Oświadczenie o spełnianiu warunków korzystania z Ulgi na powrót

inFakt
Oświadczenie o spełnianiu warunków korzystania z Ulgi na powrótPobierz formularz za darmo w formacie PDF

Jeżeli powróciłeś do Polski i przeniosłeś tu swoją rezydencję podatkową, to możesz skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania przychodów (ulga na powrót) do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

Zwolnienie może być stosowane przez 4 kolejno po sobie następujące lata podatkowe, licząc od początku roku, w którym przeniosłeś miejsce zamieszkania, albo od początku roku następnego.

Zwolnienie przysługuje pod warunkiem, że:

  1. po powrocie wszystkie Twoje przychody podlegają opodatkowaniu w Polsce, oraz
  2. mieszkałeś poza terytorium Polski przez co najmniej 3 lata kalendarzowe poprzedzające bezpośrednio rok powrotu, oraz
  3. posiadasz obywatelstwo polskie, Kartę Polaka lub obywatelstwo innego niż RP państwa członkowskiego UE lub państwa należącego do EOG albo Konfederacji Szwajcarskiej, lub miałeś miejsce zamieszkania:
    1. nieprzerwanie co najmniej przez okres 3 lat w państwie członkowskim UE lub państwie należącym do EOG, Konfederacji Szwajcarskiej, Australii, Republice Chile, (……….), lub
    2. w Polsce nieprzerwanie przez co najmniej 5 lat kalendarzowych poprzedzających 3 lata kalendarzowe, w których nie mieszkałeś w Polsce,

oraz

  1. posiadasz certyfikat rezydencji lub inny dowód dokumentujący miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.

Gdzie należy złożyć oświadczenie?

Należy je złożyć u pracodawcy przed otrzymaniem pierwszego wynagrodzenia w danym roku.

Aby skorzystać ze zwolnienia musisz złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków jej stosowania. W oświadczeniu, które jest potwierdzeniem, że spełniasz warunki do stosowania zwolnienia należy dodatkowo wskazać rok rozpoczęcia i zakończenia stosowania zwolnienia przez płatnika (pracodawcę).

Formularze do pobrania – inFakt

Jeśli szukasz gotowych wniosków i oświadczeń, skorzystaj z darmowych formularzy do pobrania inFakt. Kliknij w przycisk poniżej: