W trakcie zawieszenia działalności można sprzedać środki trwałe i wyposażenie


19 października 2017 2 min. czytania

Czy możliwa jest sprzedaż w czasie zawieszenia działalności? Jakiej sprzedaży można dokonywać? Jak ją rozliczyć?

Sprzedaż w czasie zawieszenia – czy to możliwe?

Zgodnie z art. 14a ustawy  o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca niezatrudniający pracowników, może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy.
W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca m.in. ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie.
sprzedaż w czasie zawieszenia działalności

Sprzedaż w czasie zawieszenia – PIT

Jeżeli w czasie zwieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca dokonuje sprzedaży środka trwałego powinien pamiętać o tym, że przychód z takiej sprzedaży jest przychodem z działalności gospodarczej pomimo jej zawieszenia.
W takim wypadku przedsiębiorca wykazuje przychód w książce przychodów i rozchodów i odprowadza należną z tego tytułu zaliczkę na podatek dochodowy po wznowieniu działalności gospodarczej.
Należy jednak pamiętać, że w przypadku jeżeli w roku kalendarzowym, w którym doszło do sprzedaży środka trwałego nie doszłoby do wznowienia działalności gospodarczej, przedsiębiorca powinien przychód z takiej sprzedaży rozliczyć w składanym za ten rok rozliczeniu rocznym.

Sprzedaż w czasie zawieszenia – VAT

Przy sprzedaży środka trwałego lub wyposażenia przedsiębiorca powinien wystawić fakturę dokumentującą taką sprzedaż. Niewłaściwym byłoby zawarcie w tym wypadku wyłącznie umowy sprzedaży.
Jeżeli przedsiębiorca, który zawiesił działalność, jest podatnikiem VAT czynnym powinien w zawiązku ze sprzedażą środka trwałego lub wyposażenia złożyć deklarację VAT oraz zapłacić należny podatek.
Trzeba tutaj zaznaczyć, że zgodnie z art. 96 ust. 9a pkt 1 ustawy o VAT obowiązującym od dnia 1 stycznia 2017 r. w przypadku, gdy podatnik zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy podlega z urzędu wykreśleniu z rejestru VAT.
Wobec tego, jeżeli doszło do wykreślenia z rejestru VAT, a podatnik chce dokonać sprzedaży środka trwałego lub wyposażenia w okresie zawieszenia działalności, przed dokonaniem takiej czynności powinien złożyć do właściwego naczelnika urzędu skarbowego zawiadomienie o zamiarze wykonywania czynności opodatkowanych ze wskazaniem okresu w którym czynności te będą wykonywane.
W takim wypadku organ podatkowy przywróci zarejestrowanie podatnika jako podatnika VAT czynnego.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu