Co wykazuje się na PIT 8AR ?


9 listopada 2016 2 min. czytania

PIT 8AR to deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku. Składa się ją tylko do US.  Nie wykazuje się w zeznaniu rocznym. Co należy na niej wykazać i w jakim terminie przekazać do US?

Co wykazuje się na PIT 8AR ?

 1. Wygrane w konkursach, grach i zakładach wzajemnych oraz nagrody związane ze sprzedażą premiową (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy
 2. Świadczenia otrzymane przez emerytów lub rencistów będących byłymi pracownikami (art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy)
 3. Świadczenia pieniężne otrzymane przez funkcjonariuszy służb mundurowych oraz żołnierzy, wymienione w art. 30 ust. 1 pkt 4a ustawy
 4. Jednorazowe odszkodowania za skrócenie okresu wypowiedzenia wypłacane żołnierzom zwalnianym z zawodowej służby wojskowej (art. 30 ust. 1 pkt 13 ustawy)
 5. Kwoty wypłat z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego (art. 30 ust.1 pkt 14 ustawy)
 6. Należności osób zagranicznych, wymienione w art. 29 ustawy
 7. Odsetki od pożyczek (z wyjątkiem gdy udzielanie pożyczek jest przedmiotem działalności gospodarczej), odsetki i dyskonto od papierów wartościowych (art. 30a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy)
 8. Odsetki lub inne przychody od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania (art. 30a ust. 1 pkt 3 ustawy)
 9. Dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy)
 10. Dochód z tytułu udziału w funduszach kapitałowych (art. 30a ust. 1 pkt 5 ustawy)
 11. Kwoty wypłacane po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego (art. 30a ust. 1 pkt 6 ustawy)
 12. Dochody członka pracowniczego funduszu emerytalnego z tytułu przeniesienia akcji (art. 30a ust. 1 pkt 7 ustawy)
 13. Przychody z tytułu zbycia prawa poboru akcji (art. 30a ust. 1 pkt 8 ustawy)
 14. Inne należności niewymienione np. :

z tytułu, o którym mowa w art. 13 pkt 2 i 5-9, jeżeli kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł (np. umowa zlecenie/ o dzieło do 200 zł)

W przypadku świadczeń zwolnionych z opodatkowania nie pobiera się zryczałtowanego podatku ani nie składa się PIT-8AR.

Co wykazuje się na PIT 8AR

Termin składania

Deklarację PIT-8AR składa się do US, według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną – według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Termin złożenia deklaracji do US, niezależnie od tego czy jest ona składana drogą elektroniczną, czy w formie papierowej, upływa z końcem stycznia roku następującego po roku podatkowym. W razie zaprzestania przez płatnika prowadzenia działalności przed tą datą, PIT-8AR należy złożyć do dnia zaprzestania tej działalności.

Opcja papierowej wysyłki PIT 8AR jest możliwa tylko dla tych płatników, którzy rozliczają maksymalnie 5 podatników. Biura rachunkowe w ogóle nie mają możliwości wysyłki PIT-8AR w formie papierowej do US.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu