Jakie wsparcie dla małych firm, oprócz pomocy finansowej, przewidują zapisy Tarcz Antykryzysowych?

Piotr Juszczyk

Tarcza Antykryzysowa oprócz wsparcia finansowego daje również możliwość podatnikowi skorzystania z ulg podatkowych. Jakie są to ulgi, kto i na jakich warunkach może skorzystać?

Możliwość późniejszego złożenia PIT

W art. 15 zzj specustawy z 2 marca 2020 r. wprowadzono przepisy, na mocy których późniejsze złożenie zeznania rocznego PIT będzie traktowane na równi z czynnym żalem, o ile zeznanie zostanie złożone do końca maja 2020 r.
Z możliwości późniejszego złożenia zeznania rocznego PIT mogą skorzystać wszyscy podatnicy. Jednocześnie przedłużona zostałą zapłata podatku wynikającą z tego zeznania.

W inFakcie PIT możesz złożyć szybko i łatwo, prosto z aplikacji.
Sprawdź jak.

Wsteczne rozliczenie straty podatkowej

Ustawodawca pozwala pod pewnymi warunkami na wsteczne odliczenie straty straty z 2020 roku w rozliczeniu za rok 2019. Strata z 2020 r. będzie mogła być zatem rozliczona z dochodami 2019 r. Rozliczenie takiej straty będzie się odbywać poprzez korektę zeznania za 2019 r. Wsteczne rozliczenie straty, poprzez korektę zeznania za 2019 r., będzie mogło nastąpić dopiero w 2021 r.
Podatnik chcący skorzystać z tego rozwiązania musi spełnić dwa warunki jednocześnie:

 • poniesienie w 2020 r. straty z pozarolniczej działalności gospodarczej i
 • uzyskanie w 2020 r. łącznie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej niższych o co najmniej 50% od tych uzyskanych w 2019 r. z tej działalności
  Przez łączne przychody rozumie się sumę przychodów uwzględnianych przy obliczaniu podatku wg skali, liniowo oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Maksymalna kwota straty do odliczenia nie może przekroczyć 5.000.000 zł – jeśli strata będzie większa, to wstecz będzie można rozliczyć nie więcej niż kwotę 5.000.000 zł, zaś reszta straty będzie podlegała rozliczeniu na zasadach ogólnych.

Szukasz biura rachunkowego?

Poznaj nowy standard biura rachunkowego

 • Bez dojazdów do Księgowego
 • Bez papierowych faktur
 • Bez marnowania Twojego czasu
Znajdź Księgowego Nie masz firmy? Załóż firmę z inFakt

Odroczenie wpłaty zaliczek na PIT od wynagrodzeń

Przedsiębiorcy zatrudniający osoby fizyczne na umowę o pracę bądź w ramach umów cywilnoprawnych oraz wypłacający im wynagrodzenie autorskie są płatnikami zaliczek na podatek dochodowy od ich wynagrodzeń. Mają obowiązek pobrać zaliczkę na podatek przy wypłacie wynagrodzenia i wpłacić tę zaliczkę do urzędu skarbowego. Co do zasady zaliczka powinna być wpłacona w terminie do 20.dnia miesiąca następnego po jej pobraniu. W ramach Tarczy antykryzysowej odroczono termin wpłaty zaliczek pobranych w marcu i kwietniu. Zaliczki te powinny być wpłacone najpóźniej do 1 czerwca 2020 r.

Odroczenie ulgi na złe długi przy wpłatach zaliczek

Podatnicy którzy nie uregulowali swojego zobowiązania pieniężnego z 2020 roku przez 90 dni po upływie terminu zapłaty, nie są zobowiązani do zwiększania dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów wartość zobowiązania do zapłaty tego świadczenia pieniężnego.

Warunkiem tego odstępstwa jest spełnienie następujących warunków łącznie:

 • podatnik poniósł w danym okresie rozliczeniowym negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19;
 • uzyskane przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym przychody są niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego, a w przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w 2019 r – w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów.

Ten drugi warunek nie ma zastosowania (wystarczy spełnienie pierwszego z nich) w odniesieniu do podatników:

 • którzy stosowali w 2019 r. formę opodatkowania, w przypadku której nie ustala się przychodów (np. karta podatkowa, podatek tonażowy);
 • rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w ostatnim kwartale 2019 r. i nie uzyskali w tym okresie przychodów;
 • rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w 2020 r.

Rezygnacja z zaliczek uproszczonych

Mali podatnicy mają możliwość płacenia zaliczek w formie uproszczonej. W obliczu COVID-19, podatnicy tacy mają możliwość rezygnacji z tej formy zapłaty podatku.

Ulga B+R na COVID-19 w trakcie roku podatkowego

Podatnicy ponoszący koszty kwalifikowane (które mogą być objęte ulgą B+R) mogą odliczyć te koszty w ramach ulgi podatkowej już przy liczeniu zaliczki na podatek dochodowy. Warunkiem skorzystania z tej preferencji jest, ponoszenie kosztów działalności badawczo-rozwojowej, której celem jest opracowanie produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19, jeśli koszty te spełniają warunki do objęcia ich ulgą B+R. Uprawnieni podatnicy mogą dokonywać odliczeń w ramach ulgi B+R na bieżąco począwszy od zaliczek za marzec 2020 r.

5% stawka PIT w trakcie roku podatkowego (IP BOX)

CO do zasady ulga IP BOX rozliczana jest w zeznaniu rocznym. W trakcie roku należy wpłacać podatek zgodnie z wybraną formą opodatkowania. Jednak przepisy dają możliwość skorzystania z 5% stawki podatku dochodowego już przy liczeniu zaliczek na podatek. Warunkiem skorzystania jest uzyskiwanie dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, które wykorzystywane są do przeciwdziałania COVID-19. Dotyczy to również sytuacji, gdy podatnik jeszcze nie posiada kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ani ekspektatywy uzyskania kwalifikowanego prawa, lecz zgłosił wynalazek lub złożył wniosek o uzyskanie prawa ochronnego do właściwego organu, w terminie 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca, za który przy obliczaniu zaliczki zastosowano 5% stawkę podatku. Zaliczka 5% może być liczona od 1 marca 2020 r.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu