej wyżej ustawy.

Przepis stanowi, iż jeśli po okresie minimum 3 miesięcy zatrudnienia w związku z zarejestrowanym oświadczeniem na podstawie umowy o pracę, pracodawca złożył wniosek (bez braków formalnych) o wydanie zezwolenia na pracę (lub cudzoziemiec – o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę), to do momentu wydania zezwolenia lub doręczenia decyzji o odmowie wydania zezwolenia, praca na warunkach nie gorszych niż określone w oświadczeniu będzie uznana za legalną.

Przykład

Obywatel Republiki Białorusi pracował u pracodawcy A na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi wpisanemu do ewidencji oświadczeń na okres od dnia 02 stycznia 2018 do 30 czerwca 2018. Podstawą zatrudnienia była umowa o pracę z wynagrodzeniem miesięcznym 2.500,00 zł brutto.

Pracownik przed upływem daty zakończenia pracy wskazanej w oświadczeniu złożył wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy na podstawie kontynuacji pracy u tego samego pracodawcy na takich samych warunkach pracy. W okresie wyczekiwania na zezwolenie lub decyzję o odmowie jego wydania (tj. po 30 czerwca 2018) pracownik może legalnie kontynuować pracę u pracodawcy A.

Po więcej informacji na temat zmian w przepisach dotyczących zatrudnienia cudzoziemców zapraszam tu.

 

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu