Czy można skrócić L4? Czy wcześniejszy powrót do pracy wiąże się z utratą prawa do zasiłku chorobowego?


20 marca 2018 3 min. czytania

Czy przedsiębiorca pobierający zasiłek chorobowy może podjąć decyzję o rezygnacji z zasiłku chorobowego w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego?

Zasiłek chorobowy a rezygnacja z zasiłku w trakcie zwolnienia lekarskiego

Zasiłek chorobowy a rezygnacja z zasiłku w trakcie zwolnienia lekarskiego

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej określa tryb oraz sposób orzekania o czasowej niezdolności do pracy oraz zasady wystawiania zaświadczenia lekarskiego. Zgodnie z § 2 ww. rozporządzenia:

orzekanie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu albo innym przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne albo konieczności osobistego sprawowania przez ubezpieczonego opieki nad chorym członkiem rodziny, zwane dalej „orzekaniem”, następuje po przeprowadzeniu postępowania diagnostyczno-leczniczego.

Wystawiając orzeczenie o niezdolności do pracy bierze się pod uwagę wszystkie okoliczności. Istotne dla oceny stanu zdrowia i upośledzenia funkcji organizmu powodujące czasową niezdolność do pracy pracownika. Ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i warunków pracy.

Zgodnie z art. 61b ust. 1 ustawy zasiłkowej, zasiłek chorobowy realizuje się na wniosek złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zatem pracownik, otrzymujący zwolnienie lekarskie, zaprzestaje świadczenia pracy na czas określony w zwolnieniu lekarskim za , który otrzymuje świadczenia chorobowe o którym mowa w art. 92 K.p., a następnie zasiłek chorobowy.

Powrót pracownika w okresie trwania zwolnienia

Co w przypadku gdy pracownik otrzymał zaświadczenie lekarskie, stwierdzające czasową niezdolność do pracy np. 20 dni a po kilku dniach nieobecności zgłosi się do pracy, składając kolejne zaświadczenie potwierdzające odzyskanie zdolności do pracy?  Ustawa zasiłkowa nie określa zasad postępowania pracodawcy w powyższej sytuacji. Natomiast reguluje sposób wykorzystywania zwolnienia lekarskiego przez pracownika. Zgodnie z  art. 17 ust. 1 ustawy zasiłkowej, ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia. W przypadku ustalenia, że pracownik pobiera zasiłek chorobowy i jednocześnie wykonywał pracę mogące wpłynąć na pogorszenie stanu zdrowia, traci prawo do świadczenia za cały okres zwolnienia.

Natomiast warto zaznaczyć, że wykorzystanie zwolnienia lekarskiego przez pracownika z tytułu czasowej niezdolności do pracy nie jest obowiązkiem. Jest to  prawo ubezpieczonego. W przypadku gdy pracownik po kilkudniowej nieobecności w pracy, będąc na czasowym zwolnieniu lekarkim, przedłuży aktualne zaświadczenie określającą zdolność do pracy, nie utraci prawa do świadczenia za dni niezdolności do pracy (sygn. akt III UZP 15/15, OSNP 2016/8/106).

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu