Na jakich zasadach przeliczyć na złotówki wypłatę wynagrodzenia w walucie obcej lub w naturze?


24 listopada 2018 2 min. czytania

Pracownik za wykonaną pracę otrzymuje wynagrodzenie. Co do zasady powinno ono być wypłacane w formie pieniężnej. Oprócz jednak zasadniczego wynagrodzenia, pracownik może otrzymywać inne świadczenie np. w naturze lub mogą one być w walucie obcej. W jaki sposób dokonać przeliczenia?

Wynagrodzenie pracownika

Art. 84 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy określa, że pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na inną osobę. Co więcej wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie. Oznacza to, że wynagrodzenie pracownika podlega tak zwanej ochronie, a za nieprzestrzeganie tych zasad nałożone mogą zostać konkretne sankcje.

Pracownik jest to osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Pracownikowi pełnoetatowemu przysługuje wynagrodzenie nie mniejsze niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, określonego na dany rok podatkowy.

Wynagrodzenie w walucie obcej lub w naturze

Wynagrodzenie w walucie obcej lub w naturze – przeliczenie

Obca waluta

Warto zacząć od tego, że stanowiące podstawę wymiaru składek przychody pracownika osiągane w walutach obcych przelicza się na złote w sposób przyjęty w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – § 4. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Natomiast art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych określa, że przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

Świadczenia w naturze

Wartość pieniężną świadczeń w naturze ustala się w wysokości ekwiwalentu pieniężnego określonego w przepisach o wynagradzaniu, a w razie ich braku:

 1. jeżeli przedmiotem świadczeń są rzeczy lub usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej pracodawcy – według cen stosowanych wobec innych odbiorców niż pracownicy,
 2. jeżeli przedmiotem świadczeń są rzeczy lub usługi zakupione przez pracodawcę – według cen ich zakupu,
 3. jeżeli przedmiotem świadczenia jest udostępnienie lokalu mieszkalnego:
  • dla lokali spółdzielczych typu lokatorskiego i własnościowego – w wysokości czynszu obowiązującego dla tego lokalu w danej spółdzielni mieszkaniowej,
  • dla lokali komunalnych – w wysokości czynszu wyznaczonego dla tego lokalu przez gminę,
  • dla lokali własnościowych, z wyłączeniem wymienionych w lit. a, oraz domów stanowiących własność prywatną – w wysokości czynszu określonego według zasad i stawek dla mieszkań komunalnych na danym terenie, a w miastach – w danej dzielnicy,
  • dla lokali w hotelach – w wysokości kosztu udokumentowanego rachunkami wystawionymi przez hotel.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu