Register modal

Jednym z pierwszych wyzwań z jakimi spotyka się osoba rozpoczynająca prowadzenie działalności jest prawidłowe rozliczanie się z Urzędem Skarbowym. Osoby wybierające formę opodatkowania na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym, mają obowiązek prowadzić PKPIR. Czym jest rzetelna i niewadliwa KPiR?

 • Prawidłowo prowadzona KPiR pozwala na określenie wiarygodnej podstawy opodatkowania
 • Księga powinna być prowadzona rzetelnie oraz niewadliwe
 • Zasady prowadzania KPiR określa rozporządzenia MF w sprawie prowodzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Książka Przychodów i Rozchodów

Przede wszystkim najprościej mówiąc podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów jest ewidencją transakcji gospodarczych, prowadzoną dla celów podatku dochodowego. W KPiR przedsiębiorca ujmuje wszystkie zdarzenia gospodarcze stanowiąc przychód lub koszt uzyskania przychodu. Aby mogła stanowić dowód pozwalający na określenie zobowiązania podatkowego powinna być prowadzony w ściśle określony sposób.  Przede wszystkim przedsiębiorca powinien zapoznać się z zasadami określonymi w rozporządzeniu MF w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Warto dodać, że osoba prowadząca KPiR może mieć obowiązek prowadzenia dodatkowej ewidencji:

 • środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;
 • wyposażenia;
 • indywidualnych kart przychodów pracowników;
 • lub w przypadku prowadzenia działalności kantorowej, ewidencji wszystkich operacji powodujących zmianę stanu wartości dewizowych.

Rzetelna i niewadliwa KPiR

Rzetelna i niewadliwa KPiR

Na początku warto zaznaczyć, że KPiR oraz dowody księgowe, które są podstawą dokonywania zapisów, należy przechowywać w miejscu wykonywania działalności lub miejscu wskazanym przez podatnika jako jego siedziba. Natomiast w przypadku prowadzenia księgi przez biuro rachunkowe – w miejscu prowadzenia lub przechowywania księgi przez to biuro.

Przedsiębiorca powinien prowadzić księgę w sposób rzetelny i niewadliwy. Przy czym za niewadliwą oznacza prowadzenie KPiR zgodnie z przepisami rozporządzenia oraz objaśnieniami do rozporządzenia. Natomiast za księgę rzetelną, uważa się KPiR jeżeli odzwierciedlamy w niej stan rzeczywisty wszystkich transakcji. Przy czym księgę uznaje się za rzetelną również, gdy:

 • niewpisanie lub błędne wpisanie przychodu nie przekracza łącznie 0,5% wszystkich przychodów;
 • brak zapisów jest związany z nieszczęśliwym wypadkiem lub zdarzeniem losowym;
 • błędy spowodowały podwyższenie podstawy opodatkowania z wyjątkiem błędów dot. ewidencji towarów i materiałów;
 • przedsiębiorca uzupełnił zapis lub dokonał korekty;
 • błędy są wynikiem oczywistej omyłki

Warto zaznaczyć, że § 11 ust. 5 nakazuje stosować powyższe przepisy w odniesieniu do braku zapisów lub błędnych zapisów dotyczących kosztów. Zasady ewidencji zdarzeń gospodarczych zostały obszernie opisane w tym artykule.

Specjalista ds. podatków zajmujący się tematyką podatku od towarów i usług. Obecnie wspiera księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, podczas webinarów oraz w publikowanych artykułach na blogach inFakt. Interesuje się kryptowalutami, transakcjami zagranicznymi oraz specyficznymi rozliczeniami VAT.