Po zmianie przepisów ustawy o VAT w styczniu 2017 r. zwiększono liczbę przypadków, w których możliwe jest wykreślenie z rejestru podatników VAT.

 Katalog zdarzeń powodujących wykreślenie z rejestru

Wykreślenie z rejestru VAT możliwe jest gdy:

 1. podatnik zaprzestanie wykonywać  czynności podlegające opodatkowaniu
 2. podatnik nie istnieje
 3. mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z podatnikiem albo jego pełnomocnikiem,
 4. dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym są niezgodne z prawdą,
 5. podatnik albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania naczelnika urzędu skarbowego, naczelnika urzędu celno-skarbowego, dyrektora izby administracji skarbowej lub Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
 6. podatnik zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy
 7. będąc obowiązanym do złożenia deklaracji VAT nie złożył takich deklaracji za 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały,
 8.  podatnik składał przez 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały deklaracje VAT, w których nie wykazał sprzedaży lub nabycia towarów lub usług z kwotami podatku do odliczenia,
 9. podatnik wystawiał faktury lub faktury korygujące, dokumentujące czynności, które nie zostały dokonane,
 10. klient prowadząc działalność gospodarczą wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że dostawcy lub nabywcy biorący udział pośrednio lub bezpośrednio w dostawie tego samego towaru lub usługi uczestniczą w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej

 
W przypadku wykreślenia podatnika z rejestru VAT, zostaje on również usunięty internetowej bazy  podatników VAT czynnych. Usunięcie podatnika z bazy może uczynić go mniej wiarygodnym w oczach kontrahentów i w konsekwencji spowodować poważne problemy u tego podatnika. W związku z tym przedsiębiorcy zastanawiają się, czy możliwa jest ponowna rejestracja do VAT.
Wykreślenie z rejestru VAT – co dalej?

Ponowna rejestracja do VAT

Ponowna rejestracja do VAT jest oczywiście możliwa, natomiast co do zasady w takim wypadku wymagane byłoby ponowne złożenie zgłoszenia rejestracyjnego na formularzu VAT-R i ponowna weryfikacja firmy. Od tej zasady ustawa przewiduje kilka wyjątków.

Wykreślenie ze względu na niezłożenie deklaracji

Jeżeli podatnik został wykreślony z rejestru VAT, ze względu na niezłożenie deklaracji podatkowych, zastosowanie znajdzie regulacja  z art. 96 ust. 9h ustawy o podatku od towarów i usług zgodnie z którą, naczelnik urzędu skarbowego przywraca zarejestrowanie podatnika, o którym mowa w ust. 9 i ust. 9a pkt 2, jako podatnika VAT czynnego bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego, jeżeli podatnik udowodni, że prowadzi opodatkowaną działalność gospodarczą oraz, w przypadku niezłożenia deklaracji pomimo takiego obowiązku, niezwłocznie złoży brakujące deklaracje.
W konsekwencji, aby przywrócić zarejestrowanie do VAT przedsiębiorca nie ma obowiązku ponownego składania formularza rejestracyjnego VAT-R.
W takim wypadku podatnik powinien udowodnić, że w okresie gdy nie składał deklaracji podatkowych rzeczywiście prowadził działalność gospodarczą. Może złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego pismo w którym wskaże, że w czasie całego tego okresu za który nie składał deklaracji podatkowych prowadził działalność opodatkowaną. Do pisma takiego można załączyć kserokopie wystawianych w tym okresie faktur oraz rejestrów VAT. Jeżeli pomimo nieskładania deklaracji podatnik opłacał podatek – potwierdzenia przelewu również można dołączyć do pisma.
Aby przywrócenie zarejestrowania było możliwe podatnik powinien złożyć również brakujące deklaracje VAT i potwierdzenie ich złożenia dołączyć do składanego pisma.

Wykreślenie w związku z zwieszeniem działalności

W przypadku, gdy podatnik został wykreślony z rejestru VAT w związku z zawieszeniem działalności gospodarczej, zostanie on zarejestrowany bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego ponownie jako podatnik VAT z dniem wznowienia wykonywania działalności gospodarczej.
Co ważne, jeżeli w okresie zawieszenia działalności będzie dokonywał czynności opodatkowanych podatkiem VAT ma obowiązek złożyć przed dniem:
1) zawieszenia działalności gospodarczej albo
2) rozpoczęcia wykonywania takich czynności w okresie zawieszenia działalności gospodarczej
– zawiadomienie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze wykonywania takich czynności ze wskazaniem okresu w którym czynności te będą wykonywane.
Jeżeli zostanie złożone takie zawiadomienie naczelnik urzędu skarbowego nie dokona wykreślenia podatnika z rejestru VAT lub przywróci takie zarejestrowanie, jeżeli wcześniej doszło do wykreślenia z rejestru.
 

Wykreślenie w związku z wystawieniem faktur, dokumentujących nieistniejące czynności

W takim wypadku przywrócenie zarejestrowania do VAT będzie możliwe bez konieczności złożenia deklaracji podatkowych, jeżeli przedsiębiorca udowodni przed organem podatkowym, że prowadzi działalność gospodarczą, a wystawienie faktury lub faktury korygującej dokumentującej czynność nieistniejącą było wynikiem pomyłki lub nastąpiło bez wiedzy podatnika.
Jeżeli takich okoliczności przedsiębiorca nie będzie w stanie udowodnić, w celu zarejestrowania do VAT powinien ponownie złożyć zgłoszenie rejestracyjne na formularzu VAT-R i przejść ponownie weryfikację.

Wykreślenie w związku z udziałem w wyłudzeniu VAT

Odmiennie wygląda sytuacja przedsiębiorcy, który został wykreślony z rejestru VAT w związku z udziałem w procederze wyłudzenia podatku VAT, czyli w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że dostawcy lub nabywcy biorący udział pośrednio lub bezpośrednio w dostawie tego samego towaru lub usługi uczestniczą w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej.
W takim przypadku nie ma możliwości przywrócenia rejestracji do VAT, przedsiębiorca ma wówczas obowiązek ponownie złożyć zeznanie rejestracyjne i przejść weryfikację.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu