Jak zatrudnić cudzoziemca spoza UE? Jakie dodatkowe obowiązki ma pracodawca?


14 kwietnia 2018 4 min. czytania

Przedsiębiorca zatrudniający pracownika ma określone obowiązki wynikające z kodeksu pracy. Czy zatrudnianie cudzoziemców z krajów poza UE rodzi dodatkowe obowiązki?

Zmiana przepisów od 1 stycznia 2018 roku

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw, od 1 stycznia 2018 roku zostały wprowadzone zmiany w zakresie pracy sezonowe lub krótkoterminowej, dla cudzoziemców z krajów poza Unią Europejską oraz Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Od tego roku oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcom, z krajów Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy, będzie rejestrowane tylko w przypadku pracy nie-sezonowych do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy ( art. 88z ust. 2 pkt 3).

Obywatele wszystkich krajów trzecich, od tego roku mają możliwość ubiegania się o wydanie zezwolenia na pracę sezonową nie dłuższej niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym.

Zatrudnianie cudzoziemców

Zgodnie z art. 87 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (stan prawny na dzień 31.03.2018). Cudzoziemiec jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli np.:

 • posiada status uchodźcy nadany w RP
 • udzielono mu w Polsce ochrony uzupełniającej
 • posiada zezwolenie na pobyt stały
 • posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE w Polsce
 • posiada zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub tolerowany w RP
 • Korzysta z ochrony czasowej lub jest obywatelem państwa UE lub EOG;
 • posiada zezwolenie na pracę oraz przebywa na terytorium RP na podstawie np.
  • wizy, zezwoleń na pobyt czasowy lub w ramach ruchu bezwizowego

Co należy wiedzieć o zatrudnianiu cudzoziemców z poza UE_

Podmiot powierzający pracę

Natomiast zgodnie z art. 88h ust 1 podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, od którego jest wymagane posiadanie zezwolenia na pracę, jest obowiązany do:

 1. uwzględnienia w umowie z cudzoziemcem warunków, o których mowa w art. 88c, zawartych w zezwoleniu na pracę;
 2. dostosowywania, w przypadku, o którym mowa w art. 88c ust. 6, wysokości wynagrodzenia cudzoziemca do aktualnej wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, co najmniej raz w roku;
 3. zawarcia z cudzoziemcem umowy w formie pisemnej oraz przedstawienia cudzoziemcowi przed podpisaniem umowy jej tłumaczenia na język zrozumiały dla cudzoziemca;
 4. rzekazania jednego egzemplarza zezwolenia na pracę cudzoziemcowi, którego dotyczy zezwolenie, w formie pisemnej;
 5. informowania cudzoziemca o działaniach podejmowanych w związku z postępowaniem o udzielenie lub przedłużenie zezwolenia na pracę oraz decyzjach o wydaniu, odmowie wydania lub uchyleniu zezwolenia;
 6. zachowania należytej staranności w postępowaniach o zezwolenie, przedłużenie i uchylenie zezwolenia na pracę cudzoziemca;
 7. udostępnienia podmiotom, o których mowa w art. 88f ust. 3, na ich wniosek dokumentów potwierdzających wypełnienie obowiązków określonych w pkt 1-6, sporządzonych w języku polskim lub przetłumaczonych na język polski.

Obowiązki pracodawcy

W terminie 7 dni, podmiot powierzający pracę cudzoziemcowi wykonywanie pracy ma obowiązek powiadomić wojewodę, który wydał zezwolenie na pracę o okolicznościach: 

 • rozpoczęcia pracy cudzoziemca w innym charakterze lub na innym stanowisku niż w określonym zezwoleniu
 • zmiany siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej przedsiębiorstwa
 • przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę
 • zmianie osoby reprezentującej pracodawcę
 • cudzoziemiec nie podjął pracy w okresie 3 miesięcy od początkowej daty ważności zezwolenia na pracę
 • cudzoziemiec przerwał pracę na okres przekraczający 3 miesiące
 • cudzoziemiec zakończył pracę wcześniej niż 3 miesiące przed upływem okresu ważności zezwolenia na pracę.

Zezwolenie na pracę wygasa z mocy prawa z dniem, w którym udzielono cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, na pobyt stały albo na pobyt czasowy i pracę w związku z wykonywaniem pracy u tego samego podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi i na tym samym stanowisku.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu