Czym są ścieki przemysłowe? Jak ustalić wysokość opłaty za korzystanie ze środowiska?


21 lutego 2018 4 min. czytania

Przedsiębiorcy bez względu na wysokość należnych opłat środowiskowych, mają obowiązek przygotowania i przechowywania danych o wysokości naliczonych opłat. Jak wykazać wprowadzanie ścieków do wód w zeznaniu środowiskowym?

Kompendium przydatnych informacji nt. sprawozdania za korzystanie ze środowiska za 2017 znajduje się tutaj

Wprowadzanie ścieków do wód a opłata środowiskowa

Obowiązek rozliczenia opłaty środowiskowej dotyczącej wprowadzaniu ścieków do wód zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska, spoczywa na podmiotach, które wprowadzają do wód lub ziemi m.in.:

 • ścieki bytowe, komunalne lub przemysłowe;
 • wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, będącymi skutkiem opadów atmosferycznych, które zostały ujęte w otwartych lub zamkniętych systemach kanalizacji
 • wody zasolonej
 • wody chłodniczej
 • wody wykorzystywanej oraz odprowadzanych z obiektów chowu lub hodowli ryb

Zgodnie z art. 3 ust. 38c ustawy prawo ochrony środowiska pod pojęciem ścieki przemysłowy, rozumie się przez to ścieki niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, które są skutkiem opadów atmosferycznych, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu. Reasumując za rozliczenie opłaty środowiskowej dotyczącej wprowadzania ścieków do wód są odpowiedzialne przedsiębiorstwa, które posiadają własną kanalizację.

Wysokość opłaty środowiskowej

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wykazów zawierających informację i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat, w większości przypadków opłatę ustala się na podstawie:

 • pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania tlenu (BZT5)
 • chemicznego zapotrzebowania tlenu (ChZT)
 • zawiesiny ogólnej
 • sumy jonów chlorków i siarczanów
 • oraz innych substancji np. metali ciężkich

Wyliczając wysokość opłaty należy ustalić, wskaźnik, który powoduje opłatę najwyższą. Dodatkowo przy wprowadzaniu ścieków przemysłowych lub komunalnych do wyliczonej opłaty należy doliczyć opłatę za inne substancje zawarte w ściekach.
wprowadzanie ścieków
W pozostałych przypadkach wysokość opłaty środowiskowej jest uzależniona od:

 • w przypadku wód opadowych i roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzących z trwałych, zanieczyszczonych nawierzchni, od wielkości, rodzaju i sposobu zagospodarowania terenu, z którego pochodzą (opłata zryczałtowana),
 • w przypadku wód chłodniczych od temperatury wprowadzanych wód,
 • w przypadku wód zasolonych od sumy jonów chlorków i siarczanów,
 • w przypadku wód pochodzących z chowu i hodowli ryb łososiowatych od wprowadzonych substancji: BZT5, ChZT i zawiesiny ogólnej,
 • w przypadku wód pochodzących z chowu i hodowli ryb innych niż łososiowate oraz innych organizmów wodnych, od wielkości produkcji w jednym cyklu produkcyjnym, o ile produkcja przekracza 1 500 kg z 1 ha powierzchni użytkowej stawów w jednym roku danego cyklu.

W przypadku gdy podmiot dysponuje danymi co do ilości i rodzaju substancji zawartych w pobranej wodzie, opłatę za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi można obliczyć na podstawie ilości substancji zawartych w ściekach pomniejszoną o ilość tych substancji zawartych w pobranej wodzie.

Opłata środowiskowa w praktyce

Przykład 1 Przedsiębiorstwo przemysłowe wprowadziło do jeziora 45 000 m3 wody chłodniczej o tem 34°C. Do wyliczenia opłaty z tytułu wprowadzania wód chłodniczych zastosować należy wzór:
Opłata = ilość  wprowadzonej wody chłodniczej  w dam3* × stawka  jednostkowa**
* 1 dam3 = 1.000 m3
** stawka jednostkowa zależna jest od temperatury wprowadzanych wód chłodniczych
Jednostkowa stawka opłaty za wprowadzanie do wód lub do ziemi 1 dam3 (1.000 m3) wód chłodniczych wynosi:

 • 0,68 zł – jeżeli temperatura wprowadzanej wody jest wyższa niż +26 °C, a nie przekracza +32 °C,
 • 1,36 zł – jeżeli temperatura wprowadzanej wody jest wyższa niż +32 °C, a nie przekracza +35 °C,
 • 4,24 zł – jeżeli temperatura wprowadzanej wody jest wyższa niż +35 °C. (*W razie wprowadzenia wód chłodniczych do jezior jednostkowa stawka ulega podwojeniu)

45 000 m3 = 45 dam3
122,40 zł = 45 dam3 * (1,36 * 2)

Zmiana przepisów

W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska wprowadzoną przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, od 1 stycznia 2018 r., obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska wynikających z art. 273 ust. 1 ustawy – Prawo ochrony środowiska dotyczy tylko opłat z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza oraz składowania odpadów. Natomiast obowiązek ponoszenia opłat z tytułu wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz poboru wód od 1 stycznia 2018 r. został uregulowany przepisami ustawy – Prawo wodne oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu