Rodzaje transakcji – szczegółowa lista oznaczeń [JPK_V7]

Czy masz obowiązek stosowania oznaczeń transakcji?

SW

Dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy. 

Sprzedaż wysyłkowa towarów z terytorium kraju dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub dla firmy, która nie jest zobowiązana do rozliczenia WNT. Przykładowo, dla podatnika zwolnionego z VAT, który nie jest zarejestrowany do VAT UE. Inaczej mówiąc, albo nasz odbiorca rozpoznaje WNT albo my oznaczamy SW. Czytaj więcej.

EE

Świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy. 

Oznaczenie EE dotyczy świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami.

TP

Transakcje dokonywane przez podatników, między którymi istnieją powiązania, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT.

Oznaczenie to ma zastosowanie do transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, a więc:

 1. podmiotami, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot. Znaczący wpływ oznacza:
  • posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25%:
   – udziałów w kapitale lub
   – praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub
   – udziałów lub praw do udziału w zyskach lub majątku lub ich ekspektatywy, w tym jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych, lub
  • faktyczną zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, lub
  • pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia.
 2. podmiotami, na które wywiera znaczący wpływ: ten sam inny podmiot lub małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierające znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub
 3. spółką niemającą osobowości prawnej i jej wspólnikami, lub
 4. podatnikiem i jego zagranicznym zakładzie.

TT_WNT

Wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów dokonywane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy o VAT.

Podatnicy mają możliwość w uproszczony sposób rozliczania sprzedaży towaru nabytego od jednego kontrahenta z UE dla innego kontrahenta z UE i te towary de facto trafiają od naszego sprzedawcy do naszego nabywcy. W tym celu, aby nie rejestrować się do VAT za granicą, podatnicy po spełnieniu określonych wymagań, mogą skorzystać z procedury uproszczonej i taką transakcję oznaczamy TT_WNT.

TT_D

Dostawy towarów poza terytorium kraju dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy o VAT.

Oznaczenie to dotyczy transakcji trójstronnej, dla której to my jesteśmy jako drudzy w kolejności. Podatnik w takim przypadku nie płaci podatku ani nie wykazuje transakcji jako WDT, lecz jako dostawa opodatkowana u nabywcy, a więc u trzeciego w kolejności tej transakcji. Oznaczenie to jest następstwem oznaczenia TT_WNT.

MR_T

Świadczenia usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy o VAT.

Oznaczenie to będzie stosowane w przypadku świadczenia usług turystyki na zasadzie marży. Podstawą opodatkowania przy wykonywaniu usług turystyki jest kwota marży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Marżą jest różnica między kwotą, którą ma zapłacić nabywca usługi, a faktycznymi kosztami poniesionymi przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty; przez usługi dla bezpośredniej korzyści turysty rozumie się usługi stanowiące składnik świadczonej usługi turystyki, a w szczególności transport, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie.

MR_UZ

Dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowane na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy o VAT.

Oznaczenie to będzie stosowane w przypadku sprzedaży towarów używanych na zasadzie marży. Podstawą opodatkowanie stanowi różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.

I_42

Wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów następujące po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import).

Procedura importu 42 pozwala na wprowadzenia towarów na teren UE w taki sposób, że miejscem przeznaczenia towarów jest inne państwo członkowskie. Przepisy w tym przypadku pozwalają na zwolnienie z podatku VAT importu tych towarów. Natomiast następnie przemieszczenie towarów z jednego państwa członkowskiego na które te towary zostały wprowadzone do drugiego państwa UE nakładają obowiązek rozliczenia wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT). Inaczej mówiąc procedura ta ma zastosowanie do importu z kraju trzeciego z bezpośrednio następującą po nim dostawą wewnątrzwspólnotową. A więc, w przypadku procedury 42 dochodzi do zwolnienia z VAT transakcji importu, a opodatkowaniu następuje WDT. Dlatego też znaczenie I_42 stosujemy do transakcji WDT, a nie samego importu towarów.

I_63

Wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów następujące po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import).

Procedura ta oznacza powrotny przywóz spoza UE z jednoczesnym dopuszczeniem do swobodnego obrotu na unijnym obszarze celnym i przemieszczeniem do innego państwa członkowskiego niż państwo importu. Analogicznie, jak w przypadku procedury 42, zastosowanie tej procedury oznacza zwolnienie z VAT transakcji importu, a opodatkowaniu następuje WDT. Oznaczenie I_63 dotyczy transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT), a nie samego importu.

