Jak rozlicza się sklep internetowy, który robi wysyłki za granicę?

Handel internetowy ułatwia kupującym porównanie i wybranie odpowiedniego dla siebie towaru. Specyfikacja zawarcia transakcji pozwala w łatwy sposób na dokonania zakupu z zagranicy oraz pozwala zagranicznym klientom w prosty sposób dokonania zakupu towarów w Polsce. Czym jest sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju i jakie obowiązku nakłada na przedsiębiorcę? Zapraszam do zapoznania się z poniższym artykułem.

Sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju

Na samym początku warto zaznaczyć że sama „wysyłka” towaru nie jest kryterium określającym sprzedaż wysyłkową. Definicja sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju została zawarta w ustawie o podatku od towarów i usług. Przez sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju, rozumie się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych przez przedsiębiorcę lub na jego rzecz z terytorium kraju przedsiębiorcy na terytorium innego państwa UE. Pod warunkiem, że dostawa dokonywana jest na rzecz:

  • podatnika podatku od wartości dodanej lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9, lub
  • innego niż wymieniony w lit. a podmiotu niebędącego podatnikiem podatku od wartości dodanej;

Oznacza to, że aby transakcja mogła zostać uznana za sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju, powinna łącznie spełniać następujące kryteria:

  • towary są dostarczane przez sprzedawcę (lub na jego rzecz) do innego kraju UE niż kraj wysyłki
  • dostawa jest dokonywana na rzecz podatnika, który nie ma obowiązku wykazania i rozliczenia WDT lub
  • dostawa jest dokonywana na rzecz osoby nie będącej podatnikiem (np. osoby fizycznej)

sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju

Opodatkowanie transakcji sprzedaży wysyłkowej z kraju

W przypadku sprzedaży wysyłkowej z kraju, dostawę towarów uznaje się za dokonaną na terytorium Polski, jeżeli wartość towarów ( z wyłączeniem wyrobów akcyzowych) wysyłanych lub transportowanych do tego samego państwa członkowskiego pomniejszona o kwotę podatku należnego jest mniejsza lub równa kwocie limitu sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, określonego i wyrażonego w walucie PLN przez państwo członkowskie do którego realizowana jest dostawa.

Sprzedaż wysyłkowa w praktyce

W praktyce co do ogólne zasady opodatkowania podatkiem VAT, towary są opodatkowane w kraju ich konsumpcji. Oznacza to, że VAT należny od sprzedaży powinien być rozliczony w kraju odbiorcy. Przez co przedsiębiorca dokonujący sprzedaży i wysyłki towaru do różnych krajów UE, na rzecz konsumentów teoretycznie powinien się zgłaszać do VAT do każdego z krajów UE, do których wysyła towar.  Takie rozwiązanie wprowadziło by ogromne zamieszanie w rozliczeniu transakcji sprzedaży na rzecz konsumentów z innych krajów UE.

Rozwiązaniem jest szczególny sposób opodatkowania, w którym sprzedaż wysyłkowa z kraju sprzedawcy do innego kraju UE na rzecz konsumenta może zostać uznana za sprzedaż dokonaną w kraju wysyłki. Oznacza to, że przedsiębiorca z Polski w określonych przypadkach może uznać, że sprzedaż wysyłkowa z kraju może zostać uznana za sprzedaż dokonaną na terytorium Polski. Dzięki czemu sprzedawca rozlicza VAT od transakcji według stawek obowiązujących w danym kraju.

Przykład 1

Przedsiębiorca z Polski za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedaje towary A o wartości 10 tys. zł. W styczniu dokonał sprzedaży 5 towarów, w lutym 10, w marcu 3, w maju 2 na rzecz konsumentów z Niemiec (osoby nieprowadzące działalności). Towary zostały wysłane przez sprzedawce do klientów z Niemiec. Z uwagi, że nabywcą byli konsumenci, którzy nie rozliczają podatku VAT, a towary były wysyłane przez sprzedawcę do innego kraju UE, przedsiębiorca nie musi rejestrować się w Niemczech w celu rozliczenia VAT, jeżeli wartość transakcji sprzedaży wysyłkowej do Niemiec nie przekraczają ustalonego limitu.

Suma sprzedaży wysyłkowej do Niemiec wynosi 200 tys zł. W przypadku Niemiec limit dla sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju wynosi 100 000 euro. Oznacza to, że do momentu nieprzekroczenia limitu przeliczonego na PLN, przedsiębiorca może uznać transakcję za dokonaną na terytorium Polski. Dzięki temu przedsiębiorca nalicza VAT obowiązujący w Polsce (np. 23%) i rozlicza podatek należny w składanej deklaracji VAT-7/7K .

Przekroczenie limitu sprzedaży wysyłkowej z kraju

Limit sprzedaży wysyłkowej został ustalony przez ustawodawców europejskich na poziomie 100 tys. euro. Natomiast w ustawie zastrzeżono, że państwo członkowskie ma prawo do obniżenia limitu do kwoty 35 tys. euro (artykuł 34. pkt 2 dyrektywy 112/2006). Informację na temat wysokości limitów sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju można odnaleźć na stronie Komisji Europejskiej. Po przekroczeniu limitu określonego przez dane państwo członkowskie, przedsiębiorca dokonujący sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju będzie zobowiązany do rozliczania podatku VAT w kraju nabywcy (konsumenta).

Sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju

Z sprzedażą wysyłkową na terytorium kraju mamy do czynienia w odwrotnej sytuacji do sprzedaży z terytorium kraju. W przypadku zagranicznych przedsiębiorstw, które dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności w Polsce oraz osób, które nie są zobowiązane do rozliczania podatku VAT, sprzedawca może uznać, że sprzedaż jest opodatkowana w kraju „wysyłki”, jeżeli suma sprzedaży do Polski nie przekroczy ustalonego przez ustawodawce Polskiego limitu sprzedaży na terytorium Polski. Limit sprzedaży na terytorium Polski zgodnie z ustawą o VAT wynosi 160 tys. zł. Oznacza to, że zagraniczny przedsiębiorca po przekroczeniu limitu dla sprzedaży wysyłkowej na terytorium Polski, będzie zobowiązany do rejestracji i rozliczeń podatku VAT należnego w Polsce.