Od tego roku podatnicy mogą skorzystać i złożyć nowy wniosek PIT WZ. Został on przygotowany z myślą  o podatnikach, którzy chcą oszczędzić sobie czasu samodzielne wypełniając i składając zeznania podatkowego za rok 2016. Nowy formularz jest wnioskiem o sporządzenie deklaracji w naszym imieniu, dzięki temu otrzymamy zeznanie roczne oraz automatycznie deklaracja otrzyma status złożonej na koniec okresu rozliczeniowego.
Na podstawie posiadanych informacji od pracodawców lub organizacji rentowych oraz na podstawie danych które zawiera wniosek PIT WZ urząd skarbowy przygotuje za podatnika zeznanie podatkowe.

Kto może złożyć wniosek PIT WZ?

Wniosek PIT WZ może złożyć podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, który uzyskuje dochody wyłącznie od płatników. Będą to osoby zatrudnione np. na umowę o pracę które co roku składały deklarację rozliczeniową PIT-37. Podatnicy, którzy samodzielnie opłacają zaliczki na podatek lub samodzielnie płacą podatek na koniec roku, nie będą mieli możliwości skorzystania z rozliczenia przez urząd. Podatnik może wnioskować o rozliczenie z „urzędu” jeżeli uzyskuje przychody z jednego lub z więcej źródeł:

 • ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy,
 • z działalności wykonywanej osobiście (m.in. umowy zlecenie),
 • od rolniczych spółdzielni produkcyjnych i innych spółdzielni zajmujących się produkcją rolną z wypłat z tytułu dniówek obrachunkowych, udziału w dochodzie podzielnym spółdzielni, a także uzyskiwanych od spółdzielni przez te osoby zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,
 • od organów rentowych – z tytułu wypłacanych emerytur i rent, świadczeń przedemerytalnych i zasiłków przedemerytalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, rent strukturalnych oraz rent socjalnych,
 • od osób prawnych i ich jednostek organizacyjnych, które dokonują wypłaty emerytur i rent z zagranicy – od wypłacanych przez nie emerytur i rent,
 • od  jednostek organizacyjnych uczelni, placówki naukowe, zakłady pracy oraz inne jednostki organizacyjne – od wypłacanych przez nie stypendiów,
 • z aresztów śledczych oraz zakładów karnych – od należności za pracę przypadającej tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,
 • od centrum integracji społecznej – od wypłacanych świadczeń integracyjnych i motywacyjnej premii integracyjnej, przyznanych na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (U. z 2016 r.poz. 1828).

Wniosek PIT WZ

Co zawiera wniosek PIT WZ

Wniosek będzie zawierał dane podatnika, a ponadto informacje:

 • czy będzie to rozliczenie indywidualne, łącznie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci
 • o odliczeniu od dochodu w danym roku ulgi rehabilitacyjnej
 • o odliczeniu od podatku w danym roku ulgi prorodzinnej, oraz informacji o dzieciach
 • o korzystaniu z podwyższonych kosztów uzyskania przychodu
 • o organizacji pożytku publicznego, na rzecz której zostanie przekazany 1% podatku
 • o adresie email na który ma zostać przesłany sporządzony PIT wraz z załącznikami

Jak złożyć PIT WZ

Wniosek PIT WZ należy złożyć jedynie drogą elektroniczną, za pośrednictwem systemu e-Deklaracje, Portalu podatkowego lub bankowości elektronicznej. W przypadku Portalu Podatkowego oraz systemu e-Deklaracji wniosek można podpisać podpisem elektronicznym lub kwotą przychodu za 2015 rok. W Portalu Podatkowego dodatkowo będzie możliwość podpisania wniosku PIT WZ Profilem zaufanym.
Dzięki takiemu rozwiązaniu będzie możliwe zminimalizowanie ryzyka popełnienia błędu w zeznaniu podatkowy oraz zniweluje problemy podatników rozliczających ulgi. Wnioski należy złożyć pomiędzy 15 marca a 18 kwietnia 2017 r. W ciągu 5 dni urząd prześle na adres mail link do sporządzonego zeznania rocznego które następnie można zaakceptować lub odrzucić.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu