Ile wynosi i ile trwa zasiłek dla bezrobotnych? Jakie warunki trzeba spełnić, aby go dostać?

Przedsiębiorca, który zdecyduje się na zawieszenie działalności ma prawo ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych. Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać zasiłek oraz jakie płyną z tego korzyści? 

Zawieszenie działalności a prawo do zasiłku dla bezrobotnych

Z prawa do zasiłku dla bezrobotnych może skorzystać przedsiębiorca, który złożył wniosek o zawieszenie działalności i okres tego zawieszenia jeszcze nie minął lub przedsiębiorca który złożył już wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji lecz dzień rozpoczęcia działalności jeszcze nie upłynął.

Przypomnijmy, że osoba, która zatrudnia pracowników w swojej firmie nie może skorzystać z zawieszenia działalności a co za tym idzie z prawa do zasiłku.

Warunki jakie musi spełnić przedsiębiorca, aby uzyskać prawo do zasiłku

W celu uzyskania zasiłku dla bezrobotnych w okresie zawieszenia, należy spełnić łącznie następujące warunki:

  • brak propozycji pracy, szkoleń, stażu, przygotowania zawodowego, prac interwencyjnych czy robót publicznych dla przedsiębiorcy
  • przez okres 18 miesięcy poprzedzających dzień rejestracji jako osoba bezrobotna (łącznie przez okres conajmniej 365 dni) przedsiębiorca opłacał składki na ubezpieczenia społeczne, przy czym podstawa wymiaru opłacanych składek społecznych oraz składki na Fundusz Pracy nie może być niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 roku- sprawdź ile będzie wynosić!

Warto zaznaczyć, że zasiłek dla bezrobotnych nie będzie przysługiwać przedsiębiorcom, którzy opłacają preferencyjne składki ZUS z tytułu prowadzonej działalności. Podstawa wymiaru składek jest niższa niż minimalne wynagrodzenie, ponadto przedsiębiorca jest zwolniony z opłacania składki na Fundusz Pracy co również wyklucza go z prawa do zasiłku.

Jeżeli wyżej wymienione warunki są spełnione przedsiębiorcy przysługuje zasiłek po okresie 90 dni od dnia zarejestrowania się w Urzędzie Pracy.

zasiłek dla bezrobotnych przy zwieszonej działalności gospodarczej

Okres pobierania zasiłku

Okres pobierania  zasiłku jest uzależniony od stopy bezrobocia występującej na obszarze powiatu w którym mieszka osoba bezrobotna, od długości okresu uprawniającego do zasiłku i innych czynników. Okres ten wynosi odpowiednio 180 lub 365 dni.

Zasiłek w okresie 365 dni przysługuje osobom, które:

  • mieszkają na terenie powiatu, w którym stopa bezrobocia przekracza 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, lub
  • ukończyły 50 rok życia i posiadają równocześnie 20- letni okres uprawniający do zasiłku, lub
  • mają na utrzymaniu conajmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, w sytuacji gdy małżonek także jest osobą bezrobotną i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania, lub
  • samotnie wychowują conajmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat

W pozostałych przypadkach zasiłek przysługuje przez okres 180 dni.

Wysokość zasiłku

Kwota wypłacanego zasiłku uzależniona jest od ilości przepracowanych lat i wypłacany jest w dwóch wysokościach. Inna jest wysokość zasiłku wypłacana przez pierwsze 90 dni prawa do zasiłku a inna przez okres kolejnych miesięcy. Kwotę brutto zasiłku jaki może uzyskać przedsiębiorca w 2018 roku przedstawia poniższa tabela.

Image 2018-04-22 12-31-39

Korzyści płynące z rejestracji jako osoba bezrobotna

Przedsiębiorca, który zarejestruje się jako osoba bezrobotna w okresie zawieszenia działalności nie tylko może liczyć na dodatkowe środki pieniężne. Osoby takie podlegają obowiązkowo pod ubezpieczenie emerytalne i rentowe, które finansowane jest w całości przez Urząd Pracy. Przedsiębiorca jest również zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego, które daje mu możliwość korzystania z opieki zdrowotnej. Nie ma też przeszkód, aby zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny.

Czas, którym dysponuje osoba bezrobotna po rejestracji do Urzędu Pracy w okresie zawieszenia można przeznaczyć na poszerzanie swojej wiedzy i kwalifikacji.

Przetestuj bezpłatnie aplikację inFakt!

  • Kontaktuj się z księgowymi od poniedziałku do soboty w godzinach 7-22
  • Używaj aplikacji www i mobilnej 24h na dobę
  • Udostępniaj faktury księgowemu

Załóż konto

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących artykułu zachęcamy do pozostawienia komentarza. Odpowiedzi udzieli autor wpisu.