Ile dni urlopu należy się pracownikowi?

Gdy przedsiębiorca staje się pracodawcą, musi się liczyć z prawidłowym wypełnieniem obowiązków wynikających z zatrudnienia  pracowników. Prawa i obowiązki pracowników i pracodawców reguluje ustawa zwana kodeksem pracy. Jednym z podstawowych praw pracownika jest prawo do urlopu. Do kiedy pracownik powinien wykorzystać zaległy urlop?

Urlop pracownika

Prawo do urlopu jest jednym z podstawowych praw pracownika, do którego nie ma prawa osoba pozostająca zatrudniona w formie umowy cywilnoprawnej (np.  zlecenia, o dzieło). W zależności od stażu pracy pracownika, urlop ten może wynosić:

  1. 20 dni dla pracowników zatrudnionych krócej niż 10 lat;
  2. 26 dni dla pracowników zatrudniony co najmniej na okres 10 lat.

Pracownikowi nie przysługuje prawo do zrzeczenia się z przysługującemu mu urlopu, dodatkowo pracownik nie ma prawa zażądać lub przyjąć zaproponowanego przez pracodawcę ekwiwalentu za rezygnację z urlopu. Kodeks pracy reguluje wszystkie zasady udzielania urlopu pracownikowi. Co do ogólnej zasady pracownikowi jest udzielany urlop zgodnie z planem urlopów. Natomiast  jeżeli pracodawca nie prowadzi harmonogramów urlopu, wówczas urlop powinien zostać udzielony po porozumieniu z pracownikiem.

urlop parcownika

Zaległy urlop pracownika tylko do 30 września

Z dniem 1 stycznia, pracownikowi od razu przysługuje pełny wymiar urlopu za rozpoczęty rok pracy. Bardzo często zdarza się, że pracownik nie wykorzystał części lub całości urlopu za rok poprzedni. Wówczas zgodnie z przepisami kodeksu pracy (art. 168), urlopu niewykorzystanego w terminie należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

Warto pamiętać, że w roku 2018 ostatni dzień września wypada w niedziele. A więc pracodawca jest zobowiązany udzielić pracownikowi niewykorzystany urlop za rok 2017 w terminie do 1 października.

Trzeba mieć na uwadze, że graniczny termin 30 września nie jest równoznaczny z zakończeniem urlopu pracownika. Aby przedsiębiorca dopełnił formalności zgodnie z przepisami kodeksu pracy, wystarczy, że udzieli urlopu pracownikowi na przykład z dniem 28 września na przysługujące mu dni urlopu za 2017 rok.

Przedsiębiorca, który nie wywiązuje się z obowiązków regulowanych kodeksem pracy, powinien liczyć się z wysokimi karami. Pracodawcy którzy wbrew przepisom kodeksu pracy, nie udziela przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego lub bezpodstawnie obniża wymiar tego urlopu podlega karze grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł (art. 282 § 1 pkt 2)