Ile wynosi opłata recyklingowa za reklamówki i torebki foliowe? W jakim terminie należy ją opłacić?


16 lutego 2018 3 min. czytania

Przedsiębiorcy, którzy dokonywali sprzedaży towarów w „reklamówkach” od 2018 roku są zobowiązani do dokonania rozliczenia opłaty recyklingowej

Czym jest opłata recyklingowa?

Od 1 stycznia 2018 roku, przedsiębiorca, który dokonuje sprzedaży w jednostce handlu detaliczne lub hurtowego jest zobowiązany do pobierania opłaty recyklingowej od każdej wydanej lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego. Zgodnie z ustawa z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw art. 40b. 1 maksymalna stawka opłaty recyklingowej wynosi 1 zł za sztukę lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego. Natomiast w rozporządzeniu Ministra Środowiska do ustawy, wskazano, że obecnie opłata recyklingowa wynosi 20 groszy.
opłaty recyklingowej

Lekka torba na zakupy z tworzywa sztucznego

Przez definicję „lekka torba na zakupy z tworzywa sztucznego należy rozumieć torby na zakupy na zakupy, z uchwytami lub bez uchwytów, wykonane z tworzywa sztucznego, które są oferowane w jednostkach handlu detalicznego lub hurtowego, do których zalicza się:

  • lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 50 mikrometrów,
  • bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, które są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności;

Natomiast przez definicję tworzywo sztuczne należy rozumieć przez to polimer w rozumieniu art. 3 pkt 5 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006, str. 1, z późn. zm.), do którego mogły zostać dodane dodatki lub inne substancje i który może funkcjonować jako główny strukturalny składnik toreb na zakupy.

Rozliczanie opłaty recyklingowej

Zgodnie z przepisami opłata recyklingowa stanowi dochód budżetu państwa. Podmiot prowadzący sprzedaż w jednostce handlu detalicznego lub hurtowego, która pobrała opłatę recyklingową jest zobowiązania do rozliczenia opłaty do 15 marca roku kolejnego, po roku, w którym została pobrana opłata.
Pierwszą opłata recyklingowa będzie rozliczana 15 marca 2019 roku. Obecnie nie zostało jeszcze wskazane konto, na które należy przesłać pobraną opłatę.
Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego ma obowiązek pobierania opłaty recyklingowej od klienta nabywającego torbę. Przez co opłata nie może zostać poniesiona z portfela przedsiębiorcy. Za niepobranie opłaty recyklingowej od klienta w jednostce handlu, może zostać nałożona kara administracyjna w wysokości od 500 zł d0 20 000 zł.
Na obecną chwilę nie ma obowiązku prowadzenia dodatkowej ewidencji w zakresie sprzedanych toreb, pobranych opłat lub sprawozdań. Przepisy ordynacji podatkowej dział III dotyczące zobowiązań podatkowym stosuje się odpowiednio do opłaty recyklingowej. Kontrole w zakresie przestrzegania przepisów dot. opłaty recyklingowej będzie sprawować inspekcja handlowa.
Warto zaznaczyć, że do każdej opłaty recyklingowej w wysokości 0,20 gr należy doliczyć 23% VAT i rozliczyć na zasadach ogólnych.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu