Użyczenie samochodu w działalności gospodarczej. Czy to się opłaca?

Użyczenie samochodu w działalności gospodarczej może być rozwiązaniem korzystnym podatkowo. Zwłaszcza, jeśli alternatywą jest rozliczanie kosztów eksploatacji prywatnego samochodu przedsiębiorcy w ramach firmy.

Umowa użyczenia samochodu do działalności gospodarczej

Zasady obowiązujące w umowie użyczenia samochodu do działalności gospodarczej reguluje art. 710 kodeksu cywilnego. Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu na bezpłatne korzystanie z oddanej rzeczy przez oznaczony lub nieoznaczony czas. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby przedmiotem użyczenia był samochód osobowy, który przedsiębiorca będzie wykorzystywać w działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca, który korzysta z użyczonego samochodu musi rozpoznać przychód w swojej działalności. Jego wysokość określa cena, jaką musiałby zapłacić, gdyby podobnej klasy i wartości auto wypożyczył na warunkach rynkowych.

Użyczenie samochodu przez członka rodziny

Rozpoznania przychodu, a tym samym zapłaty podatku, można uniknąć. Dzieje się tak w sytuacji, gdy osobą, która użycza samochód jest członek rodziny. Prawo określa, że wolne od podatku będzie użyczenie samochodu przez osobę z I lub II grupy podatkowej. Do tychże grup podatkowych zalicza się:

1. Do grupy I – małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów;

2. Do grupy II – zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych;

Pozostałe osoby to tak zwana. III grupa podatkowa. Biorąc w użyczenie samochód od kogoś z tej grupy musimy rozpoznać przychód z działalności gospodarczej. Jeśli zatem przedsiębiorca, pan Maciej, wykorzystuje w działalności samochód, który użyczył mu teść, to z tego tytułu nie zapłaci podatku. Jednak jeżeli pan Maciej korzystałby z samochodu użyczonego mu przez swojego sąsiada, wówczas musiałby rozpoznać co miesiąc przychód. Przychód ten byłby równy wysokości opłaty, którą musiałby ponieść, gdyby podobny samochód wypożyczył na warunkach rynkowych.

Użyczenie samochodu a koszty uzyskania przychodu 

Wykorzystując w działalności gospodarczej użyczony samochód aż 75% wydatków związanych z eksploatacją można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Zakładamy oczywiście, że samochód wykorzystywany jest w tzw. sposób mieszany, czyli nie jest wykluczony z używania także do celów prywatnych. W takim wariancie, jeśli jesteśmy czynnym podatnikiem VAT, zachowujemy prawo do odliczenia 50% VAT-u z faktur dokumentujących wydatki na eksploatację pojazdu.

Podajmy przykład. Pan Włodek, czynny podatnik VAT rozliczający się na zasadach ogólnych, korzysta w działalności gospodarczej z samochodu osobowego, który użyczył mu jego ojciec. Jak już wiemy, z tego tytułu Pan Włodek nie rozpoznaje przychodu – ojciec to osoba zaliczana do I grupy podatkowej.

Pan Włodek kupuje benzynę do użyczonego mu samochodu w kwocie 108 zł brutto. Księgując fakturę za ten koszt eksploatacji Pan Włodek odliczy 4 zł VAT-u (VAT z całości tej faktury to 8 zł, Pan Włodek ma prawo odliczyć tylko połowę, czyli 4 zł). Jako koszt uzyskania przychodu na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych zaksięguje zatem kwotę 78 zł. Jak to policzyć?

75% x (kwota netto z faktury + 50% VAT-u z faktury) = 75 % x (100 zł + 4 zł) = 78 zł.

Gdyby ten sam Pan Włodek wykorzystywał w działalności swój własny samochód, ale nie stanowiący majątku jego przedsiębiorstwa (niewprowadzony do ewidencji środków trwałych), wówczas koszt uzyskania przychodu wynikający z rozliczenia tej faktury byłby znacznie niższy:

20% x (kwota netto z faktury + 50% VAT z faktury) = 20% x (100 zł + 4zł)= 20,80 zł

box-icon

Warto wiedzieć

Wykorzystywanie w działalności gospodarczej samochodu użyczonego nam przez osobę z I lub II grupy podatkowej, jest znacznie bardziej opłacalne niż korzystanie z prywatnego auta, które nie stanowi składnika majątku przedsiębiorcy.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu