Jak napisać wniosek o odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie go na raty?

Ograniczenie prowadzenia działalności gospodarczej z uwagi na epidemię koronawirusa, dla wielu przedsiębiorców będzie miała negatywne skutki w płynności finansowej. Jakie obecnie proponuje się wsparcie dla przedsiębiorców w związku z COVID-19?

 • Przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o odroczenie terminu płatności należności podatkowych lub ich rozłożenie na raty.
 • W szczególnych przypadkach przedsiębiorca może także skorzystać z umorzenia należności podatkowych

Wsparcie dla przedsiębiorców

Na stronie podatki.gov Ministerstwo Finansów przypomina o wsparciu przedsiębiorców, którzy w związku z występowaniem koronawirusa mają problemy z terminową zapłatą należności podatkowych. W związku z tym przedsiębiorcy, którzy z uwagi na epidemię koronawirusa mają problemy z terminową zapłatą należności podatkowych, mogą skorzystać z ulg dotyczących należności podatkowych.

Po pierwsze przedsiębiorca może skorzystać z odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty. Może także skorzystać z odroczenia lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek. A ponadto w końcu może skorzystać z umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Wsparcie dla przedsiębiorców

Urzędy Skarbowe z uwagi na negatywne skutki finansowe dla przedsiębiorców spowodowanych epidemią koronawirusa, będą brać pod uwagę tą szczególną sytuacji. Wnioski będą rozpatrywane w oparciu o wykazanie negatywnego wpływu epidemii na działalność gospodarczą.

Jak podkreśla Ministerstwo Finansów:

Wnioski składane przez przedsiębiorców w trybie art. 67a i art. nast. Ordynacji podatkowej będą rozpatrywane w pierwszej kolejności.

Wniosek w trybie art. 67 Ordynacji Podatkowej

Ordynacja Podatkowa w Rozdziale 7a określa przepisy dotyczące ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. Zgodnie z art . 67b organ podatkowy na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą może udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych:

 • niestanowiące pomocy publicznej;
 • które stanowią pomoc de minimis – w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis;
 • stanowiące pomoc publiczną m.in:
  • udzielaną w celu naprawienia szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia,
  • udzielaną w celu zapobieżenia lub likwidacji poważnych zakłóceń w gospodarce o charakterze ponadsektorowym,
  • będącą rekompensatą za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym powierzonych na podstawie odrębnych przepisów,
  • udzielaną na inne przeznaczenia określone na podstawie § 6 przez Radę Ministrów.