Przedsiębiorca nie może rozliczać się podatkiem liniowym, jeżeli świadczy usługi na rzecz byłego pracodawcy

Może się zdarzyć, że podatnik rozliczający się z podatku dochodowego liniowo utraci prawo do stosowanie tej formy opodatkowania w trakcie roku podatkowego.

Zgodnie z art. 9a ust.3 ustawy o PIT, jeżeli podatnik, który wybrał liniowy sposób opodatkowania, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób liniowy i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

 Utrata prawa do podatku liniowego w trakcie roku podatkowego

Utrata prawa do podatku liniowego następuje zatem gdy łącznie są spełnione następujące warunki:

  • usługa jest świadczona na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy
  • wyświadczona usługa odpowiada usłudze, którą podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w danym roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

Bardzo ważne jest to że, w przypadku utraty prawa do podatku liniowego podatnik jest zobowiązany do wyliczenia i wpłacenia zaliczek zgodnie z zasadami skali podatkowej (18, 32%) począwszy od początku danego roku a nie od miesiąca/kwartału utraty prawa do podatku liniowego.

Oczywiście wcześniej wpłacone zaliczki, liczone dla podatku liniowego podlegają zaliczeniu na poczet zaliczek liczonych według skali podatkowej. W sytuacji, w której zaliczki obliczone według skali podatkowej będą wyższe od zaliczek ustalanych na zasadach podatku liniowego (podstawa opodatkowania w II progu podatkowym) od kwoty stwierdzonych zaległości podatkowych z tytułu zaliczek, podatnik będzie musiał uiścić odsetki za zwłokę.