B_SPV

B_SPV ma zastosowanie dla transakcji transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu.

Transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu uznaje się za dostawę towarów lub świadczenie usług, których ten bon dotyczy oraz rodzi tym samym obowiązek rozliczenia podatku należnego i właściwego udokumentowania transakcji (faktura lub paragon). W tym przypadku faktycznego przekazania towarów lub faktycznego świadczenia usług w zamian za bon jednego przeznaczenia przyjmowany przez dostawcę lub usługodawcę jako wynagrodzenie lub część wynagrodzenia nie uznaje się za niezależną transakcję w części, w której wynagrodzenie stanowił bon. Gdyby doszło do dodatkowego wynagrodzenia ponad wartość bonu – to tej części transakcji nie oznaczamy procedurą B_SPV. B_SPV jest istotny dla fiskusa, bo pozwala na weryfikację prawidłowości rozliczenia przez sprzedawcę podatku należnego oraz weryfikacji, zasadniczo, prawa do odliczenia u pośrednika w obrocie bonami SPV oraz u ostatecznych odbiorców (jeżeli byliby podatnikami VAT).

B_SPV_DOSTAWA

Dostawy towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy o VAT.

Procedura ma zastosowanie w przypadku gdy dostawca towarów lub usługodawca nie jest podatnikiem, który działając we własnym imieniu wyemitował bon jednego przeznaczenia, uznaje się, że ten dostawca lub usługodawca dokonał odpowiednio dostawy towarów lub świadczenia usług, których ten bon dotyczy, na rzecz podatnika, który wyemitował ten bon. Transakcja opodatkowana ma miejsce już w chwili emisji bonu, a nie w chwili realizacji go przez podmiot, który korzysta ostatecznie. Procedure rozpoznaje u siebie dostawca towarów i usług, a nie emitujący bon pracodawca i wykazuje bon zgodnie ze stawką właściwą dla dostawy towarów lub świadczenia usługi, których bon dotyczy.

B_MPV_PROWIZJA

Świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowanych zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy o VAT.

Procedura ma zastosowanie w przypadku, gdy transferu bonu różnego przeznaczenia dokonuje podatnik inny niż podatnik dokonujący czynności podlegającej opodatkowaniu (sprzedaży bonu lub jego przekazania dokonuje inny podmiot niż producent/sprzedawca towaru). Opodatkowaniu podatkiem podlegają usługi pośrednictwa oraz inne usługi, które można zidentyfikować, takie jak usługi dystrybucji lub promocji, dotyczące tego bonu. W przypadku bonów MPV zdarzają się sytuacje ich niewykorzystania. W efekcie oznaczenie B_MPV_PROWIZJA pozwoli na monitorowanie transakcji w zakresie usług pośrednictwa w obrocie bonami MPV tj. na ustalenie drogi, jaką przebył bon MPV między emitentem, a ostatecznym odbiorcą bonu.

MPP

Transakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Oznaczenie MPP należy stosować do faktury o kwocie brutto wyższej niż 15 000 zł, która jednocześnie dotyczy dostawy towarów lub świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy. Więcej o MPP w JPK_V7.

Transakcje zakupowe

IMP

Import towarów, w tym import towarów rozliczany zgodnie z art. 33a ustawy o VAT.

Oznaczenie to stosujemy wyłącznie w sytuacji, gdy wykorzystywana jest procedura uproszczona. Uproszczona procedura polega na możliwości rozliczenia kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów.

MPP

Transakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Oznaczenie MPP należy stosować do faktury o kwocie brutto wyższej niż 15 000 zł, która dotyczy dostawy towarów lub świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy.  Oznaczenie to stosujemy nawet jeśli na fakturze nie znalazło się stosowane oznaczenie „mechanizm podzielonej płatności”. Analogicznie, nawet jeśli podatnik umieścił na fakturze oznaczenie „mechanizm podzielonej płatności” w sytuacji, gdy nie ma obowiązku stosowania tego mechanizmu, faktura taka nie powinna w JPK_VAT być oznaczana symbolem MPP. Więcej o MPP w JPK_V7.