Rozliczanie dochodów z Holandii


14 marca 2018 6 min. czytania

Holandia to jeden z częściej odwiedzanych krajów przez Polaków szukających pracy za granicą. Wynika to z faktu, że jest stosunkowo blisko a holenderski rynek pracy oferuje wysokie zarobki i pracę w wielu branżach. A jak wygląda rozliczanie dochodów z Holandii? – postaram się przybliżyć w tym artykule jak rozliczać i wykazywać w Polsce dochody z pracy najemnej w Holandii.

Rozliczanie dochodów z Holandii – praca najemna

Zgodnie z generalną zasadą umów o unikaniu podwójnego opodatkowania wynagrodzenie z tytułu pracy najemnej wykonywanej przez osobę mającą miejsce zamieszkania w jednym z umawiających się państw podlega opodatkowaniu tylko w tym państwie, chyba że praca wykonywana jest w drugim państwie. W takim przypadku dochód może być opodatkowany zarówno w państwie miejsca zamieszkania, jak i w państwie, w którym wykonywano pracę. Od ogólnej zasady jest jeden wyjątek, kiedy to dochody z pracy najemnej opodatkowane są w miejscu zamieszkania:

 1. pracownik przebywa w drugim Państwie przez okres lub okresy nieprzekraczające łącznie 183 dni podczas każdego dwunastomiesięcznego okresu, rozpoczynającego się lub kończącego w danym roku podatkowym lub (według postanowień niektórych UPO) przez okres lub okresy nie przekraczające 183 dni w danym roku podatkowym i
 2. wynagrodzenie jest wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w drugim Państwie i
 3. wynagrodzenie nie jest ponoszone przez zakład lub stałą placówkę, którą pracodawca posiada w drugim Państwie.

Najcześciej spotykaną sytuacją wród rodaków pracujących w Holandii jest wykonywanie pracy na rzecz holenderskich pracodawców dlatego ich dochody opodatkowane są zarówno w miejscu zamieszkania (Polska) jak i miejscu wykonywania pracy (Holandia). W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania  w stosunku do dochodów uzyskanych w Holandii przez polskich rezydentów podatkowych zastosowanie znajdzie metoda proporcjonalnego odliczenia. Więcej na ten temat metod unikania podwójnego opodatkowania można się dowiedzieć z tego artykułu.
grafika z pytajnikiem_05

Jak wykazujemy holenderskie dochody?

Aby wykazać holenderskie dochody z pracy najemnej osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce musi zawsze złożyć zeznane roczne PIT-36 wraz z załącznikiem ZG bez względu na to, czy osiągnęła w Polsce dochody podlegające opodatkowaniu. Poniżej przedstawiam sposób przeliczenia dochodów holenderskich oraz ustalenia zobowiązania podatkowego do zapłaty w Polsce:
Ustalenie wysokości dochodu uzyskanego w Holandii (poz. 9 zał. PIT ZG):

 • przychód brutto za poszczególne miesiące pracy pomniejszamy zgodnie ze zwolnieniem wynikającym z art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (pdof) o 30% diety za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku pracy. Zgodnie z rozporządzeniem MPiPS  dnia 29.01.2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej dieta za dobę podróży zagranicznej dla państwa Niderlandy wynosi 50 euro;
 • przeliczamy tak ustaloną wartość na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia poprzedzającego uzyskanie przychodu (dla każdej wypłaty osobno);
 • od ustalonej kwoty odejmujemy zryczałtowane koszty pracownicze zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy o pdof.

Wyliczenie podatku

 • do dochodów holenderskich dodajemy dochody uzyskane w Polsce (poz. 190 PIT-36) i obliczamy podatek wg skali podatkowej (poz. 195 PIT-36). Przy ustalaniu podstawy opodatkowania i podatku nie uwzględniamy składek opłaconych w Holandii, gdyż zagraniczny pracodawca uwzględnił je przy ustalaniu zaliczek na podatek (art. 26 ust. 13b pdof);
 • ustalamy limit podatku zapłaconego w Holandii, który podlega odliczeniu w Polsce poprzez pomnożenie podatku z poz. 195 przez dochód holenderski (poz. 9 zał. ZG) oraz podzielenie przez sumę dochodów polskich i holenderskich (poz. 92 PIT-36). Przy ustalaniu podatku zapłaconego w Holandii pamiętamy, że pobrana przez pracodawcę zagranicznego zaliczka zawiera podatek dochodowy oraz składki społeczne, które należy wydzielić zgodnie ze stawkami obowiązującymi w Holandii. Tu można znaleźć informacje odnośnie aktualnych i historycznych stawek  podatkowych w Niderlandach.

