Czego dotyczy tzw. Quick Fixes? Jakie będą, od 2020, zasady stosowania stawki 0% w WDT?

W przyszłym roku znowelizowane zostaną przepisy w zakresie warunków zastosowania zwolnienia dla wewnątrzwspólnotowej Dostawy Towarów. Jest to wynik pakietu zmian naprawczych UE tzw. Quick Fixes, które mają na celu uproszczenie prowadzenie działalności gospodarczej w handlu unijnym.

Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów 2019

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega zwolnieniu w postaci zastosowania stawki 0% jeśli spełnione są następujące warunki:

 • podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej ;
 • podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju;
 • podatnik składając deklarację podatkową, w której wykazuje tę dostawę towarów, jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE.

Z interpretacji podatkowych oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wynika, iż spełnienie pierwszego warunku tj. posiadania przez nabywcę ważnego numeru identyfikacji dla transakcji wewnatrzwspólnotowych jest przesłanką formalną do uznania dostawy za wewnątrzwspólnotową. Prowadzi to do konkluzji, że nie można kwestionować prawa podatnika do zwolnienia od podatku dostawy wewnątrzwspólnotowej w przypadku spełnienia warunków materialnych tj. wywóz z jednego państwa członkowskiego do drugiego mimo braku spełnienia warunków formalnych zwolnienia.

Dodatkowo na podatnikach dokonujących WDT ciąży obowiązek składania informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej. Informacje podsumowujące składa się w okresach miesięcznych do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

zmiany w podatku dochodowym

Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów 2020

Od 2020 roku zmienią się warunki zastosowania zwolnienia w zakresie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Nowelizacja przepisów wynika z obowiązku implementacji dyrektywy Rady (UE) 2018/1910 z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do harmonizacji i uproszczenia niektórych przepisów w systemie podatku od wartości dodanej dotyczących opodatkowania handlu między państwami członkowskimi. Zmiana polega na tym, iż dotychczasowe formalne przesłanki zastosowania stawki 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów staną się przesłankami materialnymi. Od przyszłego roku warunkiem do zastosowania zwolnienia 0% dla WDT będzie m.in:

 • posiadania ważnego numeru identyfikacyjnego VAT przez unijnego nabywcę oraz podanie go dostawcy;
 • złożenie informacji podsumowującej zawierającej prawidłowe informacje dotyczące wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, chyba że dostawca może należycie, w sposób odpowiadający właściwym organom, uzasadnić swoje uchybienie.

Powyższe przesłanki mają być odzwierciedlone w projektowanych zmianach do art. 42 ustawy o VAT, które Polska ma obowiązek przyjąć do końca roku… Z uzasadnienia do projektu wynika, iż wyjaśnieniem dla błędów w informacjach podsumowujących mogą być m.in. następujące okoliczności gdy dostawca:

 • wykazał wewnątrzwspólnotową dostawę towarów w informacji podsumowującej w błędnym okresie;
 • popełnił niezamierzony błąd w odniesieniu do wartości danej dostawy;
 • przez pomyłkę podał stary numer identyfikacji podatkowej nabywcy, który uległ zmianie w wyniku – przykładowo – restrukturyzacji.

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów – dokumentowanie

Poza modyfikacją warunków do stosowania zwolnienia WDT zastosowanie znajdą także zmiany w zakresie dowodów wymaganych do zastosowania zwolnienia (stawki 0%) w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów. Wynikać będą bezpośrednio z rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2018/1912 z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 282/2011 w odniesieniu do niektórych zwolnień związanych z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi i nie będą wymagać implementacji.

Rozporządzenie przede wszystkim wprowadza instytucję domniemania pozwalającą uznać, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów zostały wywiezione z terytorium jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego. Jeśli organ podatkowy będzie uważał inaczej musi przedstawić dowody, że towary nie zostały wysłane lub przetransportowane z terytorium kraju na terytorium innego państwa członkowskiego.

Domniemanie będzie miało zastosowanie pod warunkiem, że sprzedawca jest w posiadaniu:

 • co najmniej dwóch niesprzecznych ze sobą dokumentów, o którym mowa w ust. 3 lit. a rozporządzenia (Grupa A), które zostały wydane przez dwa niezależne od siebie podmioty, a także niezależne od sprzedawcy i od nabywcy (np. CMR i faktura od przewoźnika towaru) albo
 • jakikolwiek pojedynczych dowodów, o którym mowa w ust. 3 lit. a rozporządzenia, wraz z jakimikolwiek pojedynczymi niebędącymi ze sobą w sprzeczności dowodami, o których mowa w ust. 3 lit. b (Grupa B), potwierdzającymi wysyłkę lub transport, które zostały wydane przez dwie różne strony, które są niezależne od siebie nawzajem, a także niezależne od sprzedawcy i od nabywcy (np. CMR oraz polisa ubezpieczeniowa).

W przypadku wywozu towarów przez nabywcę lub przez osobę trzecią działającą na rzecz nabywcy sprzedawca musi dodatkowo posiadać oświadczenie nabywcy, że towary zostały wysłane lub przetransportowane na terytorium innego kraju członkowskiego. Oświadczenie powinno zawierać nazwę lub imię i nazwisko oraz adres nabywcy, ilość i rodzaj towarów, datę i miejsce przybycia towarów, w przypadku dostawy środków transportu, numer identyfikacyjny środków transportu, oraz identyfikację osoby przyjmującej towary na rzecz nabywcy.

Dowody wymagane dla stawki 0%

Dokumenty akceptowane jako dowód wysyłki lub transportu określone w ust. 3 lit. a i b rozporządzenia to:

Grupa A:

 • podpisany list przewozowy CMR;
 • konosament;
 • faktura za towarowy przewóz lotniczy;
 • faktura od przewoźnika towarów.

Grupa B:

 • polisa ubezpieczeniowa w odniesieniu do wysyłki lub transportu towarów lub dokumenty bankowe potwierdzające zapłatę za wysyłkę lub transport towarów;
 • dokumenty urzędowe wydane przez organ władzy publicznej, na przykład notariusza, potwierdzające przybycie towarów do państwa członkowskiego przeznaczenia;
 • poświadczenie odbioru wystawione przez prowadzącego magazyn w państwie członkowskim przeznaczenia, potwierdzające składowanie towarów w tym państwie członkowskim.