Ryczałt ewidencjonowany – wykluczenia


20 stycznia 2018 4 min. czytania

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest jedną z forma opodatkowania działalności gospodarczej. Jednak z tej uproszczonej formy opodatkowania nie mogą skorzystać wszyscy podatnicy.

Z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą korzystać osoby uzyskujące przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. W szczególności może to być działalność prowadzona indywidualnie czy też w formie spółki cywilnej lub jawnej osób fizycznych. Podatnicy wybierający taką formę rozliczenia płacą podatek od przychodu, jednak nie mają możliwości pomniejszać go o koszty jego uzyskania.
Ryczałt ewidencjonowany

Ryczałt ewidencjonowany – wykluczenia

Ustawodawca ustanowił negatywny katalog przesłanek, przy wystąpieniu których, podatnik nie może skorzystać z opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego. Z tego rodzaju opodatkowania nie mogą korzystać podatnicy:

 1. opłacający podatek w formie karty podatkowej,
 2. korzystający, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego,
 3. osiągający w całości lub części przychody z tytułu:
  – prowadzenia aptek,
  – działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenie lombardów),
  – działalność w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
  – prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów innych niż określonych w art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy, czyli z wyjątkiem zawodu lekarza wszystkich specjalności, technika dentystycznego, felczera, położnej, pielęgniarki, tłumacza oraz nauczyciela w zakresie świadczenia usług edukacyjnych, polegających na udzielaniu lekcji na godziny. Tym samym prowadzenie działalności gospodarczej w wykonaniu innych wolnych zawodów niż wymienione powyżej nie może być opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
  Ważne – Ustawodawca określił, że za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu. Ponadto działalność osoby wykonującej wolny zawód nie może być świadczona na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej.- świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy,
  – działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych.
 4. wytwarzający wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii,
 5. podejmujący wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:
  – samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,
  – w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,
  – samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka
  (jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach),
 6. rozpoczynający działalność samodzielnie lub w formie spółki, jeżeli podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników, przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym lub w roku poprzedającym rok podatkowy, wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności podatnika lub spółki.

Ryczał ewidencjonowany – limit

Podatnicy kontynuujący działalność gospodarczą mogą opłacać podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jeśli w roku poprzedzającym rok podatkowy:

 • uzyskali przychody, wyłącznie z działalności prowadzonej samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej równowartość 250000 euro,
 • uzyskali przychody wyłączenie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników tej spółki nie przekroczyła równowartości 250000 euro.

Limit przychodów w 2016 r., uprawniający do opodatkowania ryczałtem w 2017 r., wynosił 1074400 zł, a limit przychodów uzyskanych w 2017 r., uprawniający do opodatkowania ryczałtem w 2018 r. wynosi 1078425 zł. 
W sytuacji gdy w trakcie roku podatkowego przychód podatnika korzystającego z ryczałtu przekroczy 250000 euro, to jest on zobligowany do przejścia na zasady ogólne i musi do uczynić od początku następnego roku podatkowego. Jednak do końca roku w którym przekroczył limit, korzysta dalej z opodatkowania w formie ryczałtu. 

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu