Czy można mieć wysokie przychody a niskie dochody? Dlaczego ma to znaczenie przy rozliczeniu podatku?

Osoba fizyczna, która rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarcej powinna zapoznać się z podstawowymi pojęciami podatkowymi. W dzisiejszym artykule przedstawię jaka jest różnica między przychodem a dochodem.

różnice pomiędzy przychodem a dochodem

Przychód a rezydencja podatkowa

W pierwszej kolejności warto przytoczyć definicję rezydencji podatkowej. W najprostszych słowach można powiedzieć, że rezydencja podatkowa określa stałe miejsce dopełniania zobowiązać finansowych. Czyli rezydencja określa w jakim zakresie osoba fizyczna lub prawna podlega opodatkowaniu w danym kraju.

Polski rezydenty, czyli osoba, która ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają pod nieograniczony obowiązek podatkowy. Oznacza to, że polski obywatel jest zobowiązany do opodatkowania wszystkich swoich przychodów bez względu na źródło ich położenia. Jest to bardzo istotne, gdyż wielu osobom błędnie wydaje się, że np. gdy inwestując w programy lojalnościowe lub wykonując zlecenie za granicą – nie muszą rozliczać podatku w Polsce. Pomijając ulgi i zwolnienia, w skrócie można powiedzieć, że polski obywatel ma obowiązek rozliczyć się w Polsce ze wszystkich otrzymanych przychodów, bez względu gdzie zostały wypłacone.

Przychody uzyskane na RP

Za przychody osiągane na terytorium RP przez polskich rezydentów uważa się w szczególności, przychody z:

  • z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie i dzieło
  • z działalności gospodarczej
  • z położonej na terenie RP nieruchomości

Przychody z działalności gospodarczej

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym za przychody z działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane. Natomiast u czynnych podatników podatku od towarów i usług (VAT), za przychody uważa się powyższe kwoty pomniejszone dodatkowo o wysokość podatku należnego.

W powyższej definicji bardzo duże znaczenie ma zwrot „choćby nie zostały faktycznie otrzymane”. Zapis ten informuje przedsiębiorce, że przychód powstanie jeżeli przedsiębiorca „nabędzie” prawo do wynagrodzenia. W praktyce gdy przedsiębiorca wystawi fakturę 20 czerwca a płatność otrzyma np. w sierpniu, powstanie u niego przychód w dacie wystawienia faktury a nie w chwili otrzymania należności. Dlatego młodzi przedsiębiorcy powinni korzystać z wystawiania faktur pro-form lub uzależnienia realizację zlecenia od wpłaty zaliczek.

Zarówno wystawienie faktury jak i faktura zaliczkowa wystawiona do otrzymanej kwoty nie spowoduje powstania przychodu. Dzięki czemu przedsiębiorca w pewnym sensie zabezpiecza się przed obowiązkiem zapłaty podatku w przypadku gdy kontrahent spóźnia się z zapłatą.

Różnica między przychodem a dochodem

Można powiedzieć, że osiągane przychody nie odzwierciedlają obecnej kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Dzieje się tak, gdyż przedsiębiorca aby wygenerować odpowiedni przychód musi ponosić koszty prowadzenia działalności. Przychód jak wcześniej zaznaczyłem jest to „prawo” do otrzymania należności.

Natomiast dochodem z działalności gospodarczej będzie różnica przychodu pomniejszonego o koszty jego uzyskania. Częściowo można powiedzieć, że jest to „wynagrodzenie netto”. A to dlatego iż dochód (po odliczeniu składek społecznych, o ile nie zostały zaliczone do kosztów) staje się podstawą do obliczenia podatku. Dla przedsiębiorcy rozliczającego się na książce przychodów i rozchodów dochodem będzie przychód pomniejszony o koszty prowadzenia działalności np. zakup towarów i materiałów, kosztów wynajmu lokalu lub kosztów eksploatacji pojazdu.

W przypadku gdy w danym miesiącu koszty uzyskania przychodu przewyższają osiągane przychody, powstaje strata, a co za tym idzie u przedsiębiorcy zaliczka za dany okres rozliczeniowy wyniesie 0 zł.