W cyklu artykułów na temat dotacji, jakie możesz pozyskać z urzędu pracy nadszedł czas na omówienie stażu. Jest to nieco inna forma dotacji, ponieważ ogólnie rzecz ujmując nie otrzymujesz środków finansowych, ale darmowego „pracownika”. Nie ulega jednak wątpliwości, że staż to forma dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy, która pozwoli na zoptymalizowanie Twoich kosztów.

Co to jest staż?

Staż potocznie mówiąc jest to przyuczenie zawodowe. To taki czas, w którym bezrobotny ma możliwość nabywania umiejętności praktycznych do wykonywania określonej pracy. Korzystanie ze stażu pozwala więc zdobyć doświadczenie zawodowe, a to z kolei stwarza większe szanse na uzyskanie zatrudnienia.

Kto może organizować staż?

Organizatorem stażu może być:

 • pracodawca – jednostka organizacyjna, nawet jeśli nie posiada osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika,
 • przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność,
 • organizacje pozarządowe,
 • rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub pełnoletnie osoby fizyczne, które zamieszkują i prowadzą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostających w ich posiadaniu gospodarstwach rolnych obejmujących obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzące dział specjalny produkcji rolnej.

Jednolity Plik Kontrolny dla przedsiębiorców od 2018 roku!

Od czego zacząć?

Należy zacząć od złożenia wniosku o organizację stażu we właściwym powiatowym urzędzie pracy.
W terminie 30 dni od złożenia wniosku dostaniesz zwrotną informację od starosty o zatwierdzeniu lub odrzuceniu Twego wniosku (odmowa zawsze powinna być uzasadniona).

Składając wniosek o organizację stażu musisz określić predyspozycje, wykształcenie jakie powinien posiadać bezrobotny, wskazujesz proponowaną długość stażu i czas jego rozpoczęcia. Ponadto we wniosku wskazać musisz program stażu, czyli konkretne zadania i czynności jakie stażysta ma wykonywać w trakcie odbywania przyuczenia zawodowego. Możesz też wskazać proponowanego bezrobotnego.
Wniosek może zostać zaakceptowany przez urząd w kształcie, jaki zaproponujesz we wniosku lub na innych warunkach. Oczywiście może też zostać odrzucony i od takiej decyzji nie możesz się odwołać.

Jeżeli jednak wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, wówczas podpisujesz ze starostą umowę, w której zawarte są informacje dotyczące programu, według którego będzie realizowany staż.
Umowa określa w szczególności:
– dane osoby kierowanej na staż,
– dane opiekuna osoby bezrobotnej,
– datę rozpoczęcia i zakończenia stażu,
– Twoje zobowiązanie do zapewnienia należytej realizacji stażu, zgodnie z ustalonym programem.

Młoda kobieta z kucykami oraz desktop z wifi

Ile trwa staż?

Okres trwania stażu to od 3 do 12 miesięcy. 

Długość jest uzależniona od wieku kierowanego na staż bezrobotnego.
Jeśli stażysta nie ukończył jeszcze 30-go roku życia, wówczas może zostać skierowany na staż trwający do 12 miesięcy. Jeśli jednak ukończył 30-ty rok życia, wtedy staż może trwać maksymalnie pół roku.

Warunki

 1. Liczba osób bezrobotnych odbywających staż nie może przekraczać liczby pracowników zatrudnionych u organizatora stażu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.
 2. Jako organizator stażu musisz zadbać o to, by stażysta posiadał swojego opiekuna, który ma obowiązek udzielania stażyście wskazówek i pomocy w wypełnianiu powierzonych zadań.
 3. Za każde 30 dni odbywania stażu stażyście przysługują 2 dni urlopu.
 4. Po zakończeniu stażu musisz zatrudnić stażystę na okres nie krótszy niż 3 miesiące i zapewnić mu warunki pracy zgodne z wpisanym w umowie stanowiskiem.
 5. Dzienny czas pracy stażysty nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a w przypadku stażysty posiadającego znaczny bądź umiarkowany stopień niepełnosprawności – 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.
 6. Osoby bezrobotne odbywające staż zwolnieni są z pracy w niedziele i święta, w porze nocnej oraz w systemie pracy zmianowej, a także pracy w godzinach nadliczbowych.

Przerwanie stażu

Starosta może przerwać staż na wniosek organizatora lub z urzędu w przypadku, gdy stażysta nie usprawiedliwi nieobecności, naruszy podstawowe obowiązku zawarte w regulaminie pracy lub utraci status bezrobotnego z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego przez nieprzerwany okres 90 dni.

Starosta może też zerwać umowę zawartą z Tobą jako organizatorem w przypadku nierealizowania przez Ciebie warunków odbywania stażu. Zerwanie umowy odbywa się na wniosek bezrobotnego lub z urzędu po zasięgnięciu Twojej opinii.

Korzyści dla Ciebie

 1. Staż nie jest formą umowy w rozumieniu Kodeksu Pracy. Staż jest realizowany na podstawie umowy umowy zawartej ze starostą powiatowym. Oznacza to dla Ciebie przede wszystkim to, że nie musisz się wywiązać z tych obowiązków, jakie spoczywają na Tobie gdy zatrudniasz pracownika (np. prowadzenie akt osobowych). O tych obowiązkach możesz przeczytać w naszym artykule: 7 najważniejszych obowiązków pracodawcy na początku zatrudnienia.
 2. Zatrudniając pracownika musisz ponieść koszty związane z badaniami lekarskimi. W przypadku stażysty koszty te ponosi Powiatowy Urząd Pracy.
 3. Jako organizator stażu nie wypłacasz wynagrodzenia stażyście, otrzymuje on stypendium z urzędu pracy. Stypendium to jest wypłacane z Funduszu Pracy w okresie odbywania stażu i w 2017 roku wynosi 997,40 zł brutto.

Załóż testowe konto i korzystaj za darmo!

 • Dodatkowo otrzymasz wsparcie naszych specjalistów od poniedziałku do soboty, w dogodnych godzinach.
 • Przekonaj się, jak proste jest wystawianie faktur i dbanie o porządek w dokumentach.
 • Wypróbuj też naszą wielokrotnie nagradzaną aplikację mobilną do księgowości.
 • A gdy Twoje potrzeby wzrosną – wybierz sprawdzoną zdalną księgową.

Załóż konto

Instrukcje dotyczące ujęcia zdarzeń gospodarczych w aplikacji inFakt znajdują się na naszej bazie wiedzy.