Jaki jest limit przychodu dla działalności nierejestrowanej? Dlaczego nie można jednocześnie prowadzić działalności bez rejestracji i mieć ulgę na start?

Aneta Socha-Jaworska

Ulga na start, a działalność bez rejestracji – czy mają ze sobą coś wspólnego? Jakie są zasady stosowania tych ulg? Czy wystąpi sytuacja, w której będą obie mogły być stosowane równocześnie?

Ulga na start

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który:

  • podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy
  • albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia
  • i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej,

nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej. Wymienione wyżej uregulowania określane są jako ulga na start. Skorzystanie z tej ulgi jest dobrowolne, przedsiębiorca może ale nie musi z niej skorzystać.

Działalność bez rejestracji

Działalność bez rejestracji, określana także jako działalnością nieewidencjonowaną polega na tym, że osoba fizyczna wykonująca dane czynności (usługi, sprzedaż towaru) nie rejestruje działalności gospodarczej. Są dwa warunki, które muszą być spełnione, aby skorzystać z tego rozwiązania:

    • przychód z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia (do 1 lipca 2023 r. było to 50%) – w odniesieniu do 2024 roku przychód nie może przekroczyć 3 181,50 zł od stycznia do czerwca i 3 225 zł od lipca.
    • dana osoba w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Tutaj zebraliśmy wszystkie przydatne informacje o działalności bez rejestracji

przekreslony zus

Ulga na start a działalność bez rejestracji

Ulga na start i działalność bez rejestracji, to dwa różne rodzaje preferencji. Warto zaznaczyć, że ulga na start, czyli zwolnienie z opłacania składek społecznych jest możliwe w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, natomiast działalność bez rejestracji to wykonywanie danych czynności bez rejestracji działalności gospodarczej.

Ulga na start i działalność bez rejestracji, to dwa różne rozwiązania, które nigdy się nie spotkają. W żadnym przypadku nie będzie opcji, aby dana osoba równocześnie mogła z tych ulg skorzystać.