Obliczenie ulgi abolicyjnej

 • wyliczamy podatek do zapłaty przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją, najprościej poprzez wykazanie kwoty dochodu holenderskiego jedynie w poz. 8 zał. ZG;
 • rożnicę w podatku wynikającą z zastosowania obu metod (poz. 195 PIT-36) wpisujemy w poz. 43 PIT/O oraz poz. 200 PIT-36.

Rozliczanie dochodów z Holandii – przykład

Pani Daria w 2017 roku uzyskała w Polsce dochody z tytułu umów o pracę oraz umów zleceń. W okresie wakacyjnym zatrudniona była także na podstawie umów o pracę w dwóch firmach holenderskich. Poniżej zestawienie danych z informacji podatkowych polskich i holenderskich niezbędnych do rozliczenia dochodów w Polsce:
Umowy o pracę w Polsce:

Brutto Koszty Netto Zaliczka zus nfz
Pracodawca 1 3361,28 222,5 3138,78 164 460,83 224,79
Pracodawca 2 5550,00 445 5105 262 760,91 348,69
Razem 8911,28 667,50 8243,78 426,00 1221,74 573,48

Zlecenia:

Brutto Koszty Netto Zaliczka
Zleceniodawca 1 1501,5 300,3 1201,2 216
Zleceniodawca 2 1558,88 311,78 1247,1 224
Razem 3060,38 612,08 2448,3 440

Umowy o pracę w Holandii:

Data uzyskania przychodu Dni pracy Praca brutto euro Diety euro Dochód pln Koszty pln Dochód pln poz. 92 PIT-36 podatek euro Podatek pln
NL 1 22.07.2017 13 753 195 2360,95* 222,5 2138,45 40 169,24*
NL 2 31.08.2017 19 1187 285 3843,42** 111,25 3732,17 227 967,25**
Razem 32 1940 480 6204,37 333,75 5870,62 267 1136,49

*średni kurs NBP z dnia 21.07.2017 – 4,2311  **średni kurs NBP z dnia 30.08.2017 – 4,2610
 
Poniżej niezbędne obliczenia do ustalenia kwoty podatku do zapłaty/zwrotu w Polsce:
Wyliczenie podatku wg skali podatkowej od sumy dochodów polskich i holenderskich:

 • (8243,78+2448,30+5870,62-1221,74)*18% – 556,02 = 16562,71*18% – 556,02 = 2205,36 zł (poz. 191 PIT-36)

Ustalenie limitu odliczenia podatku zapłaconego w Holandii:

 • 2205*(5870,62/16562,71) =781,56 zł

Ustalenie kwoty podatku odprowadzonego przez holenderskiego pracodawcę:

 • 1136,49*(8,90/36,55) = 276,74 zł (wpisujemy całą kwotę w poz. 10 PIT ZG, poz. 193 PIT-36 gdyż nie przekracza limitu określonego wyżej)

Obliczenie wysokości ulgi abolicyjnej – różnica w poz. 195 PIT-36:

 • 1928,62 – 1361,79 = 566,83 zł (poz. 43 PIT/O oraz poz. 200 PIT-36)

Wyliczenie podatku do zapłaty/zwrotu w Polsce:

 • 2205,36 – 276,74 – 573,48 – 566,83 – 866 = -77,69 zł

 
Pani Daria otrzyma zwrot podatku w wysokości 78,00 zł. Jeśli Pani Daria otrzyma np. w 2018 roku także zwrot podatku z Holandii, który został odliczony w zeznaniu PIT-36 (ZG) za 2017 rok musi go zwrócić w roku otrzymania zwrotu poprzez dodanie do podatku dochodowego za 2018 rok (poz. 192 PT-36).

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu