Stawka 0% na fakturze dokumentującej WDT

Krajowi przedsiębiorcy dość często dokonują sprzedaży na rzecz innych przedsiębiorców w UE. Taka sprzedaż zasadniczo opodatkowana jest stawką 0% VAT. Ustawodawca wskazał jednak kilka warunków umożliwiających zastosowanie tej stawki.

Zgodnie z art. 41 ust. 3 stawka VAT dla transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów wynosi 0%. Żeby jednak móc zastosować tę stawkę należy dokładnie przyjrzeć się przepisom art. 42, który wskazuje warunki umożliwiające zastosowanie zerowej stawki VAT.

Warunki 

Aby móc zastosować stawkę 0% na fakturze dokumentującej WDT należy łącznie spełnić trzy następujące warunki:

1) podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej;

2) podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju;

3) podatnik składając deklarację podatkową, w której wykazuje tę dostawę towarów, jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE.

0%

Dokumentacja 

Wymagane do zastosowania zerowej stawki VAT dokumenty uzależnione są od tego kto dokonuję dostawy towarów.

a. WDT dokonywane przez przewoźnika

Do dokumentów umożliwiających zastosowanie stawki 0% zalicza się:

  • dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju oraz specyfikację poszczególnych sztuk ładunku

b. WDT dokonywane bezpośrednio przez podatnika dokonującego dostawy towarów lub przez ich nabywcę, przy użyciu własnego środka transportu podatnika lub nabywcy

W tym przypadku podatnik powinien posiadać:

  • specyfikację poszczególnych sztuk ładunku oraz
  • dokument zawierający co najmniej:

1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby działalności gospodarczej lub miejsca zamieszkania podatnika dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz nabywcy tych towarów;

2) adres, pod który są przewożone towary, w przypadku gdy jest inny niż adres siedziby działalności gospodarczej lub miejsca zamieszkania nabywcy;

3) określenie towarów i ich ilości;

4) potwierdzenie przyjęcia towarów przez nabywcę do miejsca, o którym mowa w pkt 1 lub 2, znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;

5) rodzaj oraz numer rejestracyjny środka transportu, którym są wywożone towary, lub numer lotu – w przypadku gdy towary przewożone są środkami transportu lotniczego.

W przypadku gdy powyższe dokumenty nie potwierdzają jednoznacznie transakcji WDT wówczas do dokumentów umożliwiających zastosowanie stawki 0% zalicza się także inne dokumenty, z których by to wynikało, w szczególności:

  • korespondencja handlowa z nabywcą, w tym jego zamówienie;
  • dokumenty dotyczące ubezpieczenia lub kosztów frachtu;
  • dokument potwierdzający zapłatę za towar, z wyjątkiem przypadków, gdy dostawa ma charakter nieodpłatny lub zobowiązanie jest realizowane w innej formie, w takim przypadku inny – dokument stwierdzający wygaśnięcie zobowiązania;
  • dowód potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju

Brak dokumentów potwierdzających WDT 

W myśli art. 42 ust.12 w przypadku, gdy przed upływem terminu złożenia deklaracji VAT podatnik nie podsiada dokumentów potwierdzających WDT wówczas:

  • jeżeli podatnik rozlicza się z VAT kwartalnie, to w ogóle nie wykazuje sprzedaży w deklaracji za okres, w którym dokonał dostawy towarów, a gdy nie otrzyma dokumentów w kolejnym okresie rozliczeniowym wówczas wykazuje sprzedaż ze stawką krajową

Podatnik dokonał sprzedaży w styczniu 2016 roku. Do 25. kwietnia nie posiadał dokumentów potwierdzających wywóz towarów zatem w ogóle nie wykazał sprzedaży. Składając deklarację VAT-7K 25. lipca 2016 również nie posiadał dokumentów zatem musiał wykazać w deklaracji za II kwartał 2016 sprzedaż ze stawką krajową.

  • jeżeli podatnik rozlicza się z VAT miesięcznie, to ma prawo w ogóle nie wykazywać tej dostawy w danym okresie rozliczeniowym i kolejnym. W sytuacji gdy podatnik nie otrzyma dokumentów potwierdzających WDT w drugim okresie rozliczeniowym następującym po okresie, w którym faktycznie nastąpiła dostawa wówczas należy wykazać sprzedaż ze stawką krajową.

Podatnik dokonał sprzedaży w styczniu 2016 roku. Do 25. lutego nie posiadał dokumentów potwierdzających wywóz towarów zatem w ogóle nie wykazał sprzedaży. Składając deklarację VAT-7 25. marca 2016 również nie posiadał dokumentów zatem ponownie nie wykazywał sprzedaży. 25. kwietnia podatnik nadal nie otrzymał wymaganych dokumentów w związku z czym wykazał w deklaracji VAT-7 za marzec 2016 sprzedaż ze stawką krajową.

Otrzymanie dokumentów potwierdzających WDT już po wykazaniu dostawy ze stawką  krajową daje prawo do wykazania WDT ze stawką 0% w deklaracji VAT za okres rozliczeniowy, w którym dokonano dostawy. Oczywiście będzie się to działo poprzez złożenie deklaracji korygującej.